regulamin korzystania z sieci komputerowej w domach

advertisement
Regulamin korzystania z sieci komputerowej
w domach akademickich Akademii Rolniczej
I.
Postanowienia ogólne
1. Mieszkańcy domów studenckich Akademii Rolniczej, które posiadają zainstalowaną sieć
komputerową mogą uzyskać do niej dostęp dla celów edukacyjnych.
2. Sieć komputerowa jest własnością Akademii Rolniczej.
3. Administracją i nadzorem nad konserwacją sieci komputerowej zajmuje się administrator we
współpracy z Działem Spraw Studenckich.
4. Do sieci komputerowej mogą być podłączone tylko komputery będące własnością studentów lub
komputery ogólnodostępne będące na wyposażeniu domu studenckiego.
5. Organizacje i agendy studenckie mogą zostać podłączone do sieci za zgodą Prorektora ds.
studenckich i nauczania.
II. Przepisy porządkowe
1. Student wyrażający chęć podłączenia własnego komputera do sieci składa u kierownika DS wniosek
(zał. nr l) wraz z dowodem wpłaty (opłata za podłączenie do sieci ustalona przez Rektora).
2. Kierownik DS - u przekazuje wnioski studentów administratorowi sieci.
3. Komputer jest podłączany do sieci wyłącznie za zgoda administratora sieci. Zabronione jest
samodzielne podłączanie do sieci komputerów lub innych urządzeń.
4. Komputer podłączony do sieci musi być sprawny (szczególnie karta sieciowa) oraz zasilany z
dedykowanej sieci elektrycznej.
5. Ilość podłączonych komputerów do sieci ograniczona jest fizycznym dostępem do sieci oraz ilością
adresów IP przydzielonych dla DS - ów.
6. Numery adresów IP przydziela administrator.
7. Za podłączenie komputera do sieci student wnosi opłatę. Rektor ustala wysokość opłat
uzależnionych od kosztów instalacji i utrzymania sieci na dany rok akademicki. Wysokość opłat
podaje się do publicznej wiadomości w Domach Studenckich poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń. Sposób i termin wnoszenia opłat ustala Rektor odrębnym pismem na dany rok akademicki.
8. Uczelnia nie gwarantuje ponownego podłączenia komputera w przypadku jego przeniesienia w
trakcie trwania roku akademickiego.
9. Użytkownik może korzystać z sieci pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w regulaminie
jak również ogólnych zasad korzystania z sieci Internet (netykieta).
10. Użytkownik naruszający zasady regulaminu może zostać pozbawiony okresowo lub całkowicie
przywileju korzystania z sieci.
11. W przypadku odłączenia użytkownika z powodu naruszenia regulaminu wniesiona opłata nie
podlega zwrotowi.
III. Obowiązki użytkownika sieci
1. Użytkownik może wykorzystywać swoje przyłącze do sieci jedynie w celach związanych z nauką.
Wykorzystywanie przyłącza do prowadzenia działalności gospodarczej jest zabronione.
2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania wyłącznie z legalnego oprogramowania. Użytkownik
jest odpowiedzialny za naruszenie praw autorskich i umów licencyjnych przez oprogramowanie
zainstalowane w swoim komputerze.
3. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie podejmował działań mających na celu uzyskanie
nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci lub komputerów, np. podszywanie się pod innych
użytkowników, monitorowanie łączy lub skanowanie portów. Użytkownik zobowiązuje się również,
że nie będzie podejmował prób korzystania z zasobów chronionych, jeżeli nie posiada stosownego
zezwolenia.
4. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać zasobów sieci niezgodnie z ich przeznaczeniem w
szczególności współuczestniczyć w podłączaniu do sieci urządzeń bez zezwolenia administratora.
Zauważone nadużycia użytkownik zobowiązany jest zgłaszać natychmiast do administratora.
5. Użytkownik zobowiązuje się nie instalować na komputerze oprogramowania umożliwiającego
dostęp do sieci z urządzeń nieposiadających zgody administratora na podłączenie oraz zobowiązuje
się nie podłączać takich urządzeń do swojego komputera (tworzenie własnych podsieci).
6. Użytkownik zobowiązuje się, że będzie korzystał z usług, zgodnie z wymogami prawa, oraz że nie
będzie wykorzystywał usług w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności niezgodnej z prawem (w
tym także rozpowszechniania nielicencjonowanego oprogramowania) lub działalności komercyjnej.
7. Użytkownik zobowiązuje się do dbania we własnym zakresie o stan techniczny okablowania i
urządzeń aktywnych znajdujących się w jego pokoju. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian
w strukturze sieci bez zezwolenia administratora.
8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z przydzielonego mu gniazda sieciowego.
