Istota zarządzania procesami

advertisement
Istota zarządzania
procesami
prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski
UWM Olsztyn
Definiowanie procesu:
Proces – jest zbiorem sekwencyjnych
czynności, powiązanych zależnościami
przyczynowo-skutkowymi (działania
poprzednie są początkiem następnych).
Proces – seria działań lub zadań, które
prowadzą do powstania
produktu/usługi
Proces – powiązana grupa zadań, których
wspólny rezultat stanowi wartość dla
klienta/petenta
Istota procesu:
 proces jest łańcuchem sekwencyjnych
czynności
wejście→transformacja→wyjście
 celem procesu jest tworzenie wartości
weryfikowanej przez odbiorcę
 proces może być powtarzalny, co umożliwia
jego formalizację i odczytywanie jego
przebiegu
Rodzaje procesów:
Procesy podstawowe – tworzą
produkt/usługę z określoną
wartością dodaną
Procesy pomocnicze – zapewniają
sprawne funkcjonowanie i
wspierają procesy podstawowe
Powiązania procesów:
Procesy zarządcze
Procesy podstawowe
Wymagania
klienta/
petenta
Satysfakcja
klienta/
petenta
Procesy pomocnicze
Identyfikacja procesów
w organizacji
1. Tworzenie modelu
klientów/petentów,
2. Miary oceny oraz analiza cyklu
wytwarzania,
3. Tworzenie modelu procesu,
4. Analiza wartości dodanej
tworzonej w procesie
Pomocnicze
Podstawowe
PROCESY
Łańcuch wartości:
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Infrastruktura organizacji (finanse, informacja, itd.)
Rozwój organizacji (wdrażanie technologii,
remonty)
Zaopatrzenie
Logistyka
na wejściu
Wartość
dodana
Wytwarzanie
Logistyka
na wyjściu
Cele zarządzania procesami
Cele zarządzania
procesami
• redukcja czasu przebiegu procesów,
• redukcja kosztów procesu,
• wzrost jakości procesów i produktów finalnych,
• zwiększenie produktywności pracowników,
• wzmocnienie przewagi konkurencyjnej
Zarządzanie procesami
Zarządzanie procesami (ujęcie szersze)
Modelowanie procesów (ujęcie szersze)
Identyfikacja
Wybór procesów
Mapowanie i opis
procesów
Analiza procesów
Modelowanie procesów
(ujęcie węższe)
Usprawnianie starych
Projektowanie nowych
procesów
Wdrażanie procesów i pomiar ich wydajności
Kierowanie procesami
Planowanie i kontrola
procesów
(ciągłe doskonalenie
procesów)
Zarządzanie procesami
(ujęcie węższe)
Zarządzanie procesami
Identyfikacja
wymagań
klientów
Identyfikacja
procesów
Kierowanie
Kierowanie
procesami
procesami
Ocena
Ocena
funkcjonowania
funkcjonowania
Modelowanie
procesów
Wprowadzanie
Wprowadzanie
procesów
procesów
Dziękuję za uwagę!
Download