Zachodniopomorski System Informacji [email protected] i [email protected]

advertisement
Zachodniopomorski System
Informacji [email protected] i [email protected]
– początek drogi
Dagmara Budek
Biblioteka Główna
Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie
Współpraca bibliotek szczecińskich
• 1999 - Szczeciński Zespół Biblioteczny
• 2005 – Szczecińskie Porozumienie Bibliotek
• 2007 – Zachodniopomorskie Porozumienie
Bibliotek
Szczeciński Zespół Biblioteczny (4)
•
•
•
•
Politechnika Szczecińska
Pomorska Akademia Medyczna
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Morska
2000 - ZAKUP ŚRODOWISKOWEJ LICENCJI SYSTEMU
BIBLIOTECZNEGO ALEPH
50% dofinansowanie z Open Society Institute
Szczecińskie Porozumienie
Bibliotek (7)
•
•
•
•
•
•
•
Politechnika Szczecińska
Pomorska Akademia Medyczna
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Morska
Akademia Rolnicza
Książnica Pomorska
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
Zachodniopomorskie Porozumienie
Bibliotek (12)
•
•
•
•
•
•
•
5 bibliotek uczelni wyższych Szczecina
Książnica Pomorska
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
Koszalińska Biblioteka Publiczna
Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu
Politechnika Koszalińska
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji
Koszalińsko-Kołobrzeskiej
• 2008 – Biblioteka Centrum Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli
Cele ZPB
Wspólne działanie na rzecz poprawy poziomu
usług bibliotecznych
• Poprawa dostępu do informacji o zbiorach bibliotek regionu
zachodniopomorskiego
• Ścisłe powiązanie sfery usług bibliotecznych z oczekiwaniami
czytelników
• Wspieranie działalności naukowej bibliotekarzy oraz działania na
rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy
• Pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania
• Integracja zachodniopomorskiego środowiska bibliotekarzy
Zachodniopomorski System Informacji
[email protected] i [email protected] - ZSIReNa
Główne cele:
• Udostępnienie centralnego wirtualnego katalogu
bibliotek publicznych i naukowych województwa
zachodniopomorskiego
• Udostępnienie bibliografii piśmiennictwa regionu i baz
wiedzy o regionie
• Udostępnienie naukowych baz danych instytucji
naukowo-badawczych Pomorza Zachodniego
• Publikowanie on-line prac naukowych dotyczących
regionu
Zachodniopomorski System Informacji
[email protected] i [email protected] - ZSIReNa
Główne cele:
• Prezentacja kulturowego dziedzictwa regionu
historycznego Pomorza Zachodniego, a także
wybranych elementów dziedzictwa narodowego i
światowego zgromadzonych na terenie Pomorza
Zachodniego
• Ochrona najcenniejszych zbiorów bibliotecznych
przechowywanych w bibliotekach i innych instytucjach
przystępujących do Porozumienia
• Wspieranie działalności kulturalnej, dydaktycznej i
edukacyjnej
Zachodniopomorski System Informacji
[email protected] i [email protected] - ZSIReNa
• Rozproszony katalog bibliotek
• Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa
• BWoR – Baza Wiedzy o Regionie
Rozproszony katalog bibliotek
• Katalogi on-line bibliotek naukowych i
publicznych województwa
zachodniopomorskiego
• Naukowe bazy danych bibliotek akademickich
• Bibliografie regionalne
Rozproszony katalog bibliotek
• Jednolity interfejs wyszukiwawczy
• Możliwość zdefiniowania indywidualnych portali dla
poszczególnych bibliotek
• Równoległe przeszukiwanie w katalogach bibliotecznych,
bibliograficznych bazach danych oraz subskrybowanych
naukowych bazach danych i czasopismach
Rozproszony katalog bibliotek
• Możliwość równoległego przeszukiwania w katalogach
bibliotecznych oraz bibliograficznych bazach danych
pracujących w następujących systemach: ALEPH, Prolib, Sowa,
MAK, ISIS, KOHA
• Wyświetlanie listy rezultatów przeszukania w postaci jednej
zdeduplikowanej listy
• Możliwość dotarcia do wyników wyszukiwań w
poszczególnych katalogach na poziomie rekordu
bibliograficznego
• Możliwość dotarcia do zasobów danej biblioteki z poziomu
katalogu centralnego i wykonanie funkcji (usług
elektronicznych) oferowanych przez system, w którym
biblioteka pracuje
Zachodniopomorska Biblioteka
Cyfrowa – zadania
• Ochrona dziedzictwa narodowego i
regionalnego poprzez digitalizację
• Archiwizacja najcenniejszych zbiorów
• Ochrona pojedynczych cennych oryginałów
będących w posiadaniu jednostek
uczestniczących w projekcie
• Scalenie działań bibliotek i usystematyzowanie
prac w celu wyeliminowania powielania
digitalizacji tych samych dokumentów
Zachodniopomorska Biblioteka
Cyfrowa – zakres zbiorów podlegających
digitalizacji
• Zasób dziedzictwa kulturowego – wybrane zabytki
piśmiennictwa
• Zasób regionalny – pomeranica – zabytki
piśmiennictwa oraz DŻS
• Ikonografia
• Muzykalia
Zachodniopomorska Biblioteka
Cyfrowa – zakres zbiorów podlegających
digitalizacji
• Nauka i dydaktyka – doktoraty, habilitacje, artykuły
naukowe, skrypty i podręczniki tworzące
repozytoria bibliotek i uczelni
zachodniopomorskich
• Przepisy prawa lokalnego
• Informacje o gospodarce regionu
• Biuletyny informacyjne gmin, powiatów, urzędów i
prasy lokalnej
Baza Wiedzy
o Regionie - zadania
• Scalenie bibliografii regionalnych i terytorialnych tworzonych w
bibliotekach publicznych i Bibliografii Pomorza Zachodniego na
jednolitej platformie wyszukiwawczej
• Połączenie bazy bibliograficznej z katalogiem on-line
• Udostępnienie pełnych tekstów artykułów prasowych poprzez
hiperłącza do stron internetowych www czasopism
• Połączenie bibliografii z KHW – tworzenie bazy o pisarzy,
publicystów, dziennikarzy regionu zachodniopomorskiego
Dokumenty strategiczne
• „Strategia budowy społeczeństwa
informacyjnego w województwie
zachodniopomorskim na lata 2006-2015”
• „Strategia lizbońska” (gospodarka oparta na wiedzy)
• „i2010 – Biblioteki Cyfrowe” (dokument Komisji Wspólnot
Europejskich z 30 września 2005)
• „Zalecenia Komisji Wspólnot Europejskich w
sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie
dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony
zasobów cyfrowych”
Dokumenty strategiczne
• „Konkluzja Rady w sprawie digitalizacji i
udostępniania w Internecie dorobku kulturowego
oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych”
(dokument Rady Unii Europejskiej z 7 grudnia 2006 r.)
• „Proponowane kierunki rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w Polsce do 2020”
• „Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji
Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna
prognoza transformacji społeczeństwa
informacyjnego do roku 2020”
Realizacja projektu – stan obecny
Działania mające na celu wyłonienie
dostawców oprogramowania dla
centralnego katalogu bibliotek, bazy
obiektów cyfrowych oraz dostawców
sprzętu takiego jak serwery aplikacji,
skanery, a także wykonawców usług w
zakresie digitalizacji i zarządzania
modułami ZBC.
Dziękuję z uwagę
Dagmara Budek
Download