prezentacja multimedialna z debaty

advertisement
Debata dotycząca realizacji
Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych
w Powiecie Tarnogórskim
na lata 2006-2015
PRIORYTET I
Stworzyć warunki dla skutecznego
przeciwdziałania bezrobociu jako jednej
z głównych przyczyn istniejących
problemów społecznych w powiecie.
PRIORYTET II
Przeciwdziałać dalszej pauperyzacji i
rozwarstwianiu społecznemu
mieszkańców powiatu tarnogórskiego
CEL PIERWSZORZĘDNY I
Stworzyć warunki dla promocji i
aktywizacji rynku pracy.
Opis kierunków działań:
1.Dostosowanie istniejących programów i
form kształcenia do wymogów rynku pracy.
Dokonywanie analiz lokalnego rynku pracy i jego
potrzeb, elastyczne dostosowanie form aktywizacji,
zastosowanie nowej formy kształcenia –
przygotowania zawodowego dorosłych.
Opis kierunków działań:
2. Tworzenie programów specjalnych dla
wyselekcjonowanych grup bezrobotnych.
Rok 2009 r. tworzenie dodatkowych programów
aktywizacji osób bezrobotnych przeznaczonych dla
grup bezrobotnych: powyżej 45 roku życia, do 30 roku
życia, zwolnionych z przyczyn niedotyczących
pracowników, posiadających postawy przedsiębiorcze.
c.d.
Realizowane programy:
Wejście na rynek pracy, Mała przedsiębiorczość filarem
lokalnego rynku pracy
Mobilni 45+
Wsparcie na starcie Recepta na kryzys – Nasze wsparcie
Twój sukces
Usuwanie skutków powodzi w gminach powiatu
tarnogórskiego
Nowe miejsca pracy – lekarstwem na kryzys
c.d.
Rok 2010 r. tworzenie dodatkowych programów
aktywizacji osób bezrobotnych przeznaczonych dla
grup bezrobotnych: będących w szczególnej sytuacji
na rynku pracy, zwolnionych z przyczyn
niedotyczących pracowników, posiadających postawy
przedsiębiorcze, zamieszkałych na terenach
dotkniętych klęską powodzi.
c.d.
Realizowane programy:
Zwolnili Cię – weź sprawy w swoje ręce
Zdążyć z pomocą tonącej nadziei
Wejdź do świata pracy
Gotowi do startu – staż!
Dotacja szansą na pracę
c.d.
Rok 2011 r. tworzenie dodatkowych programów
aktywizacji osób bezrobotnych przeznaczonych dla
grup bezrobotnych: zwolnionych z przyczyn
niedotyczących pracowników, do 30 roku życia.
Realizowane programy:
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
Program specjalny Nowa szansa – drogą do kariery.
Opis kierunków działań:
3. Uruchomienie i wspieranie różnych struktur
pośrednictwa pracy.
Punkty Informacyjno – Doradczych w 7 gminach powiatu
tarnogórskiego,
Biura Pośrednictwa Pracy przy Parafii pw. Matki Boskiej
Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Opatowicach.
CEL PIERWSZORZĘDNY II
Stworzyć warunki wsparcia
finansowego, inicjatyw tworzących
miejsca pracy
i samozatrudnienia.
Opis kierunków działań:
1. Praca w ramach aktywizacji absolwentów.
Zajęcia zawodoznawcze dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych .
W latach 2009 – 2011 doradcy zawodowi prowadzili
zajęcia w szkołach ponadgimnazajalnych z zakresu
planowania działań zawodowych.
c.d.
Staże absolwenckie:
Rok 2009 organizacja 1 554 staży
Rok 2010 organizacja 1055 staży
Rok 2011 organizacja 556 staży
Opis kierunków działań:
2. Pożyczki na uruchomienie własnej
działalności gospodarczej
Rok 2009 przyznanie 295 dotacji
Rok 2010 przyznanie 306 dotacji
Rok 2011 przyznanie 80 dotacji
CEL PIERWSZORZĘDNY III
Stworzenie efektywnego systemu
zapewniającego zatrudnienie osób
niepełnosprawnych
Opis kierunków działań:
1. Oferty szkoleniowe umożliwiające
zdobywanie nowych kwalifikacji osobom
niepełnosprawnym.
Organizowanie szkoleń ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Rok 2009 16 osób
Rok 2010 4 osoby
Rok 2011 3 osoby
Opis kierunków działań:
2. Zbudowanie systemu zapewniającego
wsparcie w miejscu pracy osobom z
niepełnosprawnością intelektualną i
zaburzeniami psychicznymi.
Opracowanie “Programu aktywizacji zawodowej osób z
zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu
tarnogórskiego na lata 2011-2015”,
c.d.
Realizacja programu aktywizacji osób
niepełnosprawnych JUNIOR
2010 – 3 osoby odbywające staż
2011 - 3 osoby odbywające staż
CEL PIERWSZORZĘDNY IV.
Zwiększyć umiejętności osób
bezrobotnych i zagrożonych
bezrobociem do ulokowania się na
rynku pracy.
Opis kierunków działań:
1. Wyposażenie bezrobotnych w wiedzę
niezbędną do stawienia czoła na rynku
pracy.
Zajęcia aktywizacyjne z zakresu rynku pracy dla osób
tymczasowo aresztowanych.
Od 2009r. prowadzone były zajęcia dla osadzonych.
Otwarcie punktu konsultacyjno – doradczy dla osób
opuszczających Areszt Śledczy
Opis kierunków działań:
2. Rozszerzenie działalności klubów pracy.
- W latach 2009 - 2011 porady doradcy zawodowego
udzielane punkcie konsultacyjnym przy Parafii pw.
Matki Boskiej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w
Tarnowskich Górach.
c.d.
- W ramach Mobilnego Poradnictwa Zawodowego
działającego przy Klubie Pracy zostały zorganizowane
w 2009r. spotkania informacyjne przy parafii św. Józefa
w Kaletach – Jędrysku i w parafii Wniebowzięcia NMP
w Miasteczku Śląskim. Spotkania te zaowocowały
zorganizowaniem zajęć aktywizacyjnych nt. “Szukam
Pracy!”
c.d.
- W 2011r. zorganizowano zajęcia aktywizacyjne, nt.
“Jak efektywnie poszukiwać pracy”, skierowane
głównie do osób młodych, w parafiach pw. Matki
Boskiej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej i pw.
Matki Bożej Królowej Pokoju
w Tarnowskich Górach.
Opis kierunków działań:
3. Dostosowanie aktywnych form
przeciwdziałania bezrobocia do
indywidualnych potrzeb osób bezrobotnych
z uwzględnieniem osób mających trudności
na rynku pracy.
- W latach 2009 -2010 doradcy zawodowi przedstawili
prezentację dot. pracy doradcy zawodowego i
działalności Klubu Pracy
c.d.
- W roku 201r. doradcy zawodowi przygotowali prelekcję
dotyczącą “Autoprezentacji podczas rozmowy
kwalifikacyjnej” oraz zorganizowali punkt porad i
informacji zawodowej.
c.d.
- Ogólnopolski Tydzień Kariery
W październiku 2011r. w ramach którego odbyła się
konferencja tematyczna pt.: “Doradca w codzienności różnorodność działań doradczych” oraz zorganizowano
Dni Otwarte Poradnictwa Zawodowego dla uczniów
szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego.
c.d.
- Dokonywanie analiz lokalnego rynku pracy i jego
potrzeb, elastyczne dostosowanie form aktywizacji,
zastosowanie nowej formy kształcenia –
przygotowania zawodowego dorosłych, popularyzacja
szkoleń indywidualnych pod konkretne potrzeby osób
bezrobotnych (w latach 2009 -2011).
CEL DRUGORZĘDNY I.
Podjąć działania na rzecz wsparcia
finansowego rodzin.
Opis kierunków działań:
1. Tworzenie programów na rzecz wspierania
rodzin najuboższych
-
realizacja projektów systemowych
- realizacja programu PEAD
- realizacja programu “pomoc państwa w zakresie
dożywiania”
- realizacja programu “Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców
miasta Kalety”
Opis kierunków działań:
2. Baza danych potrzeb oparta na sprawnym
wywiadzie środowiskowym rodzin
potrzebujących pomocy
Wdrożenie programów komputerowy HELIOS, POMOST,
FAMILIA lub FUNDA i stałe uzupełnianie, na podstawie
wywiadów środowiskowych, baz danych
generowanych w tych programach.
Opis kierunków działań:
3. System wspierania edukacji dzieci z rodzin
najuboższych
- pomoc materialna zgodnie regulacjami prawnymi
- pomoc ze strony Rad Rodziców w szkołach
- nagrody pieniężne dla najzdolniejszych uczniów
- system stypendiów szkolnych
- zasiłek szkolny
c.d.
- zakup podręczników szkolnych i wyprawek
szkolnych
- realizacja programu “Pomoc państwa w zakresie
dożywiania na terenie szkoły”
- stypendia dofinansowywane ze środków Unii
Europejskiej w ramach programów “Nauka
droga do sukcesu na Śląsku”
c.d.
- w ramach przeciwdziałania wykluczeniu
cyfrowemu prowadzony jest program
“Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu –
internet w domu i szkole” dla dzieci
przekazywane są laptopy
CEL DRUGORZĘDNY II.
Zaangażowanie sektora prywatnego
dla finansowania zadań z pomocy
społecznej zgodnej z ustawą o
partnerstwie publiczno-prywatnym.
Opis kierunków działań:
1. Identyfikacja zadań pomocy społecznej
możliwych do przekazania w ramach
outsorsingu.
-
realizacja programów systemowych
współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
c.d.
- usługi opiekuńcze podstawowe
- specjalistyczne usługi opiekuńcze
- usługi gastronomiczne
Opis kierunków działań:
2. Wspieranie działań organizacji
pozarządowych, w tym organizacji
przykościelnych w ich działalności skierowanej
do beneficjentów pomocy społecznej.
- Współpraca ze stowarzyszeniami Caritas, Rodzin
Abstynenckich, Rodzin Katolickich w zakresie realizacji
programu PEAD
c.d.
- współpraca ze stacja Opieki Caritas, kołem Kobiet,
innymi fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na
terenie poszczególnych gmin w celu zwiększenia
efektywności udzielanej pomocy.
c.d.
- zlecenie do prowadzenia przez Zgromadzenia
Zakonne 3 domów pomocy społecznej mieszczących
się na terenie Powiatu Tarnogórskiego
- zlecenie do prowadzenia przez organizacje
pozarządowe Warsztatów Terapii Zajęciowej
CEL DRUGORZĘDNY III.
Rozwijać różne formy wolontariatu
dla obniżenia kosztów realizowania
zadań pomocy społecznej.
Opis kierunków działań:
1. Budowa struktur wolontariatu w oparciu o
szkoły ponadgimnazjalne.
Zarejestrowane Szkolne koło Caritas – II L.O. im. St.
Staszica w Tarnowskich Górach , oraz działający
wolontariat w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach
struktur szkolnych
Opis kierunków działań:
2. Powołanie Centrum Wolontariatu na terenie
powiatu.
,,Tarnogórskie Centrum Wolontariatu” powołane przez
Stowarzyszenie ,,Centrum WIP”- powstało w 2009r.
CEL DRUGORZĘDNY IV
Przeciwdziałać zjawisku
występującej bezradności i
bezdomności.
Opis kierunków działań:
1. Program aktywizacji i edukacji społecznej
dla osób i środowisk niedostosowanych do
życia w społeczeństwie.
-
Programy Aktywności Lokalnej – obejmujące rodziny
niewydolne wychowawczo i niepełnosprawne oraz
borykające się z wieloma problemami realizowane na
terenie
c.d.
- Realizacja w gminach i w powiecie programów
systemowych współfinansowanych przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
c.d.
- praca socjalna, wprowadzenie narzędzia jakim
jest Kontrakt Socjalny
- wdrożenie usługi asystenta rodziny
- opłacanie pobytu w noclegowniach dla
bezdomnych i schroniskach
Opis kierunków działań:
2.Utworzenie noclegowni pod patronatem
PCPR
- Działanie to należy wykreślić ze strategii z uwagi na
niezgodność z regulacją prawną
CEL DRUGORZĘDNY V
Podjąć działania w kierunku
usprawnienia i podwyższenia jakości
usług dla osób niepełnosprawnych.
Opis kierunków działań:
1. Poprawa dostępu do edukacji i rynku pracy
dla osób niepełnosprawnych.
- realizacja programu systemowego “Skrzydła Powiatu”
latach 2009-2013, w ramach którego realizuje się między
innymi: warsztaty z trenerem pracy, konsultacje w
indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym,
udział w szkoleniach i kursach zawodowych.
Opis kierunków działań:
2.Warsztaty terapii zajęciowej
- na terenie powiatu funkcjonują dwa warsztaty terapii
zajęciowej współfinansowane ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Opis kierunków działań:
3. Ośrodki integracji i rehabilitacji osób
niepełnosprawnych
- w ramach Programu Skrzydła Powiatu osoby
niepełnosprawne uczestniczą w rehabilitacji zdrowotnej,
konsultacjach psychologicznych, psychiatrycznych, w
warsztatach wyjazdowych i grupach samopomocowych.
CEL DRUGORZĘDNY VI
Przeciwdziałać uzależnieniom.
Zadania realizowane przez Gminne
Komisje Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Opis kierunków działań:
1.Poszerzenie działalności i tworzenie nowych
ośrodków terapii uzależnień.
-
realizacja gminnych programów profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
- realizacja gminnych programu przeciwdziałania
narkomanii
c.d.
-
współpraca gmin z Tarnogórskim Ośrodkiem Terapii
Uzależnień TOTU
-
finansowanie 27 programów zdrowotnych
realizowanych przez Tarnogórski Ośrodek Terapii
Uzależnień TOTU
-
Prowadzenie i finansowanie Punktów InformacyjnoKonsultacyjnych dla osób uzależnionych,
współuzależnionych i ich rodzin
Opis kierunków działań:
2. Edukacja rodziców i nauczycieli w zakresie
sposobów diagnozowania i monitorowania
zagrożeń.
- Organizowanie na bieżąco spotkań z rodzicami i
uczniami szkół, prowadzenie szkoleń w oparciu o
programy profilaktyczne
c.d.
- Prowadzenie szkoleń i superwizji dla pedagogów,
- Organizowanie konferencji,
- Akcje trzeźwości wśród kierowców,
- Druk i rozpowszechnianie ulotek, broszur, publikacji,
Opis kierunków działań:
3. Profilaktyka i edukacja na poziomie szkół
gimnazjalnych i średnich.
-
spektakle profilaktyczne, programy w formie teatralnej,
pogadanki, konkursy tematyczne dla dzieci i młodzieży,
wykłady instruktora terapii uzależnień, realizacja
programów profilaktycznych mi. “Niebezpieczny
eksperyment”, organizacja Tarnogórskich Dni Profilaktyki,
c.d.
-
współorganizacja Przeglądu Twórczości Abstynenckiej
“Zamczysko”
Profilaktyka na sportowo “Mini Olimpiada”, Rajd
-
rowerowy dla dzieci i młodzieży “Alternatywa”
-
prowadzenie świetlic w okresie wakacyjnym,
organizowanie akcji lato w mieście, kolonii profilaktycznych
-
punkty konsultacyjne z zakresu terapii uzależnień
CEL DRUGORZĘDNY VII
Stworzenie w powiecie warunków do
aktywności zawodowej i społecznej
osób starszych wiekiem.
Opis kierunków działań:
1.Powołanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- Na terenie Gminy Tarnowskie Góry funkcjonuje
Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku.
CEL DRUGORZĘDNY VIII
Tworzyć właściwą i o wysokim
standardzie bazę dla realizacji zadań
społecznych.
Opis kierunków działań:
1.Mieszkania socjalne.
Na terenie Gmin z zasobów własnych na bieżąco
powstają mieszkania socjalne.
Opis kierunków działań:
2. Mieszkania chronione.
Prowadzenie Zespołu Mieszkań Chronionych na
terenie Tarnowskich Gór
Download