Misja – ogólny cel organizacji, rola, wiązka celów, która jest

advertisement
Misja – ogólny cel organizacji, rola, wiązka celów, która jest szczególnym powodem
istnienia organizacji; pokazuje ogólny kierunek, w którym organizacja zmierza
Składniki misji:
1. Klienci
2. Produkty i usługi
3. Obszar działania
4. Technologia
5. Pomysł na przetrwanie
6. Filozofia działania
7. Własny wizerunek
8. Troska o publiczny wizerunek (image) firmy
9. Troska o własnych pracowników
Warunki prawidłowo sformułowanej misji:
 Wskazuje pożądaną kulturę organizacji
 Stanowi punkt odniesienia dla pracowników, co sprzyja ich identyfikacji z organizacją
 Stwarza podstawy do mobilizowania zasobów organizacji
 Zapewnia jednolitość zamierzenia strategicznego w obrębie organizacji
 Dostarcza kryterium rozmieszczenia zasobów w organizacji
 Ułatwia przekształcenie celów w strategię i inne przedsięwzięcia
 Nie określa sposobu realizacji zadania
W praktyce najczęściej preferowane wartości dotyczą:
Bycia najlepszym
Ważności szczegółów wykonania
Ważności pracowników jako ludzi
Wysokiej jakości produktów i usług
Innowacyjności większości pracowników
Ważności wzrostu ekonomicznego i rentowności
Przykłady misji:
HP – „Wybór XXI wieku”.
„Dostarczać właściwe rozwiązania klientom”
„Pomóc klientom i partnerom w osiągnięciu sukcesu poprzez ciągłe doskonalenie jakości
naszych produktów i usług”
Wizja – kierunek działania, sytuacja, w jakiej przedsiębiorstwo chciałoby się znaleźć w
przyszłości a więc pewien zwarty scenariusz, marzenia o przyszłości przedsiębiorstwa i o
osiągnięciu przez nie pozycji na rynku, do której dąży
Istota wizji polega na:
Wskazywaniu kierunków, o których się wie, ale nie ich granic
Tym, co powołuje ona do życia, ale czego nie kończy
Stawianiu pytań, ale nie dawaniu na nie odpowiedzi
Rys. Czym jest wizja.
Źródło: L. Clarke, Zarządzanie zmianą. Gebethner i Ska, Warszawa 1997.
Komponenty wizji strategicznej
Zmysł
rzeczywistości
WIZJA
Otwartość
Spontaniczność
Warunki prawidłowo sformułowanej wizji:
Wyznacza kierunek i dotyczy przyszłości
Wyraża marzenia i wyzwania, które stają się udziałem pracowników
Proces jej realizowania jest wiarygodny
Misja i wizja organizacji
Misja organizacji
 Precyzyjne wyrażenie wizji, tzn. zrozumiałe dla pracowników i otoczenia
 Najwyższy poziom celów organizacji, wyjaśnia dlaczego organizacja istnieje i co odróżnia
ją od innych w kategoriach produktu i rynku.
Przyczyny tworzenia misji
Bez względu na to, czy tworzone jest nowe przedsiębiorstwo, czy też zmieniane
istniejące, koniecznym jest zdefiniowanie pola jego działania. Dokonać tego można poprzez
formułowanie misji przedsiębiorstwa.
Można podać siedem celów, dla realizacji których istnienie misji jest warunkiem koniecznym:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Osiągnięcie jednoznaczności dążeń i zadań.
Dostarczenie podstawy dla alokacji zasobów.
Stworzenie podstaw i zasad dla właściwego użytkowania zasobów.
Określenie zasad tworzenia klimatu wewnątrz organizacji.
Dostarczenie pracownikom sposobu artykulacji oczekiwań.
Ułatwienie tłumaczenia celów w operacyjną strukturę działania, która odzwierciedla priorytety.
Zasygnalizowanie odrębności.
Funkcje misji
 Uwiarygodnia
 Ukierunkowuje
 Inspiruje
 Integruje
 Stabilizuje
[Dwojacki 1995]
Struktura misji
 Po co istniejemy?
 Do czego dążymy?
 Co mamy osiągnąć?
 Czyje (podmiotowo) i jakie (przedmiotowo) potrzeby zaspokajamy?
 Jakie jest nasze społeczne przeznaczenie?
[Krzyżanowski 1985]
Misja pozwala wybrać wartości, które określają:
Cele firmy dla:
Filozofię działania firmy, czyli:
Standardy misji
 Konwencjonalny – co, jak i dla kogo robimy?
 Oparty na generalnych zasadach działania – jakich reguł przestrzegamy?
 Oparty na społecznej wrażliwości – przed kim i za co odpowiadamy?
 Wynikający z osiągnięć i tradycji firmy – z czego jesteśmy dumni?
Kreowanie misji
 Tworzenie zespołu
 Gromadzenie informacji o organizacji
 Tworzenie misji:



Wybór wartości istotnych dla organizacji,
Sformułowanie misji zgodnie z zasadami
Upowszechnienie misji wśród pracowników
Typowe składniki misji to:
 klienci
produkty i usługi
obszar działania
 technologia
 pomysł na przetrwanie
 filozofia działania
 zalety konkurencyjne
 publiczny wizerunek
 troska o pracowników


Cechy „dobrej misji”
 Wyznacza kierunek i dotyczy przyszłości.
 Wyraża marzenia i wyzwania, które stają się udziałem pracowników.
 Proces jej realizacji jest wiarygodny.
Formułowanie misji - trudności
 Zwięzła i treściwa
 Zawiera marzenia i konkretne sposoby ich realizacji
 Ogólna i konkretna
Przykłady misji
 Szkoła Główna Handlowa
Szkoła przyjmuje za przewodnie idee swoich działań: prawdę, szacunek dla
wiedzy, rzetelność w jej upowszechnianiu. W badaniach naukowych kieruje się
poszukiwaniem prawdy oraz płynącym stąd postępem w naukach i pożytkiem
społecznym. Nauczanie służy zgłębianiu najnowszej wiedzy światowej,
kształceniu umiejętności rzetelnej pracy, rozwijaniu przedsiębiorczości i
odpowiedzialności wobec społeczeństwa.
Przykłady misji
 McKinsey & Company
Pomagamy naszym klientom w osiąganiu trwałej i wyraźnej poprawy wyników ich
działalności oraz współtworzymy firmę, która potrafi przyciągać, rozwijać, motywować i
utrzymywać przy sobie wyjątkowych ludzi.
Przykłady misji
 Artur Andersen Consulting:
Pomagać naszym klientom zmieniać się w lepiej prosperujących
 British Airways:
Być najlepszym i najlepiej prosperującym przedsiębiorstwem w przemyśle
lotniczym
Przykłady misji

Hewlett-Packard :
„ Wartościami Firmy jest zbiór głęboko posiadanych wierzeń, które rządzą i prowadzą
nasze zachowanie w kierunku wypełnienia celów i porozumiewania się ze sobą, z
naszymi klientami, udziałowcami i otoczeniem.
Wierzymy i respektujemy indywidualizm
Skupiamy się na wysokim poziomie osiągnięć i wkładzie personelu
Osiągamy nasze wspólne cele poprzez pracę zespołową
Zachęcamy do elastyczności i innowacji”
Przykłady misji
 Policja
Systematycznie poprawiając skuteczność, służymy społeczeństwu
zapewniając bezpieczeństwo i porządek publiczny, zgodnie z zasadami
demokratycznego państwa prawa.
 Miejski Urząd Pracy w Lublinie
Naszą misją jest służba na rzecz mieszkańców Lublina oraz społeczności
lokalnej.
Przykłady misji
 Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie
Szybkie i skuteczne pomaganie, a nie przeszkadzanie.
 Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach
Udzielanie
pomocy
osobom
poszukującym
pracy
w uzyskaniu zatrudnienia oraz pomoc pracodawcom w pozyskaniu
pracowników spełniających ich wymagania.
Wizja - pojęcie
 Przyszły obraz miejsca i roli naszego przedsięwzięcia w otaczającym nas świecie [Krupski
1999].
 Obraz przyszłości, który uczestnicy organizacji chcą wykreować [Obłój 2001].
Skuteczna wizja powinna być wspólna dla wszystkich członków
organizacji, zarówno kierownictwa jak i pracowników
Czym jest tworzenie wizji?
 Proces odkodowywania tego, co tkwi w naszej świadomości
 Proces kreowania nowych wartości
Wizja przedsiębiorstwa zależy od:
– przejrzystości i stabilności środowiska,
– stosowanej techniki zarządzania,
– profesjonalnego poziomu menedżerów i pracowników
sztabowych,
– sposobu zorganizowania przedsiębiorstwa,
– zasięgu jego działania,
– posiadanych zasobów,
– metod i technik marketingu,
– zdolności przewidywania przyszłości.
Cele strategiczne
Cele dotyczą rezultatów jakie mają być osiągnięte lub wkładu w zbiorowe
osiągnięcie celu zespołu, wydziału czy całej organizacji.




