Nowa polityka rynku pracy

advertisement
Nowa polityka rynku pracy
Reforma publicznych służb
zatrudnienia
Cel polityki rynku pracy:
Łagodzenie EKONOMICZNYCH i SPOŁECZNYCH
skutków bezrobocia
Cel zmian ustawowych:
Zwiększenie skuteczności działań urzędów pracy wobec
osób bezrobotnych (umieszczenie tych osób w trwałym
zatrudnieniu)
Zmiana kierunków i sposobów wykorzystania
dostępnych usług i instrumentów
Jak jest?
Wszystkie osoby bezrobotne
mogą korzystać z:
•
•
•
osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku
pracy
pozostali bezrobotni
Doradztwa zawodowego,
Pośrednictwa pracy,
Pomocy w aktywnym poszukiwaniu
pracy,
• Szkoleń.
Osoby bezrobotne w szczególnej
sytuacji na rynku pracy mogą uzyskać
wsparcie w postaci:
• stażu,
• udziału w robotach publicznych,
• udziału w pracach społecznie
użytecznych,
• udziału w pracach interwencyjnych,
• dotacji utworzenie miejsca pracy.
Jak jest?
• Ograniczona swoboda w dobrze usług i instrumentów
rynku pracy,
• Niewykorzystywana możliwość zlecania usług
podmiotom niepublicznym w obszarze aktywizacji
(za wyjątkiem szkoleń),
• Urzędy nie są oceniane pod względem efektywności
podejmowanych działań,
• Brak elementów motywacyjnych dla pracowników
kluczowych,
• Uzależnienie prawa do świadczeń zdrowotnych
od statusu bezrobotnego.
Większa efektywność
działań urzędów pracy
-
Zwiększenie liczby pracowników zajmujących się bezpośrednio obsługą
klientów => wprowadzenie funkcji doradcy klienta ( indywidualna, stała
opieka jednego doradcy),
Pośrednik pracy
Doradca klienta indywidualnego
Doradca zawodowy
Lider klubu pracy
-
-
-
Doradca klienta instytucjonalnego
Zwiększenie współpracy z pracodawcami,
• Obligatoryjna współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami,
• Monitorowanie aktywność PUP w pozyskiwaniu niesubsydiowanych
ofert pracy.
Proefektywnościowy podział środków na aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu (uwzględnienie uzyskiwanej efektywności zatrudnieniowej i
kosztowej w podziale środków z Funduszu Pracy),
Premie dla pracowników kluczowych urzędów uzyskujących wysoką
efektywność.
KONCEPCJA PROFILOWANIA:
Dwie podstawowe zmienne
oddalenie
od rynku pracy
Dane twarde
Zmienna pozwalająca określić
dystans,
jaki
dzieli
osobę
bezrobotną od rynku pracy. Ocena
stopnia
nasilenia
rozmaitych
czynników, oddalających osobę
bezrobotną od rynku pracy.
gotowość
do powrotu na rynek
pracy
Dane miękkie
Zmienna, która pozwoli określić
stopień
gotowości
osoby
bezrobotnej do powrotu na rynek
pracy.
6
Profilowanie bezrobotnych
JESTEM
GOTOWY
BRAKUJE MI MOTYWACJI
POTRZEBUJĘ POMOCY
TRZY PROFILE BEZROBOTNYCH
BEZROBOTNI
AKTYWNI
• pośrednictwo pracy,
• poradnictwo zawodowe,
• informacja zawodowa.
WYMAGAJĄCY
WSPARCIA
ODDALENI OD
RYNKU PRACY
• Usługi rynku pracy:
(pośrednictwo pracy,
pośrednictwo zawodowe,
informacja zawodowa,
Organizacja szkoleń);
• Instrumenty rynku pracy
(finansowanie kosztów
przejazdu, kosztów
zakwaterowania,
dofinansowanie podjęcia
działalności, staże itd.)
• Aktywizacja przez agencje
zatrudnienia,
• Program Aktywizacji i
Integracji (ośrodki pomocy
społecznej i organizacje
pozarządowe),
• programy specjalne,
• programy regionalne.
Adresowanie instrumentów
i usług
•
•
Realizowany samodzielnie przez powiatowy urząd pracy lub we współpracy z ośrodkami
pomocy społecznej (min. 20 godzin tygodniowo)
Na program składać się będą dwa bloki działań:
Aktywizacja – cel: przygotowanie bezrobotnego do lepszego radzenia sobie na rynku
pracy.
• zajęcia warsztatowe umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności,
niezbędnych przy poszukiwaniu pracy,
• wykonywanie prac społecznie użytecznych zorganizowanych przez gminę na
zasadach wynikających z obowiązujących przepisów.
Integracja – cel: rozwiązanie problemów rodzinnych i osobistych os. bezrobotnych,
• zajęcia grupowe lub indywidualne, mające na celu zmotywowanie osoby bezrobotnej
do znalezienia i utrzymania zatrudnienia,
• usługi specjalistyczne (konsultacja z psychologiem, prawnikiem, specjalistami ds.
uzależnień i innymi, uzasadnionymi indywidualną sytuacją uczestnika Programu.
Program PAI
(2 miesiące)
1
2
3
• możliwość przedłużenia
udziału w Programie o
kolejne 2 miesiące (nie
więcej niż do 6 miesięcy) lub
• zakwalifikowanie do grupy,
określonej w wyniku
profilowania jako
bezrobotni wymagający
wsparcia” lub
• skierowanie do zatrudnienia
wspieranego lub podjęcia
pracy w sp. socjalnej osób
prawnych lub
skierowanie do
agencji zatrudnienia
10
Zlecanie usług aktywizacyjnych
• Przedmiotem
zlecenia
jest
osiągnięcie
efektu
(aktywizacja osoby bezrobotnej), nie zaś wykonanie
usługi,
• Kierowanie do aktywizacji grup trudnych, o szczególnych
potrzebach aktywizacyjnych,
• Wynagrodzenie agencji zależne od efektów =>
proefektywnościowe wykorzystanie środków publicznych,
• Elastyczne (zależne od bieżących potrzeb) włączanie
agencji zatrudnienia w realizację zadań aktywizacji
bezrobotnych,
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download