Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż otrzymał

advertisement
Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż otrzymał dodatkowe środki z Rezerwy Ministra na
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zwolnionych
z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
„Nowa szansa na pracę”
Cel programu i grupa docelowa
Celem programu jest włączenie do aktywności zawodowej oraz utrzymanie przy tej aktywności grupy
osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników, a także przeciwdziałanie
negatywnym skutkom zwolnień.
Wsparciem w ramach programu objęte zostaną osoby bezrobotne z ww. grupy docelowej, zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze oraz filiach PUP w Sulechowie
i Nowogrodzie Bobrzańskim.
Do programu rekrutowane będą wyłącznie osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących
pracowników (ostatnia rejestracja osoby)
Zakłada się objęcie wsparciem 90 osób bezrobotnych.
Formy wsparcia (aktywizacji bezrobotnych)
 pośrednictwo pracy
 poradnictwo zawodowe - udzielenie osobom bezrobotnym szczegółowych wskazówek przydatnych do
aktywnego poszukiwania pracy oraz lepszego poznania siebie i uzupełnienia niezbędnej wiedzy i umiejętności
w zakresie planowania kariery zawodowej. Doradca zawodowy przekaże zwolnionym osobom bezrobotnym
informację o najbardziej poszukiwanych zawodach, ich specyfice oraz zmieniających się oczekiwaniach
pracodawców, co z kolei będzie miało przełożenie na ogólną orientację na rynku pracy i nada kierunek
podejmowanym działaniom. Przekazanie rzetelnych informacji o rynku pracy, przeszkolenie w zakresie
efektywnego poszukiwania pracy oraz promowania własnej osoby, prowadzić będzie do podjęcia, przez osoby
zwalniane, do bardziej świadomych i właściwych wyborów dalszej drogi zawodowej.
 szkolenia indywidualne (10 os.)- pomogą w znalezieniu nowego zatrudnienia. Osoby bezrobotne będą
miały możliwość podniesienia poziomu umiejętności zawodowych lub otrzymają szansę przekwalifikowania się.
Szkolenia indywidualne będą odbywały się w formie kursów, w ramach złożonych wniosków na wskazane przez
bezrobotnego (określonego w grupie docelowej) szkolenie.
 staże (60 os.) – rekrutowane będą wyłącznie osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracowników
(ostatnia rejestracja osoby) spełniające jednocześnie jeden z warunków ustawowych tj. Art. 49 Ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (10 os.) - wsparcie postaw
przedsiębiorczych,
 refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy (10 os.).
Przewidywane efekty
Bezpośrednim efektem realizacji programu będzie stworzenie warunków do zatrudnienia bądź
samozatrudnienia 90 osób zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zakłada się, że ok. 60
% bezrobotnych w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w określonej formie aktywizacji uzyska
zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub podejmie działalność gospodarczą na własny rachunek.
Zapraszamy osoby bezrobotne zwolnione z przyczyn niedotyczących pracowników oraz
pracodawców do udziału w programie pod nazwą „Nowa szansa na pracę”
współfinansowanego z Rezerwy Ministra.
Download