Kierunki polityki oświatowej MEN i Podkarpackiego Kuratora

advertisement
Witam Panie i Panów
Prezydentów , Starostów , Burmistrzów , Wójtów ,
Pracowników Starostw Powiatowych,
Urzędów Miasta , Urzędów Gmin ,
Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych ,
Pracowników Kuratorium Oświaty
Rozpoczyna się rok szkolny 2006/2007 .
Kuratorium Oświaty przystępuje do pracy w nowej
strukturze organizacyjnej i zmienionym składzie
Podkarpacki Kurator Oświaty - Maciej Karasiński
Wicekurator – Jerzy Cypryś
Wydział Nadzoru Pedagogicznego- Alina Pieniążek , Andrzej Bajorski
Wydział Monitorowania i Wspomagania Edukacji – Marek Kondziołka
Wydział Pragmatyk Zawodowych , Organizacji i Finansów
– Kazimiera Stachurska
Główna Księgowa - Grażyna Kalandyk
Kierownik Oddziału WNP KO w Przemyślu – Henryk Drabik
Kierunki polityki oświatowej MEN
i Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym
2006/2007
Priorytety MEN
I. Wzmocnienie roli rodziców w planowaniu i
realizacji zadań statutowych szkoły .
II. Wzmocnienie działalności wychowawczej
szkoły ze szczególnym uwzględnieniem
wychowania patriotycznego i obywatelskiego .
Legislacyjne działania MEN
1. Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych .
2. Zmiana ustawy o systemie oświaty .
Priorytety Nadzoru Pedagogiczne
dla województwa podkarpackiego:
PRIORYTET I
Wychowanie jest potrzebą uczniów i zadaniem szkoły
PRIORYTET II
Wysoki poziom edukacji pod względem jakości i użyteczności społecznej
PRIORYTET III
Edukacja na rzecz „gospodarki wiedzy”
PRIORYTET IV
Wyznaczają dyrektorzy szkół i placówek
PRIORYTET I
Wychowanie jest potrzebą uczniów i zadaniem szkoły
Wychowanie szkolne powinno mieć na uwadze całego ucznia, we wszystkich sferach jego
osobowości, traktując go w miarę możliwości integralnie. Szkoła musi kształtować wśród
uczniów postawy: poczucia odpowiedzialności za siebie, za rodzinę, za naród, budzić
patriotyzm i świadomość obywatelską. Rodzice powinni być włączani do pomocy przy
realizacji zamierzeń wychowawczych i kształceniowych.
1. Wychowanie patriotyczno - obywatelskie
2.Wzmocnienie funkcji opiekuńczo– wychowawczej szkoły.
3.Włączanie rodziców w życie szkoły, jako osób wspomagających realizację zadań
szkoły i uczestników edukacji ustawicznej; funkcja rodziców w radach szkół i radach
rodziców;
4.Włączenie do wspomagania szkół instytucji i sieci specjalistów w zakresie funkcji
wychowawczo- opiekuńczych w szkołach.
5.Ocena realizacji programu wychowawczego i profilaktyki;
6.Mierzenie jakości pracy szkoły/ placówki w obszarze praca wychowawcza i
profilaktyczna szkoły i placówki;
7.Znacząca poprawa frekwencji uczniów.
8.Wzmacnianie funkcji samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych w
życiu szkoły.
PRIORYTET II
Wysoki poziom edukacji pod względem jakości i użyteczności społecznej
Efektywna edukacja o wysokiej jakości jest kluczowym warunkiem rozwoju
społeczeństwa, także jest drogą do podnoszenia jakości życia tak w wymiarze
indywidualnym, jak i zbiorowym. Musi być odpowiedzią na zmiany zachodzące w
świecie związane z rozwojem nauki, nowoczesnych technologii, globalizacji,
międzynarodowej konkurencji i zmiany na rynku pracy. Zapewnienie wysokiej
jakości kształcenia jest głównym celem strategii rozwoju edukacji w Polsce.
1.Włączenie zewnętrznego oceniania do oceny jakości kształcenia i planowania
koniecznych zmian.
2.Wdrażanie informatyzacji w ramach programu EFS,
3.Wykorzystywanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
4.Twórczy stosunek nauczycieli do obowiązków zawodowych, przejawiających
inicjatywę poznawczą i dydaktyczną; występowanie nauczycieli w roli innowatorów
pedagogicznych procesów dydaktyczno- wychowawczych (zmiany programowe,
metodyczne i organizacyjne)
5.Rozszerzenie zasięgu partycypacji w europejskich programach pomocowych.
PRIORYTET III
Edukacja na rzecz „gospodarki wiedzy”
Edukacja jest jedną z najważniejszych dziedzin, która będzie miała decydujący
wpływ na osiągnięcie stanu gospodarki opartej na wiedzy, zdolnej do trwałego
wzrostu, tworzącej coraz większą liczbę miejsc pracy i zapewniającą coraz
większość spójność społeczną. Skuteczne inwestowanie w edukacje uznano
imperatywem dla Europy.
1.Rozwijanie zainteresowań naukami ścisłymi i technicznymi.
2.Programowe wsparcie dla uczniów wybitnie uzdolnionych i dla uczniów ze
specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
3.Rozwój systemu doradztwa i poradnictwa zawodowego.
4.Współpraca z pracodawcami.
5.Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego.
6.Rozwijanie kompetencji zawodowych osób dorosłych i kształcenie ustawiczne.
Podstawowe Zadania Priorytetowe :
1. Współpraca z MEN z Kuratorami oraz związkami zawodowymi
nad zmianą rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym
- kuratorzy jednoznacznie zgłaszają potrzebę zmiany nadzoru
pedagogicznego w takim kierunku by je uprościć :
Zasadnicze cele nadzoru pedagogicznego :
Dla Kuratorium - Uchwycić istotę problemów dostrzec , zidentyfikować istotne
problemy w pracy szkół .
Dla Dyrektora – osiągać standardy
Planowane jest odstąpienie od obowiązku upubliczniania
raportu dyrektora szkoły
z wewnętrznego pomiaru jakości .
2. Współpraca z JST :
a. Lokalne strategie oświatowe .
b. Pomoc w pozyskiwania środków unijnych . Fundusze Strukturalne .
3. Wojewódzki Zespół do spraw wychowania patriotycznego – otwarcie na
inicjatywy , konkursy na działania szkół o charakterze patriotycznym , na
współpracę z JST , stowarzyszeniami i osobami fizycznymi by wesprzeć
działania szkół . Propagowania programu Patriotyzm Jutra . TVP - promocja
najlepszych szkół .
4. Wspieranie szkolnictwa zawodowego . Aktywność i promowanie
dobrych rozwiązań . Współpraca w zakresie pozyskiwania funduszy
strukturalnych . Wczesna orientacja zawodowa w gimnazjach .
5. Bezpieczna szkoła dla wszystkich . Nowe wyzwania .Zagrożenia również
dla nauczycieli . System szkoleń . Bezpieczne dzieci na drogach - GAMBIT
2005 – kontynuacja .
6. Wychowawcza rola szkoły .
Wybór uczniów do Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji
Narodowej – inf. na str. PKO .
Popularyzacja idei stroju szkolnego .
7.Wzmocnienie roli rad rodziców w szkołach . Zmiana w ustawie –wdrożenie.
8. Egzaminatorzy –wskaźnik do pracy szkoły lepsze wyniki na egzamniach
zewnętrznych
9. Liderzy przedmiotowi . Aktywna współpraca z grupami nauczycieli – zaproszenie do
współpracy .
10. Wyniki zewnętrzne a plany pracy szkoły –unieważnienia, niskie wskaźniki.
11. Efektywność ostatnich dni nauki szkolnej .
12. EWD Prośba o określenie jako jedne z priorytetów. Letnia szkoła przeszkoliła
doradców i pracowników PCEN- ów od sierpnia i we wrześniu mają szkolić w
terenie – dyrektorów szkół . Dla kuratoriów szkolenie we wrześniu – 8- 10 osób po 23 osoby z dawnych województw .
13. Praca z uczniem zdolnym oraz z uczniami wymagającymi specjalnej troski .
a. Konkursy – etap międzynarodowy z informatyki i matematyki .Poszukiwanie
form promocja uzdolnionych. Zajęcia pozalekcyjne. Placówki wychowania
pozalekcyjnego – MDK . Piknik naukowy .
b. Szkolnictwo specjalne .
c. Dzieci z terenów po PGR-ach .
Download