2011/2014 Dziecko sześcioletnie, które w danym roku

advertisement
Sześciolatek idzie
do szkoły
Kuratorium Oświaty w
Warszawie
1
Przepisy prawne dotyczące obniżenia wieku
obowiązku szkolnego
• Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r, Nr
256, poz. 2572 z zm.),
• Rozporządzenie MEN z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie innych form
wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych
form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 38 z zm.)
• Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r, Nr 4, poz. 17),
• Rozporządzenie MEN 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których
można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
Kuratorium Oświaty w
Warszawie
2
Dzieci 6-letnie pójdą do szkoły obowiązkowo
1 września 2014 roku
Kuratorium Oświaty w
Warszawie
3
W latach 2009-2013
o wcześniejszym pójściu
dziecka do szkoły zdecydują
RODZICE
i Dyrektor szkoły
Kuratorium Oświaty w
Warszawie
4
W latach szkolnych
2009/2010 – 2011/2014
Dziecko sześcioletnie, które
w danym roku
kalendarzowym kończy 6 lat
na wniosek rodziców, ma
prawo rozpocząć naukę
w klasie pierwszej szkoły
podstawowej
Kuratorium Oświaty w
Warszawie
Dyrektor publicznej szkoły
podstawowej, w obwodzie której
dziecko mieszka, może przyjąć
dziecko do szkoły jeżeli pozwalają
na to warunki organizacyjne szkoły,
a dziecko było objęte
wychowaniem przedszkolnym w
roku poprzedzającym
rok szkolny
5
WAŻNE!
Jeżeli dziecko nie było objęte
wychowaniem przedszkolnym
wymagana jest pozytywna opinia poradni
psychologiczno-pedagogicznej o
możliwości rozpoczęcia spełniania
obowiązku szkolnego. Obecnie nie
powinno być takich sytuacji.
Kuratorium Oświaty w
Warszawie
6
1 września 2014 roku
Wszystkie dzieci sześcioletnie
obowiązkowo
rozpoczynają naukę
w klasie pierwszej szkoły
podstawowej
Kuratorium Oświaty w
Warszawie
7
Należy wiedzieć, że
podstawę programową dla przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych
formach wychowania
przedszkolnego stosuje
się od 1 września 2009 roku.
Kuratorium Oświaty w Warszawie
8
Nowa podstawa programowa gwarantuje
proporcjonalne wykorzystanie czasu przebywania
dziecka w przedszkolu
.
(w rozliczeniu tygodniowym)
Czynności
opiekuńcze,
samoobsługo
we,
organizacyjn
e i inne.
Zabawa
Zajęcia na
świeżym
powietrzu
Zajęcia
dydaktyczne
Kuratorium Oświaty w
Warszawie
9
Warto wiedzieć
• Nauczyciele wychowania przedszkolnego
i nauczyciele kształcenia zintegrowanego
od 1 września 2009 roku
posiadają kwalifikacje do pracy zarówno
w przedszkolu jak i w klasach I-III szkoły
podstawowej.
Kuratorium Oświaty w
Warszawie
10
Kwalifikacje nauczycieli
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych
posiada osoba, która ukończyła:


studia wyższe na kierunku (specjalności)
przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym lub wczesnoszkolnym lub
dyplom ukończenia zakładu kształcenia
nauczycieli w specjalności przygotowującej do
pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub
wczesnoszkolnym.
Dziękujemy za uwagę
Kuratorium Oświaty w
Warszawie
12
Download