Cele Przedsiębiorstwa

advertisement
Misja
Wizja
Cele Przedsiębiorstwa
Misja firmy
jest deklaracją celów jej działalności, która zawiera wyraźną
wizję bieżących i przyszłych operacji firmy związanych
z wyrobem, usługą lub rynkiem, a także system wartości i
zasad oraz cechy odróżniające ją od konkurentów. Deklaracja
ta określa relacje z każdym z głównych rynków, na których
działa firma oraz wytycza cel i kierunek prowadzący do
większej swobody w podejmowaniu decyzji na każdym
szczeblu struktury organizacyjnej
Inaczej mówiąc misja jest generalnym uzasadnieniem racji
istnienia i rozwoju organizacji.
Określa ona główne wartości, dla których organizacja została
powołana, bądź które realizuje przez swoją działalność.
Przykłady misji przedsiębiorstwa
HOLIDAY IN
„Zaspokajać potrzeby podróżnych w dziedzinie
noclegu i jedzenia„
MICROSOFT
„Wiodąca rola w oprogramowaniu
komputerowym"
C. Revlon
„Wkładamy nadzieję do flakonika"
Podstawowe składniki misji
1. Klienci
Kim są klienci firmy?
2. Wyroby
lub usługi
3. Lokalizacja
Jakie są główne wyroby i usługi firmy?
4. Technologia
Jaka jest podstawowa technologia
przedsiębiorstwa?
Jakie jest zaangażowanie firmy w
osiąganie celów ekonomicznych?
5. Sposób na przetrwanie
6. Filozofia
7. Własna koncepcja
rozwoju
8. Publiczny wizerunek
9. Stosunek do
pracowników
Gdzie firma konkuruje?
Jakie są podstawowe przekonania,
wartości, aspiracje i priorytety firmy?
Jakie są główne atuty i przewaga
konkurencyjna firmy?
Jaka jest społeczna odpowiedzialność
firmy i jaki jest jej pożądany wizerunek?
Jaki jest stosunek przedsiębiorstwa do
pracowników?
Przykłady misji przedsiębiorstwa
European Consulting Group
„40 lat doświadczeń w marketingu
- poznaj z nami na nowo swój biznes"
Otis Elevator
„Pomagać każdemu użytkownikowi przez
przemieszczanie ludzi i rzeczy - do góry, w dół,
z miejsca na miejsce, na krótkich dystansach i z
wyższą niezawodnością, niż każde inne w tej
branży przedsiębiorstwo na świecie".
Misja jest kształtowana przez pięć podstawowych elementów,
którymi są:
• Historia firmy (definiując misję, należy pamiętać
o dotychczasowych osiągnięciach przedsiębiorstwa; nie można za
daleko odchodzić od dotychczasowej działalności, od tradycji oraz od
tego, z czym przedsiębiorstwo kojarzy się klientom).
• Preferencje zarządu oraz udziałowców firmy (osoby kierujące firmą
mają z reguły swoje własne cele oraz wizje, własne pomysły na
prowadzenie danej działalności).
• Otoczenie firmy (środowisko, w jakim działa przedsiębiorstwo, stwarza
zarówno okazje, jak i rodzi zagrożenia, które muszą być uwzględniane
przy określaniu misji).
• Zasoby firmy (posiadane zasoby kapitałowe, ludzkie, techniczne itp. w
istotnym stopniu decydują o możliwościach realizacji misji).
• Kompetencje w branży, w której działa przedsiębiorstwo.
Zelmer
„Naszym celem jest wytwarzanie najlepszych w kraju wyrobów
zasilanych prądem elektrycznym, służących do utrzymania czystości w
mieszkaniu oraz wyrobów ułatwiających przygotowanie posiłków.
Dążymy do utrwalenia pozycji znaczącego w świecie eksportera tych
wyrobów"
„Rogalik„ (piekarnia w Gdańsku)
„Masz prawo do chrupiących bułeczek"
KAMIS (przyprawy)
„Życie ze smakiem"
Mc Graw-Hill
„Zaspokajać potrzebę wiedzy poprzez gromadzenie, wytwarzanie,
dystrybucję wartościowych informacji w sposób, który zadowala
naszych klientów, pracowników, autorów, inwestorów i cale
społeczeństwo"
Wizja
to przyszły pożądany stan organizacji. Stanowi ona pewien
obraz przyszłości firmy i jej docelowej pozycji na rynku. Jest
zestawem dążeń i aspiracji związanych z działalnością
przedsiębiorstwa, pewnym wyobrażeniem przyszłości
powstałym na podstawie analizy obecnej sytuacji
oraz wyobraźni i ambicji menedżerów.
