scenariusz lekcji (scenariusz_loty_kosmiczne)

advertisement
Scenariusz “Odwrócona lekcja” (formatka)
Klasa i etap edukacyjny:
Przedmiot/ rodzaj zajęć:
Temat lekcji:
Powiązanie z wcześniejszą
wiedzą:
Cel lekcji (wyrażony w języku
ucznia):
Klasa 1 szkoły ponadgimnazjalnej
Fizyka
Loty kosmiczne.
Uczniowie wiedzą co to jest ruch po okręgu, znają
wielkości opisujące ten ruch: przyspieszenie
dośrodkowe, prędkość oraz siłę dośrodkową. Potrafią
obliczyć siłę grawitacji.
Uczeń:
- zna fakty o początkach astronautyki
- potrafi wskazać zastosowanie satelitów
- potrafi wyjaśnić pojęcie prędkości kosmicznych
- potrafi wskazać argumenty za i przeciw misji
załogowych na inne planety
Pytanie kluczowe/ badawcze/
problemowe:
Z jaką prędkością muszą poruszać się satelity i statki
kosmiczne, aby krążyć po orbicie okołoziemskiej lub
wyruszyć w podróż do innych planet?
Materiały dla ucznia (źródła do
zapoznania się w domu):
Linki do stron internetowych:
http://www.youtube.com/watch?v=tgRMAVoHRbk&feature=related
http://www.sztucznesatelity.pl/satelity
http://www.youtube.com/watch?v=za-4HhMiqfM
http://www.kosmonautyka.pl/
http://www.kosmonauta.net/2012/10/2012-10-14-mars/
Instrukcja dla ucznia jak ma
wykorzystać materiał proponowany
przez nauczyciela (z podaniem
terminu):

Poszukaj w Internecie informacji o początkach astronautyki (kto był
pierwszym człowiekiem w Kosmosie, pierwszym Polakiem w
Kosmosie, kto i kiedy wylądował na Księżycu, co to jest GPS) Pomoże
Ci w tym strona: http://www.kosmonautyka.pl/

Jak wygląda życie w przestrzeni kosmicznej? Odpowiedź na to pytanie
ułatwi Ci
film: http://www.youtube.com/watch?v=tgRMAVoHRbk&feature=relat
ed

Do czego służą satelity? Informacje znajdziesz na
stronie http://www.sztucznesatelity.pl/satelity

Co to jest I i II prędkość kosmiczna? Wnioski wysuń po obejrzeniu
filmu: http://www.youtube.com/watch?v=za-4HhMiqfM

Wyszukaj i sformułuj argumenty za i przeciw misji załogowej na
Marsa. Informacje znajdziesz na
stronie: http://www.kosmonauta.net/2012/10/2012-10-14-mars/
Propozycje zadań/ćwiczeń do
wykonania w czasie lekcji (wraz z
opisem, czego uczniowie nauczą
się dzięki wykonaniu tego
ćwiczenia):
1. Na początku uczniowie rozwiązują krzyżówkę, która
dotyczy początków astronautyki. Muszą wykorzystać
informacje poszukane wcześniej w domu.
Odpowiadają na pytania dotyczące pierwszego
satelity, człowieka, Polaka w przestrzeni kosmicznej
oraz misji na Księżyc. Zał.1.
2. Kolejnym ich zadaniem jest umiejscowienie na osi
czasu najważniejszych wydarzeń w astronautyce. Do
podanych dat dopisują odpowiednie wydarzenia. Zał.2
Po wykonaniu tych dwóch ćwiczeń uczniowie
systematyzują wiedzę na temat początków astronautyki.
3. Uczniowie tworzą mapę myśli dotyczącą satelitów.
Wypisują do czego one służą, w czym pomagają
człowiekowi. Dodatkowo mogą opisać stacje
kosmiczne, dlaczego zostały wysłane w przestrzeń
kosmiczną i jak wygląda na niej życie.
Po tym ćwiczeniu uczniowie będą znali zastosowanie
satelitów i stacji kosmicznych.
4. Kolejnym zadaniem uczniów jest usystematyzowanie
wiedzy na temat prędkości kosmicznych. Na
podstawie filmu obejrzanego w domu, uczniowie
wskazują definicję pierwszej i drugiej prędkości
kosmicznej. Wspólnie z nauczycielem mogą
wyprowadzić wzory na te wielkości oraz ich wartości.
Wykorzystują informację o tym, że rolę siły
dośrodkowej dla satelity pełni siła grawitacji.
Uczeń po tym ćwiczeniu wie dlaczego satelity krążą po
orbicie okołoziemskiej i potrafi obliczyć z jaką
prędkością się poruszają.
5. Na zakończenie zajęć można przeprowadzić dyskusję
dotyczącą misji załogowej na Marsa. Uczniowie
mówią argumenty za i przeciw takiej misji, np. koszty
misji, niebezpieczeństwo, możliwą do zdobycia
wiedzę, itd.
Uczniowie mogą wyrobić sobie własne zdanie na temat
misji załogowych na inne planety. Wiedzą jakie
argumenty sprzyjają, a jakie nie takim misjom.
Podsumowanie zajęć przez
uczniów (mocne i słabe strony):
Mocne strony:
- po lekcji uczniowie mają już usystematyzowaną wiedzę
- lekcja nie jest nudna według nich, to oni pracują przez
całą lekcję, rozwiązując zadania
Słabe strony:
- trzeba przygotować się w domu, poświęcić trochę czasu
Wnioski nauczyciela z lekcji (w
jakim stopniu udało Ci się
zrealizować cele):
Wszystkie cele zostały osiągnięte. Uczniowie byli
bardziej aktywni niż na normalnych lekcjach. Pracowali
wszyscy bez wyjątku.
Wskazówki dla naśladowców:
Przy tworzeniu mapy myśli dotyczącej satelitów można
nadzorować układ treści zapisywanej na tablicy.
W czasie wprowadzania pojęcia prędkości kosmicznych
można pokazać dla przypomnienia film, który uczniowie
obejrzeli w domu.
Materiały stworzone na zajęciach
(wstaw w opisie):
Zdjęcia umieszczone w prezentacji w opisie.
Zał. 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pierwszy pies w przestrzeni kosmicznej.
Dowódca misji, która jako pierwsza w dziejach ludzkości wylądował na Księżycu.
Pierwszy sztuczny satelita Ziemi, wysłany przez ZSRR.
Pierwszy polski astronauta w przestrzeni kosmicznej.
Statek kosmiczny, który wylądował na Księżycu.
Amerykański system nawigacji satelitarnej, składający się z 31 satelitów, okrążających Ziemię.
Zał. 2
XI 1957
X 1957
1969
1961
1978
Download