Projekty usprawnień – przykładowe kategorie i koszty projektów

advertisement
Projekty usprawnień – przykładowe kategorie i koszty projektów
W ramach projektu wdrożenia Metody CAF zrealizowanego przez MSWiA w latach 20062007 dwadzieścia urzędów wdrożyło projekty usprawnień, których koszty oszacowano
następująco:
- 14 projektów wykazało koszty od 1 do 50 tys. zł,
- 2 projekty wykazały koszty od 51 do 120 tys. zł,
- 3 projekty wykazały koszty powyżej 120 tys. zł,
- 54 projekty zrealizowano bezkosztowo lub przy użyciu środków własnych.
W oparciu o informacje uzyskane z poszczególnych urzędów, projekty, których wdrażanie
wymagało większego nakładu środków zewnętrznych, dotyczyły głównie opracowania
modeli komunikacji wewnętrznej urzędu oraz usprawnienia systemów przepływu informacji,
co najczęściej wiązało się z wprowadzeniem nowych instrumentów informatycznych.
Projekty, które nie wykazały żadnych kosztów zewnętrznych dotyczyły głównie opracowania
i wdrożenia zasad tworzenia planów szkoleń pracowniczych, zdefiniowania założeń jednolitej
misji i wizji urzędu bądź przeprowadzania ocen urzędu.
Kategorie projektów usprawnień wypracowanych w projekcie MSWiA:
1. usprawnienia w zakresie polityki szkoleniowej i planowania rozwoju zawodowego
pracowników
2. usprawnienia zarządzania komórkami organizacyjnymi i procesami organizacji pracy
3. poprawa metod i narzędzi wewnętrznej komunikacji w urzędzie
4. doskonalenie procesu świadczenia usług urzędu
5. zarządzanie wiedzą
6. opracowanie i doskonalenie istniejących systemów i metod oceny pracowników
7. opracowywanie strategii urzędów, wprowadzanie planowania strategicznego
8. systemy informatyczne i wykorzystywane technologie
9. działania w zakresie tworzenia (aktualizacji) misji i wizji urzędu, w tym zagadnienia
określania mierzalnych celów działania organizacji
10. wprowadzanie metod badania satysfakcji pracowników
11. proces udzielania informacji obywatelom i współdziałanie z otoczeniem społecznym
12. zarządzanie procesami
13. poprawa procesów współpracy z innymi partnerami w obrębie administracji
publicznej
14. wprowadzanie (doskonalenie) systemu zarządzania jakością
15. wdrażanie metod analiz i zarządzania ryzykiem
16. wprowadzanie systemów motywacji pracowników
17. wdrażanie metod oceny jakości pracy komórek organizacyjnych urzędu
18. wprowadzanie metod badania opinii obywateli/klientów
19. wprowadzanie metod zarządzania projektami
20. systemy wewnętrznej rekrutacji pracowników
21. wprowadzanie zasad budżetu zadaniowego
22. zarządzanie infrastrukturą
Download