Uploaded by vpr72346

TEST zarządzanie procesami

advertisement
TEST - ZARZĄDZANIE PROCESAMI GR.1
1. Zbiór czynników zidentyfikowanych jako strukturotworcze:
a. otoczenie
b. pracownicy
c. technologia
d. cykl życia
e. strategia
2. cechy właściwe struktury organizacyjnej to:
a. specjalizacja
b. hierarchia
c. centralizacja
d. struktura zatrudnienia
3. Istotę pojęcia procesu gospodarczego można zdefiniować następująco:
a. proces jest łańcuchem sekwencji czynności
b. proces jest zależnością hierarchiczną
c. proces ma mierzalny cel
d. proces ma dostawcę - odbiorcę (klienta)
4. Gł. kryteriami ukierunkowania procesów na tworzenie wartości jest stopień koncentracji na:
a. Pracownikach
b. Dostawcach
c. klientach
5. Zarządzanie procesami to dążenie do:
a. maksymalnego udziału w strukturze elementów dodających wartość
b. budowa systemu organizacyjnego zwiększającego ilościowo i jakościowo produkcję
6. Organizacja procesowa powinna być budowana na podstawie założeń:
a. Wszystkie wyodrębnione organizacyjnie obszary są z zasady równoważne
b. Każdy obszar organizacji jest klientem
c. Każdy obszar organizacji jest usługodawcą wewnętrznym
d. Procesy w organizacji są konfigurowane w perspektywie klienta
7. Procesy dzielimy na:
a. operacje dodające wartość
b. operacje zlecające zadania
c. operacje nie dające wartości ani nie umożliwiające jej wytworzenia
8. Megaprocesy to:
a. procesy powstające w celu sprawnego funkcjonowania i wsparcia procesów podstawowych
b. to łańcuch czynności prowadzonych do wytworzenia produktu lub usługi na potrzeby
klienta
9. Procesy pomocnicze to:
a. zarządzanie zasobami ludzkimi
b. zarządzanie finansami
c. zarządzanie informacją
10. Procesy podstawowe to
a. w elekcie ich działania powstaje produkt. - wyrób, usługa i informacja
b. procesy te tworzą wartość dodaną
c. zalicza się do nich procesy bezpośrednio wpływające na sytuację rynkową przedsiębiorstwa
11. Ze względu na zasięg świadczonych usług obszary przedsiębiorstwa dzieli się na:
a. centra serwisowe
b. centra kosztowe
c. centra produkcyjne
d. centra remontowe
12. Ocena zdolności procesów do dostarczania produktów i usług o pożądanych przez odbiorców -rynek
charakterystykach może być dokonana przez pomiar:
a. kosztów procesu
b. długość czasu procesu
c. elastyczność procesu
d. jakość procesu
e. znaczenie dla organizacji
f. znaczenie dla klienta
13. Zarządzanie procesami polega w istocie na ocenie efektywności ich funkcjonowania:
a. z perspektywy klientów
b. z perspektywy pracowników
c. z perspektywy kierownictwa
d. z perspektywy odbiorców rezultatów
14. Zasady reengineeringu.
a. działania są organizowane wokół zadań
b. korzystający z rezultatu procesu powinni być jego organizatorami
c. rozproszone przestrzennie zasoby należy traktować tak, jakby znajdowały się w jednvm miejscu
d. równolegle przebiegające procesy należy koordynować w czasie ich wykonania
e. decyzje powinny być podejmowane przez naczelne kierownictwo
15. Nowa terminologia do wyrażenia istoty działania rodzajów typowych stanowisk organizacyjnych to:
a. dyrektor organizacji
b. menadżer wydziału
c. właściciel procesu
d. menadżer procesu
16.
W X-engineeringu zwraca się uwagę na analizę trzech obszarów:
a. procesy firmy
b. zarządzanie finansami
c. propozycje dla klienta
17. Dojrzałość procesowa organizacji wyraża się zakresem w jakim procesy są formalnie:
a. zdefiniowane
b. zarządzane
c. elastyczne
d. mierzalne
e. efektywne
18. Cechy niedojrzałości organizacji procesowej to:
a. wyspecjalizowane procesy nie są przestrzegane
b. prace związane z projektowaniem procesów są planowe
c. improwizacja procesów przez pracowników i menadżerów
d. nie ma sformalizowanych i obiektywnych kryteriów oceny produktów jakością i procesu
19. Dane wejściowe do procesu to:
a. specyfikacja produktu oraz dokumentacja
b. umowa
c. surowce - materiały
d. środki produkcji
20. Dane wyjściowe z procesu to:
a. system dystrybucji
b. system magazynowania
c. wyrób skonfigurowany wg specyfikacji klienta
d. harmonogram
e. materiały – faktura
21. Projektowanie od „zera" jest wg. następującego programu postępowania:
a. pełne zrozumienie istniejących procesów
b. zastosowanie metody porównania z konkurencją (benchmarking)
c. projektowanie procesu
d. analiza finansowa
e. ocena końcowa
22. Cele procesów opierają się na. trzech źródłach:
a. celach organizacji
b. wymagania klientów
c. porównania się do najlepszych w poszczególnych dziedzinach działalności
23. Sposoby formułowania strategii wokół procesów to:
a. intensyfikacja
b. przedłużanie
c. uzupełnianie
d. przekształcanie
e. dokształcanie
24. Mapa procesu przedstawia:
a. sekwencje oraz rodzaj działań składających się na proces
b. zestaw badań tworzących procesy podstawowe i pomocnicze
25. Fazy życia procesu to:
a. tworzenie
b. fazy przystosowania
c. instytucjonalna dojrzałość
d. załamanie
26. Przejawem zbyt wysokiego poziomu standaryzacji w organizacji są:
a. wysoki poziom monotonii pracy i wynikające z tego niezadowolenie pracowników
b. częste skargi na zbyt mała elastyczność procesów
c. duża liczba przypadków procesów wymagających indywidualnego potraktowania
27. Struktura organizacyjna procesowo - macierzowa składa się z funkcji:
a. „D" - dyrektor naczelny
b. ,,NK'" - kierownictwo wyższego szczebla
c. ,,S" - specjaliści
28. Do charakterystyki struktury procesowej wykorzystujemy uniwersalne cechy struktur
organizacyjnych, takie jak:
a. zależność hierarchiczna
b. struktura szczebli ustalona zadaniowo
c. konfiguracja
d. centralizacja
e. specjalizacja
f. formalizacja
29. Optymalizacja procesów ma doprowadzić do takich celów jak:
a. zwiększenie zadowolenia klienta
b. zwiększenie produkcji
c. redukcja kosztów
d. skrócenie realizacji zadań
30. Kroki do urzeczywistnienia przedsiębiorstwa procesowego to między innymi:
a. strategia przedsiębiorstwa
b. rozwój organizacji
c. kształtowanie i optymalizacja procesów
Download