Powinna pokazywać możliwe do osiągnięcia wyniki i kierunki, w
których przedsiębiorstwo ma zmierzać, aby zająć upragnioną
pozycję w przyszłości. Podobnie jak misja, wizja musi być realna i
jednocześnie zachęcać pracowników do działania, pokazywać, że
to, co robią jest użyteczne dla przedsiębiorstwa i rynku. Powinna
oddziaływać na emocje, pobudzać kreatywność oraz stanowić
bodziec do osiągnięcia wyznaczonych celów, apelować do
wyobraźni i podnosić pracowników na duchu, nasilać dążenia do
osiągnięcia czegoś znaczącego w życiu
Przykład misji i wizji
Wizja
Koncern „X” chce być postrzegany jako niezależne, przynoszące
zyski przedsiębiorstwo, które:
• osiągnęło w przeszłości i osiąga dzisiaj najlepsze w Europie wyniki
w branży bezalkoholowych napojów owocowych;
• przynosi wyjątkowy wzrost wartości akcji;
• ma pracowników, którym praca w firmach grupy „X” sprawia
radość i satysfakcję.
Misja
Zobowiązujemy się do oferowania naszym konsumentom soków,
nektarów, napojów bezalkoholowych będących niepowtarzalnymi
markowymi produktami. Nie budujemy marek promocyjnych, lecz marki
premium o określonym wizerunku. Nasze produkty oferujemy
szerokiemu spektrum konsumentów, dzięki utrzymywaniu atrakcyjnej i
korzystnej relacji pomiędzy ceną i jakością.
Cele Przedsiębiorstwa
Struktura celów firmy:
- cele strategiczne (horyzont czasowy 5 – 10 lat)
- cele taktyczne (horyzont czasowy 1 – 5 lat)
- cele operacyjne (horyzont czasowy do 1 roku)
- cele ogólne
- cele szczegółowe
Cele
mogą dotyczyć różnych aspektów funkcjonowania organizacji, np.
udziału w rynku, płynności finansowej, użyteczności i zróżnicowania
produktów, wizerunku rynkowego, kwalifikacji pracowników,
informatyzacji, ochrony środowiska.
Pomimo dużej różnorodność celów przedsiębiorstw, można wyróżnić trzy
podstawowe ich grupy:
• cele techniczno – produkcyjne (w kategoriach rzeczowych i wartościowych).
Dotyczą przede wszystkim wielkości produkcji i sprzedaży dóbr i usług w
danym okresie;
• cele ekonomiczne, które określają – w pewnym horyzoncie czasowym stosunek kosztów poniesionych na wyprodukowanie dóbr lub usług do
wartości ich sprzedaży;
• cele społeczne, dotyczące warunków i stosunków pracy wewnątrz organizacji.
Określają one stopień zaspokajania psychospołecznych, socjalno – bytowych,
kulturalnych potrzeb pracowników oraz potrzeb społeczno – politycznych
związanych z rynkowymi zasadami gospodarczymi.
Projektując cele należy pamiętać o pięciu podstawowych
zasadach:
• należy ustalić hierarchię ważności celów;
• cele powinny być realne, tj. możliwe do osiągnięcia;
• trzeba przestrzegać logiki przy ustalaniu celów, co oznacza
m.in., że nie mogą one być wzajemnie sprzeczne, a cele
szczegółowe muszą wynikać z ogólnych,
• cele muszą być sformułowane jasno i wyczerpująco,
• cele przedsiębiorstwa powinny być zbieżne z celami
pracowników (w przeciwnym razie mogą powstać problemy
z ich realizacją).
Przykład
Cele strategiczne
Prezes i dyrektor naczelny
- zapewnić inwestorom 14% zysku przez przynajmniej 10 lat
- otworzyć lub zakupić nową sieć lokali w ciągu 5 lat
- wynegocjować w tym roku nową umowę zbiorową
Wiceprezes ds. operacji
Cele taktyczne
Wiceprezes ds. marketingu
- otworzyć 150 nowych lokali w
ciągu 10 lat
- zmniejszyć koszty pojemników
na żywność o 15% w ciągu 5 lat
- Zmniejszyć przeciętny czas
oczekiwania klienta o 30 sek. W
danym roku
- zwiększyć sprzedaż na 1 punkt o
5% rocznie w ciągu 10 lat
- wyznaczyć i przyciągnąć 2 nowe
segmenty rynku w ciągu 5 lat
- opracować nową strategię
promocyjną w ciągu następnego
roku
Wiceprezes ds. finansów
- utrzymać zadłużenie firmy na
wysokości nie przekraczającej
20% płynnych aktywów w ciągu
10 lat
- opracować skomputeryzowany
system księgowości w ciągu 5 lat
- uzyskać 9% nadwyżki kasowej w
danym roku
Cele operacyjne
Kierownik lokalu
- w ciągu 1 roku wprowadzić
system zachęt pracowniczych
- zmniejszyć odpady o 5% w
ciągu danego roku
- zatrudnić i przeszkolić nowego
zastępcę
Dyrektor ds. reklamy
- opracować w ciągu 1 roku
regionalne kampanie reklamowe
- Wynegocjować o 5% niższe
stawki reklamowe w następnym
roku
- Wprowadzić tegoroczną
strategię promocyjną
Menedżer ds. księgowości
- Oddzielić funkcje księgowania
należności i zobowiązań od
innych dziedzin w ciągu 2 lat
- Skomputeryzować w danym
roku system płac dla każdej
restauracji
- Pokryć wszystkie faktury w
ciągu 30 dni
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards