Filologia germańska z wiedzą o społeczeństwie i edukacją europejską

advertisement
Filologia germańska z wiedzą o społeczeństwie
i edukacją europejską
Absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka niemieckiego i potrafi
się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie rodzimych użytkowników, czyli C1
według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, oraz posiada
umiejętność ustawicznego samokształcenia. Jest przygotowany do nauczania języka
niemieckiego w przedszkolach, szkołach i placówkach zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, jak również do pracy w instytucjach,
w których wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem obcym. Posiada
również niezbędną wiedzę dotyczącą wiedzy o społeczeństwie i edukacji europejskiej,
co umożliwia mu pracę w charakterze nauczyciela tych przedmiotów na różnych
etapach edukacyjnych.
W trakcie studiów realizowany jest następujący program:
Praktyczna nauka języka niemieckiego jest jednym z ważniejszych bloków
przedmiotowych. Na zajęciach z PNJN zdobywasz praktyczną umiejętność
posługiwania się językiem w mowie i piśmie. Poznajesz nowe słownictwo, utrwalasz
struktury gramatyczne, opanowujesz poprawną wymowę.
Blok przedmiotów z zakresu WOS i edukacji europejskiej pozwala na
zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnych społeczeństw
w warunkach demokracji obywatelskiej i przygotowuje absolwenta do pracy
w charakterze nauczyciela WOS.
Blok językoznawczy obejmuje takie przedmioty jak gramatyka opisowa, historia
języka, gramatyka kontrastywna i językoznawstwo. W ramach tych przedmiotów
zdobywasz wiedzę teoretyczną i praktyczną o języku niemieckim, jego pochodzeniu,
jego budowie i strukturach gramatycznych.
W obrębie przedmiotów literaturoznawczych zapoznajesz się historią literatury
niemieckiej od średniowiecza aż do czasów współczesnych. Studenci czytają dzieła tak
znanych poetów i pisarzy jak Johann Wolfgang von Goethe, Franz Kafka czy Günther
Grass.
Historia Niemiec oraz wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego
są przedmiotami, które umożliwiają bliższe poznanie naszego zachodniego sąsiada.
Przedmioty poświęcone szeroko pojętej dydaktyce języka niemieckiego
przygotowują naszych absolwentów do zawodu nauczyciela języka niemieckiego
i nauczania tego przedmiotu na każdym etapie nauki.
Download