Współpraca PUP z OPS Program Aktywizacja i Integracja (PAI)

advertisement
Główne założenia projektu ustawy o zmianie
ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.
Zmiany ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.
(Obecnie zatwierdzona przez Sejm,
wejdzie w życie 01.05.2014r.)
Uzasadnienie zmian:
1). Zmiana związana z koniecznością wprowadzenia
nowych rozwiązań w polityce rynku pracy w świetle
strategicznych dokumentów UE- strategia 2020 i
krajowych, mających na celu skuteczne przeciwdziałanie
negatywnym skutkom kryzysu ekonomicznego na rynku
pracy;
2). Zwiększenie oddziaływania polityki rynku pracy na
wzrost zatrudnienia oraz łagodzenia skutków
niedopasowania strukturalnego, zwłaszcza pod kątem
kwalifikacji i kompetencji osób bezrobotnych.
Istota rozwiązań ujętych
w projekcie
I. Poprawa efektywności działania urzędów pracy.
Art. 109
- Zmiana algorytmu ustalania kwot środków Funduszu
Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i
aktywizacji zawodowej w województwie z
uwzględnieniem efektywności działań aktywizacyjnych
urzędów pracy.
Art. 8
- Zwiększenie roli partnerów społecznych w procesie
zarządzania środkami Funduszu Pracy, programowanie i
monitorowanie Rady Rynku Pracy powołane w miejsce
naczelnej, wojewódzkich i powiatowych rad zatrudnienia:
- Zwiększenie roli samorządu województwa w polityce
rynku pracy poprzez inicjowanie programów
regionalnych Marszałka Województwa, realizowanych
we współpracy w PUP na podstawie zawartych
porozumień.
Art. 9
- Uzależnienie środków na wynagrodzenia pracowników
urzędów pracy od efektów działania urzędów pracy:
a). skrócenie średniego czasu pozostawania
bezrobotnego bez pracy;
b). wzrost odsetka pracowników urzędu pracy,
zajmujących się bezpośrednią obsługą klienta;
c). Zmniejszenie liczby bezrobotnych, przypadających
na jedną ofertę przy zgłoszeniu do PUP;
d). wzrost wskaźnika efektywności zatrudnienia.
II. Poprawa jakości usług świadczonych
bezrobotnym stosowni do ich potrzeb.
Art. 33 ust. 2a
1. Profilowanie pomocy udzielanej bezrobotnym, które
polega na określaniu pomocy urzędu pracy, dwie
zmiany: oddalenie i gotowość do powrotu na rynek
pracy.
Art. 35 ust. 5
2. Poprawa standardów działania urzędów pracy ułatwi,
zmniejszy formalizm i biurokratyzm obecnych
standardów usług rynku pracy.
Art. 66
3. Zlecanie usług aktywizacyjnych podmiotom do tego
uprawnionym, np. Agencjom Zatrudnienia.
4. Współpraca Powiatowych Urzędów Pracy i gmin- Program
Aktywizacja i Integracja ( Program PAI).
5. Reforma sieci EURES- przekształcenie sieci EURES w
efektywny i wydajny instrument zatrudnienia skutecznie
przyczyniający się do realizacji strategii Europa 2020.
6. Elastyczność stosowania usług i instrumentów rynku pracy,
rozszerza się katalog instrumentów rynku pracy, np. prace
interwencyjne, dostępne dla wszystkich bezrobotnych, staże
(art. 49), w tym bezrobotni do 30 roku życia.
7. Poszerzenie dostępu do informacji o ofertach pracy:
a). Poszerzenie kompetencji OHP, prowadzenie
ogólnokrajowego serwisu informacyjnego i infolinii, dzięki
której będzie dostęp do ofert pracy dla osób dorosłych, jak
i młodzieży.
III. Nowe narzędzia wspierające tworzenie miejsc pracy
i powrót do zatrudnienia (w tym po przerwie związanej
z wychowaniem dziecka).
Art. 60a,b,c,d
1. Grant na telepracę i świadczenie aktywizacyjne są fakultatywnym
instrumentem, skierowanym do pracodawcy, przedsiębiorcy
za zatrudnienie bezrobotnych rodziców powracających
na rynek pracy:
a). grant na telepracę przysługuje na utworzenie stanowiska pracy
w wysokości nie więcej niż 6 krotność minimalnego
wynagrodzenia- utrzymanie stanowiska przez okres co najmniej
12 miesięcy;
b). świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres
12 miesięcy w kwocie połowy minimalnego wynagrodzenia
za pracę, z jednoczesną gwarancją dalszego zatrudnienia
po ustaniu prawa do świadczenia przez okres co najmniej
6 miesięcy.
Art. 61e do art. 62
2. Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca
pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, udzielana
do wysokości 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia
przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na okres 7 lat z
możliwością 12-miesięcznego okresu karencji w spłacie
kapitału.
Art. 66c
3. Programy regionalne (zwiększenie wpływu samorządu
województwa na kształtowanie regionalnej polityki rynku
pracy), które mogą być inicjowane na wniosek starostw,
wojewódzkiej rady rynku pracy, albo wojewódzkiej
komisji dialogu społecznego na podstawie diagnozy
rynku pracy.
IV. Wsparcie pracodawców zatrudniających
młodych pracowników.
1.
Nowe instrumenty wspierające zatrudnienie młodych
ludzi na rynku pracy:
a). bony stażowe (art. 66l);
b). bony szkoleniowe (art. 66k);
c). bony zatrudnieniowe (art. 66m.);
d). bony na zasiedlenie (art. 66n).
2. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz
Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych (przez okres 12 miesięcy, począwszy od
pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za
skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie
ukończyli 30 roku życia)- Regulacje ustawa o
ubezpieczeniach społecznych.
Art. 60 c
3. Refundowanie pracodawcy kosztów poniesionych na
ubezpieczenia społeczne należne za bezrobotnych
podejmujących pierwszą pracę od pracodawcy za
skierowanie do pracy bezrobotnych, którzy nie ukończyli
30. roku życia.
Art. 60 d
V. Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby
długotrwale bezrobotne powyżej 50. roku życiadofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionej osoby
długotrwale bezrobotnej, nie przekraczające 30%
minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Art. 69
VI. Wspieranie pracodawców w podnoszeniu kwalifikacji
kadr pracowników (kształcenie i szkolenie pracowników)poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy, finansowany ze
środków Funduszu Pracy, przeznacza się środki na
wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i
pracodawców w wieku 45 lat i więcej, np.:
- studia podyplomowe
- kursy w wysokości 80% przeciętnego wynagrodzenia,
nie więcej jednak niż 300% na jednego pracownika.
Można oczekiwać, że proponowane
rozwiązania ze względu na swój
kompleksowy charakter pozytywnie
wpłyną na sytuację osób bezrobotnych
na rynku pracy.
Dziękuję za uwagę!
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards