klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim

advertisement
XLVI Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Stefana Czarnieckiego
w Warszawie
KLASA DWUJĘZYCZNA
Z
JĘZYKIEM NIEMIECKIM
W KLASIE DWUJĘZYCZNEJ:
 Uczymy się języka niemieckiego w wymiarze
rozszerzonym, aby już po pierwszym roku
swobodnie porozumiewać się w tym języku
w mowie i piśmie
 Poznajemy kulturę krajów niemieckojęzycznych:
Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Lichtensteinu
oraz życie codzienne ich mieszkańców
 Lekcje odbywają się w dwóch językach: polskim
i niemieckim, a oprócz „typowych” przedmiotów
szkolnych, takich jak geografia, matematyka
czy biologia, uczymy się także fonetyki, leksyki
i gramatyki.
Wybierając klasę dwujęzyczną
z
językiem niemieckim….





Uzyskujesz możliwość opanowania języka niemieckiego
na bardzo wysokim poziomie bez dodatkowych nakładów
finansowych
Możesz bezpłatnie otrzymać dyplom DSD II, a także
poszerzyć swoją wiedzę o fachowe słownictwo w języku
niemieckim
Masz możliwość zdawania matury dwujęzycznej
Poszerzasz swoje horyzonty intelektualne korzystając
z nowoczesnych form edukacji
Zapewniasz sobie lepszy start w przyszłość
Co to jest DSD II
To certyfikat języka niemieckiego potwierdzający znajomość języka
na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego
Co Ci daje DSD II
• jest
dowodem potwierdzającym Twoją znajomość języka
niemieckiego na wysokim poziomie, zbliżonym do KDS (Kleines
Deutsches Sprachdiplom, Instytutu Goethego)
• zwiększa Twoje szanse na rynku pracy w Polsce i poza jej granicami
• zwalnia z egzaminu z języka niemieckiego na wszystkie uczelnie
wyższe w krajach niemieckiego obszaru językowego
• satysfakcję posiadania certyfikatu wydawanego przez Ministerstwo
Edukacji i Kultury republiki Federalnej Niemiec z siedzibą w Bonn
Dlaczego warto uczyć się języka
niemieckiego…?
 Pomaga zrozumieć mentalność
innych ludzi
 Znajomość języka jest warunkiem
uzyskania atrakcyjnych stypendiów
i praktyk zagranicznych
 Coraz więcej niemieckich
koncernów zakłada swoje filie w
Polsce
 Masz szanse poznania nowych,
ciekawych ludzi
 Masz możliwość czytania literatury,
oglądania filmów i słuchania muzyki
w oryginale
... bo ułatwia komunikowanie się
i zapewnia swobodę przepływu informacji
Czy wiesz, że…
 Niemiecki jest językiem ojczystym dla ok.120
milionów osób
 To najczęściej używany język ojczysty w Unii
Europejskiej
 Niemcy położone są w centrum Europy
 W Niemczech znajdują się siedziby wielu
organizacji ONZ
 Tutaj odbywa się jeden z najważniejszych
festiwali filmowych na świecie „Berlinale”
 Niemiecki „Bild” ma największy nakład w
Europie
 W Niemczech odbywają się najważniejsze
imprezy sportowe:igrzyska olimpijskie,
mistrzostwa swiata w piłce nożnej, sportach
zimowych czy lekkiej atletyce
JAK NIEMIECKI TO TYLKO W CZARNIECKIM !!!
Dlaczego warto wybrać XLVI LO ?






To szkoła upoważniona do przeprowadzania egzaminu DSD II
Jesteśmy członkiem stowarzyszenia PASCH, zrzeszającego szkoły
propagujące nauczanie języka niemieckiego na całym świecie
Każdego roku wspólnie z naszymi szkołami partnerskimi w Niemczech
organizujemy wymiany młodzieży
Uczestniczymy w programach ułatwiających naukę języka
niemieckiego, jak np. Deutsch Wagen Tour
Bierzemy udział w konkursach organizowanych przez inne szkoły, np.
konkurs recytacji poezji niemieckiej
Nieustannie podnosimy kwalifikacje zespołu naszych germanistów
oraz zatrudniamy Native Speakerów
GWARANTUJEMY:
- wysoki poziom
nauczania
- wymianę
międzynarodową
- wykwalifikowaną
kadrę
U NAS ZAWSZE COŚ
SIĘ DZIEJE !!! :)
Rozkład godzin języka
niemieckiego w klasie wstępnej
język wiodący
fonetyka
8 godzin
2 godziny
gramatyka
2 godziny
realioznawstwo
2 godziny
leksyka
2 godziny
konwersacje
2 godziny
RAZEM
18 GODZIN
Z czego składa się matura dwujęzyczna…
Uczniowie zdają egzamin:
•
z języka niemieckiego ( arkusz poziomu dwujęzycznego )
Egzamin ustny i pisemny – termin zgodny z
harmonogramem matur ustalonym przez Dyrektora
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
•
z wybranego przedmiotu nauczanego dodatkowo w języku
niemieckim na wybranym poziomie ( arkusz podstawowy
lub rozszerzony ) oraz dodatkowy arkusz w języku
niemieckim
Arkusz w języku niemieckim
-
Oceniane są:
poprawność merytoryczna wypowiedzi
poprawność językowa – komunikatywność !!!
Opracowała
mgr Małgorzata Konopacka
Download