Do zakresu podstawowych zadań Referatu Rynku Pracy należy

advertisement
Do zakresu podstawowych zadań Referatu Rynku Pracy należy realizacja w rejonie
działania Filii PUP zadań z zakresu:
1. Pośrednictwa pracy,
a w szczególności:
usług
EURES,
usług
i
instrumentów
rynku
pracy,
1) marketing usług oferowanych przez PUP,
2) udzielanie pomocy bezrobotnym i innym poszukującym pracy w uzyskaniu
odpowiedniego zatrudnienia, w tym osobom niepełnosprawnym oraz pracodawcom
w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
3) kierowanie osób bezrobotnych na subsydiowane miejsca pracy (w tym
współfinansowane z FP, EFS, PFRON) oraz na staż, przygotowanie zawodowe
w miejscu pracy i inne aktywne programy,
4) pozyskiwanie ofert pracy,
5) przyjmowanie informacji o wolnym miejscu zatrudnienia, ofert pracy i ich realizacja
oraz upowszechnianie, w tym przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert
pracy,
6) udostępnianie innym powiatowym urzędom pracy co najmniej przez internetową bazę
ofert pracy informacji o braku możliwości realizacji na lokalnym rynku pracy danej
oferty pracy,
7) podejmowanie i utrzymywanie kontaktów z osobami bezrobotnymi ,
8) udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną
ofertą pracy,
9) informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej
sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
10) inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy
z pracodawcami,
11) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania
informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót
publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów,
12) współpraca z instytucjami i partnerami rynku pracy w celu zebrania informacji
o strukturze gospodarczej i kierunkach rozwoju w danym rejonie, o kierunkach
kształcenia i sytuacji demograficznej,
13) współpraca z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu
terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i fundacjami w zakresie zatrudniania
osób niepełnosprawnych,
14) współpraca z PIP w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych,
15) dokonywanie okresowych ocen, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie
monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen
dotyczących rynku pracy na potrzeby Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz innych
organów zatrudnienia,
16) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub
złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników
z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
17) informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach,
18) realizacja zadań z zakresu usług EURES,
19) realizacja zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników,
20) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku
z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcom,
21) realizacja spraw z zakresu wykonywania pracy przez cudzoziemców bez
konieczności uzyskania zezwolenia na pracę,
22) realizacja zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników,
wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych
porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi,
23) prowadzenie ewidencji osób bezrobotnych podejmujących pracę za granicą oraz
wydawanie zaświadczeń zatrudnieniu za okres, za który opłacano składki na FP,
24) inicjowanie, opracowywanie i realizacja projektów lokalnych i innych, na rzecz
aktywizacji osób bezrobotnych, a w szczególności:
a) programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
o której mowa w odrębnych przepisach,
b) lokalnych programów aktywizacji osób bezrobotnych, w tym programów
finansowanych lub współfinansowanych z innych źródeł niż FP, a w
szczególności z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, w tym EFS,
PFRON,
c) projektów lokalnych stanowiących element programów regionalnych,
25) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu
aktywizacji lokalnego rynku pracy,
26) przygotowywanie materiałów dla PRZ z zakresu promocji zatrudnienia oraz
wykorzystania środków Funduszu Pracy, EFS, PFRON,
27) organizowanie zatrudnienia osobom będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
28) inicjowanie, organizowanie i przygotowywanie dokumentacji do finansowego
rozliczenia:
a) staży,
b) przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
c) prac interwencyjnych,
d) robót publicznych,
e) zatrudnienia osób bezrobotnych za refundację pracodawcy części kosztów
z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne,
f) zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach innych form związanych z
subsydiowanym zatrudnieniem,
g) prac społecznie użytecznych,
29) rozpatrywanie i realizacja wniosków bezrobotnych dotyczących refundacji kosztów
opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 lub osobą zależną,
30) udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek,
31) przyznawanie osobom bezrobotnym jednorazowo środków finansowych na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej,
konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia tej działalności gospodarczej,
32) prowadzenie spraw z zakresu przyznawania jednorazowo środków na podjęcie
działalności pozarolniczej lub na zakup ziemi osobie zarejestrowanej w PUP,
podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którą stosunek pracy lub
stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy a nie
33)
34)
35)
36)
37)
uprawnionej do zasiłku,
realizacja zadań dotyczących refundacji poniesionych kosztów wyposażenia i
doposażenia stanowiska pracy w celu zatrudnienia skierowanych przez Filię PUP
bezrobotnych,
przygotowanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i oceny realizowanych w
ramach FP i środków unijnych programów rynku pracy,
udzielanie pomocy publicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i
sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej,
realizacja zadań z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, a w
szczególności realizacja usług lub instrumentów rynku pracy dla osób
niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP jako bezrobotna lub poszukująca pracy
niepozostająca w zatrudnieniu na zasadach określonych w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach ryku pracy oraz w ustawie o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym:
a) przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
b) zwrotu kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub
istniejących stanowisk pracy niepełnosprawnych, do potrzeb wynikających z ich
niepełnosprawności,
c) zwrotu miesięcznych kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego
pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających
komunikowanie się z otoczeniem,
d) zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy osobom niepełnosprawnym,
e) zwrotu pracodawcom 60% kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie
społeczne od wynagrodzeń za zatrudnione przez okres co najmniej 12 miesięcy
osoby niepełnosprawne,
prowadzenie spraw z zakresu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, odroczenia
terminu spłaty, rozłożenia na raty lub umorzenia części albo całości nienależnie
pobranego świadczenia oraz z zakresu postępowań sądowych, egzekucyjnych
dotyczących środków FP, EFS.
2. Poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, a w szczególności:
1) udzielanie porad zawodowych, informacji zawodowej osobom bezrobotnym i
poszukującym pracy, w tym osobom niepełnosprawnym w wyborze odpowiedniego
zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy
poprzez:
a) udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i
kształcenia,
b) udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających
wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym
badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
c) kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające
wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku
szkolenia,
d) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla
bezrobotnych i poszukujących pracy,
e) udzielanie informacji i doradztwo pracodawcom w zakresie doboru kandydatów
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
do pracy.
współpraca z partnerami rynku pracy, w tym z poradniami psychologicznopedagogicznymi,
tworzenie banku danych dotyczących informacji zawodowej,
popularyzacja usług w zakresie doradztwa wśród klientów Filii PUP,
prowadzenie doradztwa organizacyjno – prawnego i ekonomicznego w zakresie
działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby zarejestrowane w
Filii PUP, w tym przez osoby niepełnosprawne,
opracowywanie i realizacja powiatowych programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej, zatrudnienia, przestrzegania
praw osób niepełnosprawnych,
opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania,
współudział w realizacji projektów lokalnych, regionalnych, celowych realizowanych
przez PUP, w tym finansowanych z EFS, w zakresie dotyczącym poradnictwa
zawodowego.
3. Udzielanie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w ramach realizacji Klubu
Pracy, a w szczególności:
1) realizacja zadań z zakresu udzielania pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy
osobom bezrobotnym i poszukującym pracy tj.: przygotowanie osób bezrobotnych,
poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie na rynku pracy i podejmowania
zatrudnienia poprzez:
a) organizację szkoleń z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
b) organizację zajęć aktywizacyjnych,
c) udostępnianie informacji i elektronicznych baz danych służących nabyciu
umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia,
2) promocja usług Klubu Pracy,
3) współpraca z partnerami rynku pracy, w tym z centrami informacji i planowania
kariery zawodowej,
4) wspieranie metodyczne tworzenia klubów pracy działających w innych niż PUP
instytucjach i organizacjach.
4. Rozwoju zasobów ludzkich, a w szczególności:
1) promocja usług szkoleniowych oraz upowszechnienie informacji o szkoleniach,
2) diagnozowanie potrzeb szkoleniowych pracodawców, osób bezrobotnych,
poszukujących pracy,
3) sporządzanie i upowszechnianie planu szkoleń,
4) zlecanie przeprowadzenia szkoleń instytucjom szkoleniowym oraz monitorowanie
przebiegu szkoleń w tym przygotowanie dokumentacji do finansowania i rozliczania
szkoleń,
5) współpraca z partnerami rynku pracy, w tym z Powiatową Radą Zatrudnienia,
6) organizacja szkoleń grupowych zgodnie z planem szkoleń i szkoleń wskazanych
przez osobę uprawnioną jeżeli uprawdopodobni, że szkolenie to zapewni uzyskanie
odpowiedniej pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, w tym dla osób,
a) bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym uprawnionym rolnikom zwalnianym
z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
b) niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy,
c) wobec których orzeczono prawo do renty szkoleniowej,
d) żołnierzy rezerwy,
inicjowanie i organizacja szkoleń dla niepełnosprawnych zarejestrowanych w
powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy i nie pozostające
w zatrudnieniu oraz kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają
specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do
specjalistycznego ośrodka szkoleniowo – rehabilitacyjnego lub innej placówki
szkoleniowej,
współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów,
współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych,
prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pożyczek szkoleniowych,
realizacja spraw z zakresu:
a) refundacji kosztów szkoleń specjalistycznych organizowanych przez
pracodawców dla pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn
dotyczących zakładu pracy,
b) refundacji pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne za
zatrudnionego, skierowanego przez PUP bezrobotnego, na miejsce pracownika
skierowanego na szkolenie, któremu pracodawca udzielił płatnego urlopu
szkoleniowego,
c) refundacji pracodawcy, który wypłacił zwolnionemu pracownikowi świadczenie
szkoleniowe, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
d) finansowania skierowanym osobom bezrobotnym, które podjęły szkolenie poza
miejscem stałego zamieszkania, kosztów zakwaterowania i wyżywienia,
e) finansowania skierowanym osobom bezrobotnym kosztów przejazdu na
szkolenie lub zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego odbywające się poza
miejscem stałego zamieszkania oraz kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub
osobą zależną zgodnie z obowiązującymi przepisami,
f) finansowania z Funduszu Pracy kosztów egzaminu, uzyskania licencji lub
studiów podyplomowych uprawnionym osobom bezrobotnym.
prowadzenie analiz skuteczności i efektywności szkoleń,
prowadzenie spraw z zakresu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z zakresu
szkoleń, odroczenia terminu spłaty, rozłożenia na raty lub umorzenia części albo
całości nienależnie pobranego świadczenia oraz z zakresu postępowań sądowych,
egzekucyjnych dotyczących środków FP, EFS.
5. Przygotowywania, realizacji i oceniania efektów programów i projektów z zakresu
promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu łagodzenia skutków
bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, a w szczególności:
1) inicjowanie i opracowywanie projektów lokalnych programów aktywizacji osób
bezrobotnych, w tym programów finansowych lub współfinansowanych z innych
źródeł niż FP, a w szczególności z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, w tym
EFS i przedkładanie Dyrektorowi PUP do akceptacji,
2) realizacja projektów zaakceptowanych przez Dyrektora PUP i współudział w
realizacji innych projektów dotyczących rynku pracy.
6. Monitorowanie efektywności realizowanych zadań w Referacie Rynku Pracy,
opracowywanie analiz i sprawozdań i przedkładanie Dyrektorowi PUP,
7. Współpraca w realizacji ww. zadań z PUP w Sokółce,
Download