Zwiększenie efektywności nauczania języka niemieckiego

advertisement
Formularz zgłoszeniowy
Przykłady dobrych praktyk w edukacji
„Dzielimy się doświadczeniami”
Tytuł/nazwa projektu/przedsięwzięcia
Zwiększanie efektywności nauczania języka
niemieckiego
Nazwa szkoły/placówki
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława
Staszica w Trzciance
64-980 Trzcianka, ul. Żeromskiego 28, powiat
czarnkowsko-trzcianecki, 672163081,
[email protected]
Adres szkoły/placówki ( miasto, gmina,
powiat, ulica, tel, e-mail, strona
internetowa).
Autor projektu/przedsięwzięcia
(imię, nazwisko, stanowisko, tel,
e-mail)).
mgr Renata Brzezińska-Słaby, mgr Alina
Gorczyńska, dr Marta Bzdręga-Felcyn,
672163081, [email protected]
1. Opis dobrej praktyki
Nauczycielki języka niemieckiego w Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica
w Trzciance: mgr Renata Brzezińska-Słaby, mgr Alina Gorczyńska, dr Marta Bzdręga-Felcyn
w ramach poszerzania znajomości języka niemieckiego i pogłębiania wiedzy o kulturze krajów
niemieckojęzycznych prowadzą od jedenastu lat wymiany z gimnazjum w Lehrte oraz organizują od
szesnastu lat Turniej Małych Form Scenicznych: „Język niemiecki na scenie”. Uczniowie drugich klas
naszego liceum biorący udział w wymianie szkół uczestniczą w lekcjach, biorą udział
w spotkaniu z lokalnymi władzami, poznając pracę niemieckich struktur samorządowych, zwiedzają
region, uczestniczą w wycieczkach do Berlina, Hamburga, Hannoveru, mają kontakt z żywym
językiem niemieckim. Dzięki wymianie uczestniczymy razem z młodzieżą niemiecką w seminariach,
warsztatach, projektach dotyczących Unii Europejskiej, Ekologii, Miejsc Pamięci Pracy dla Pokoju
zorganizowanych przez Fundację Konrada Adenauera w Centrum Szkoleniowym w Wendgräben
oraz przez Narodowy Związek Opieki nad Niemieckimi Grobami Wojennymi (Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge) w Centrum Spotkań Młodzieży w Golm na wyspie Uznam. Corocznie
organizujemy Turniej Małych Form Scenicznych, w którym uczestniczą uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Jest to doskonała okazja do zapoznania się
z kulturą krajów niemieckojęzycznych i zaprezentowania umiejętności językowych i aktorskich na
scenie. Turniej ma zasięg ponadregionalny i cieszy się dużą popularnością.
2. Rezultaty/korzyści projektu
Dzięki tym przedsięwzięciom:
- mamy możliwość zapoznania się ze strukturami panującymi w niemieckiej placówce oświatowej,
- nauczyciele poznają niemiecki system nauczania, metody i techniki
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań
www.ko.poznan.pl
[email protected]
tel. 061 85 41 726
fax 061 85 23 169
-uczniowie poznają ,,żywy” język, kulturę, nawiązują nowe znajomości i przyjaźnie, które trwają
wiele lat
- promujemy miasto i region
- uczniowie pozbywają się zahamowań w posługiwaniu się językiem niemieckim
-warsztaty językowe, wymiana, udział w turniejach przyczyniają się do polepszania efektów
nauczania języka niemieckiego
-wzrasta motywacja uczniów do nauki języka niemieckiego, uczniowie podejmują studia językowe
(germanistyka, językoznawstwo)
-100% naszych uczniów zdaje dobrze maturę z języka niemieckiego
3. Rady i wskazówki
W naszym projekcie korzystamy ze wsparcia Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego,
Burmistrza Trzcianki, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Rady Rodziców przy LO
w Trzciance, Rady Miasta Lehrte. Wspierają nas także lokalne firmy.
4. Załączniki:
http://www.promocja.lo.trzcianka.com.pl
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów
dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych
materiałów na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r.,
Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami).
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań
www.ko.poznan.pl
[email protected]
tel. 061 85 41 726
fax 061 85 23 169
Download