Na poziomie organizacji cele powinny być ściśle powiązane z misją i wizją.
Na poziomie wydziału menadżerowie dekomponują cele całej organizacji określając jak
wydział ma przyczyniać się do realizacji misji, wizji i głównych wartości firmy.
Na poziomie zespołu cele określają wkład zespołu w realizacje zadań wydziału i całej
firmy.
Na poziomie jednostki cele określają wkład danej osoby w efekty całej organizacji.
Dobrze sformułowane cele spełniają następujące
kryteria:
•
Kryteria organizacyjne - cele powinny być:
• spójne z celami wyższego rzędu, misją, wizją i wartościami firmy;
• stymulujące - stawiają poprzeczkę wysoko ale i realnie zarazem, stanowią wtedy wyzwanie
rozwojowe;
• osiągalne - uwzględniając możliwości zaangażowanych osób oraz dostęp do środków, cele
powinny dawać realne warunki ich osiągnięcia. Cele, w których możliwość osiągnięcia się nie
wierzy, nie są traktowane poważnie i osłabiają spójność systemu zarządzania;
• zaakceptowane przez menedżera i wszystkich, którzy je realizują. Daje to szansę na
utożsamienie się z celami, a to z kolei znacznie zwiększa prawdopodobieństwo ich
wykonania, oraz zmniejsza potrzebę nacisku i kontroli.
Dobrze sformułowane cele spełniają następujące
kryteria:
2. Kryteria technicznej poprawności sformułowania - cele powinny być:
•pozytywnie i prosto sformułowane,
•bezpośrednio zależne od wykonawcy (tak dalece jak to jest tylko możliwe)
•konkretne - określone sensorycznie i mierzalne -ich osiągnięcie i postęp w osiąganiu może być
mierzony,
•określone kontekstowo - w czasie i miejscu.
Dobrze sformułowane cele spełniają następujące
kryteria:
3. Dodatkowe kryteria:
Dodatkowo można uwzględnić:
•ekologię
celu - szeroko rozumiane konsekwencje postawienia celu i jego realizacji,
osiągnięcia,
•koszt zaniechania osiągnięcia.
•koszt
Poziomy formułowania celów
•strategiczny
•taktyczny
- sposoby realizacji celów strategicznych (1-3 lata)
•operacyjny
1.1.
- misja, wizja, długofalowa strategia firmy (3-5 lat)
- konkretne działania (do roku)
Formułowanie celów zgodnie z zasadą SMART
Dobre cele to połowa sukcesu.
Do prawidłowego zdefiniowania celów projektu można wykorzystać technikę „SMART”, co
oznacza, że cel powinien być:
- SPECIFIC
- MEASURABLE
- ACHIEVABLE
- RELATED
- TIME BOUNDED
SPECIFIC – jasno określony, specyficzny. Dobrze postawiony cel powinien zatem
precyzować, to, co zamierzamy osiągnąć.
MEASURABLE – łatwy do pomiaru. Aby dobrze postawić cel, musimy mieć jakieś narzędzie
pomiaru, po to by stwierdzić w jakim stopniu go osiągnęliśmy, np. stan konta, wskaźniki
kosztów, itp..
ACHIEVABLE – osiągalny, realny. Powinien być w zasięgu naszych możliwości. Jeśli cel
postawimy sobie za wysoko, to wbrew pozorom, nasza motywacja do jego osiągnięcia
spadnie. Jeśli natomiast będzie zbyt prosty do osiągnięcia, to również nie będzie nas
motywował do działania. Samo określenie „osiąganie celu” kojarzy nam się przecież z
wyzwaniem, z czymś, co można osiągnąć, ale tylko dzięki dużemu wkładowi pracy,
zaangażowaniu oraz wytrwałości.
Dlatego ustalając cel należałoby zrównoważyć realność celu z ambicją. Jeśli chcesz osiągnąć
cel, który wydaje się nieosiągalny, możesz go podzielić na mniejsze cele, które z kolei będą
już realne i łatwiejsze do osiągnięcia. Sprawi to, że Twój główny cel będzie wieloetapowy i
okaże się, że jednak można go osiągnąć metodą „małych kroczków”. Pamiętaj też o tym, co
powiedział
Winston
Churchill:
Spoglądać naprzód jest mądrze, ale głupotą jest patrzeć dalej niż się widzi.
RELATED – powiązany z naszą misją. Im bardziej cel jest związany z naszą misją, tym
bardziej sensowne i godne wysiłku wydają się działania podejmowane, by go osiągnąć.
Zwiększa to motywację do działania, ponieważ realizacja postawionego celu wpływa na
polepszenie funkcjonowania organizacji.
TIME BOUND – określony w czasie. To istotne, by określić jakiś nieprzekraczalny termin i
czas, w jakim będziemy cel realizować. Bez tej informacji, czy tez postanowienia, nie
ruszymy z miejsca. W rzeczywistości większość organizacji ma cele, które są nawet
dookreślone, powiązane z misją oraz osiągalne, ale nie wdrażamy ich w życie, ponieważ nie
narzuciliśmy sobie ram czasowych i nie rozpoczynamy żadnego działania, tylko odkładamy je
„na jutro”.
Download