IV. Przepisy końcowe
1. W ramach korzystania z sieci użytkownikom może być udostępnione:
a) konto pocztowe na serwerze studenckim oraz usługi oferowane przez ten serwer,
2
b) dostęp do punktu dystrybucyjnego WASK umożliwiającego korzystanie z podstawowych usług
dostępnych w sieci Internet takich jak poczta elektroniczna, WWW, FTP, IRC, grupy dyskusyjne.
2. Konta przydzielane użytkownikom są przyznawane dla indywidualnego użytkownika i nie może być
udostępniane innym osobom. Jeśli warunek ten nie będzie przez użytkownika przestrzegany jego konto
zostanie zamknięte.
3. Akademia Rolnicza nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu spowodowane
przyczynami leżącymi poza jej kompetencjami w szczególności przez działanie siły wyższej, awarie innych
systemów, łączy i innych.
4. Sieć pracuje przez całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia w trakcie trwania roku akademickiego.
5. Dane osobowe użytkownika sieci mogą zostać udostępnione pracownikom WCSS.
6. Nadzór nad dostępem do sieci przez mieszkańców DS - ów sprawuje Prorektor ds. studenckich i
nauczania.
7. Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Rektorowi.
Prorektor ds. Studenckich i Nauczania
prof. dr hab. Leszek Pływaczyk
3
Obowiązki użytkownika sieci komputerowych w DS-ach Akademii Rolniczej
1. Użytkownik może wykorzystywać swoje przyłącze do sieci jedynie w celach związanych z nauką.
Wykorzystywanie przyłącza do prowadzenia działalności gospodarczej jest zabronione.
2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania wyłącznie z legalnego oprogramowania. Użytkownik jest
odpowiedzialny za naruszenie praw autorskich i umów licencyjnych przez oprogramowanie zainstalowane
na swoim komputerze.
3. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie podejmował działań mających na celu uzyskanie
nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci lub komputerów, np. podszywanie się pod innych
użytkowników, monitorowanie łącz lub skanowanie portów. Użytkownik zobowiązuje się również, że
nie będzie podejmował prób korzystania z zasobów chronionych, jeżeli nie posiada stosownego
zezwolenia.
4. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać zasobów sieci niezgodnie z ich przeznaczeniem, w
szczególności współuczestniczyć w podłączaniu do sieci urządzeń bez zezwolenia administratora.
Zauważone nadużycia użytkownik zobowiązany jest zgłaszać natychmiast do administratora.
5. Użytkownik zobowiązuje się nie instalować na komputerze oprogramowania umożliwiającego dostęp do
sieci z urządzeń nieposiadających zgody administratora na podłączenie, oraz zobowiązuje się nie
podłączać takich urządzeń do swojego komputera (tworzenie własnych podsieci).
6. Użytkownik zobowiązuje się, że będzie korzystał z usług zgodnie z wymogami prawa, oraz że nie będzie
wykorzystywał usług w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności niezgodnej z prawem (w tym także
rozpowszechniania nielicencjonowanego oprogramowania) lub komercyjnej.
7. Użytkownik zobowiązuje się do dbania we własnym zakresie o stan techniczny okablowania i urządzeń
aktywnych znajdujących się w jego pokoju. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian
strukturze sieci bez zezwolenia administratora.
8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z przydzielonego mu gniazda sieciowego.
W przypadkach spornych administrator ma prawo zablokować aż do wyjaśnienia dostęp do sieci bez
uprzedzenia użytkownika.
Użytkownik, który nie przestrzega wymienionych obowiązków zostanie odłączony od sieci do wyjaśnienia,
a w przypadku powtarzających się problemów - pozbawiony możliwości ponownego włączenia.
……………………………..
(podpis studenta)
4
Wniosek studenta o uruchomienie przyłącza do sieci komputerowej w Domu Studenckim
Dane studenta (abonenta)
Imię i nazwisko: ............................................................................................................................................
Rok, wydział ............................................................................................. nr leg. ......................................
DS. ...................................................... nr pokoju .............. tel. kom. (jeśli student posiada) …….………
adres stały: ................................:................................................................................................................
Nr dowodu osobistego ................................................ wydany przez .........................................................
Nr karty sieciowej ………………………..
…………………………………..
potwierdzenie kierownika DS
Uwaga:
W przypadku wszelkich zmian danych zamieszczonych we wniosku użytkownik zobowiązany jest do
poinformowania administratora sieci o zaistniałym fakcie i dokonania stosownej korekty.
Pierwszego lipca każdego roku administrator sieci odłączy wszystkie przyłącza użytkowników.
W przypadku rezygnacji ze studiów, wcześniejszego wykwaterowania się z DS. użytkownik zobowiązany
jest do poinformowania o powyższym administratora sieci.
Przyjmuje do wiadomości i stosowania Regulamin korzystania z sieci komputerowej w domu
studenckim ………………………………………………..
Wrocław, ……………………..
…………………………………….
(data)
(czytelny podpis studenta)
5
Download