Transparentność procesowa jako warunek sine qua non Firmy Idei

advertisement
Transparentność procesowa
jako warunek sine qua non
Firmy Idei
Dr Natalia Potoczek
WS B – N LU w N ow y m S ą c zu
Co oznacza transparentność
procesowa we współczesnej
organizacji?
Transparentność procesowa oznacza, że wszyscy interesariusze
procesów mają dostęp do dokumentacji procesowej oraz wyników
uzyskiwanych w procesach.
Lata 90-te - XX wiek
Organizacje funkcjonalne
vs.
organizacje procesowe
ISTOTA ORGANIZACJI FUNKCJONALNYCH – hierarchia, komunikacja
wertykalna, kluczowe role kierowników, wąskie specjalizacje, zespoły jednorodne, awans pionowy
Zarząd
Marketing
Sprzedaż
Produkcja
Projektowanie
produktów
Administracja
Klasyczne konfiguracje organizacji
(era industrialna)
 Wyraźne różnicowanie ról organizacyjnych – kierowniczych (kreowanie decyzji
i innowacji) i wykonawczych (konformizm i podporządkowanie)
 Czytelny podział odpowiedzialności (kierownicy – cele, strategie, standardy
wykonania, podwładni – zgodność działania z procedurami)
 Wąskie specjalizacje w długich okresach niezmienności warunków
funkcjonowania organizacji
 Duże zróżnicowanie wiedzy między członkami organizacji, ograniczony dostęp
do wiedzy i edukacji
 Specjalizacja funkcjonalna (podział zadań i obowiązków pomiędzy piony i
komórki oraz pomiędzy przełożonych i podwładnych)
Klasyczne konfiguracje organizacji
(era industrialna)
„Epoka przemysłowa rozbiła procesy na wiele małych zadań. Pomyślmy o nich jako o krociach
fragmentów skorupki jaja. Połączenie tych fragmentów w całą skorupę wymaga ogromnej
ilości kleju, a kiedy wreszcie się to zrobi, struktura będzie krucha, niestabilna i nieefektywna.
Każdy wadliwy szef jest potencjalnym miejscem kłopotów. Ponadto, skoro klej jest droższy od
skorupy jaja, to zrekonstruowana skorupa będzie kosztowna.
Podobnie, kiedy praca jest rozbita na drobne zadania, wtedy trzeba złożonych procesów,
pełnych – nieoddającego wartości kleju – przeglądów, audytów menedżerskich, sprawozdań,
zatwierdzeń itd.., aby połączyć je w całość” [Hammer, 1999]
Michael Hammer (1948-2008) inżynier, profesor informatyki w Massachusetts Institute of Technology (MIT), jeden
z twórców
teorii zarządzania procesami biznesowymi oraz współautor koncepcji reengineeringu (BPR).
TIME (1996) - jeden z 25 najpopularniejszych postaci Ameryki; Magazyn Forbs (2002) - książka Reengineering Corporation
wśród "trzech najważniejszych książek biznesowych ostatnich 20 lat"
Istota procesu gospodarczego
Proces jest łańcuchem sekwencyjnych czynności, powiązanych zależnościami
przyczynowo skutkowymi, które transformują mierzalne wejścia (materiały,
informacja, ludzie, urządzenia, metody) w mierzalne wyjścia (produkty, usługi,
informacje).
Proces ma mierzalny cel – najogólniej jest nim tworzenie wartości uznanej i
zweryfikowanej przez odbiorcę, zawartej w produkcie, usłudze, informacji lub
innym możliwym do zdefiniowania produkcie końcowym.
Proces ma dostawcę i odbiorcę (klienta), a zatem jego granice są wyznaczane
przez jakiś zdefiniowany rodzaj transakcji zakupu i sprzedaży wytworu.
Proces może być powtarzany, co oznacza, że możliwe jest jego zapisanie w formie
umożliwiającej odczytanie jego przebiegu przez realizatorów.
Procesy a zadania lub funkcje
[Ch.B.Adair, B.A.Murray, Radykalna reorganizacja firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001]
Myślimy zwykle o pracy w kategoriach zadań lub funkcji:
Zadanie 1
Zadanie 5
Zadanie 3
Zadanie 2
Zadanie 4
Proces jest serią zadań lub funkcji, które występują w sekwencji prowadzącej do
powstania produktu lub usługi
Produkt
Zadanie 1 + Zadanie 2 + Zadanie 3 + Zadanie 4 + Zadanie 5 =
Usługa
Kiedy możemy mówić,
że zarządzamy procesami?
PODSTAWOWE SYMPTOMY ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO: aktualna
dokumentacja procesów, procesowe stanowiska organizacyjne, system
informacji o procesach, cele i mierniki procesów, system motywacyjny
Przykład modelu procesu w notacji BPMN
BPMN - Business Process Model
and Notation
Obowiązująca notacja - BPMN 2.0 –
opublikowana została w 2011 przez
Object Management Group (OMG)
Dokumentacja dostępna:
http://www.omg.org/spec/BPMN/
2.0.1/
OMG - powstała w 1989 roku, jako
konsorcjum założone przez IBM,
Apple Computer i Sun
Microsystems w celu ustanowienia
standardów międzyplatformowego,
rozproszonego programowania
obiektowego.
BPMN jest opisany normą ISO/IEC
19510:2013
Architektura
procesów
Model Klasyfikacji Procesów PCF – (Process
Classification FrameworkSM) wypracowany przez
stowarzyszenie APQC (American Productivity and
Quality Center)
Źródło: https://www.apqc.org/knowledgebase/download/313690/K05162_PCF_Ver_6.1.1%2
0final.pdf
Ponad 20 lat doświadczeń,
ponad 1000 procesów,
ponad 80 organizacji członkowskich.
Reorientacja procesowa organizacji
Podporządkowanie struktury organizacyjnej realizowanym
w przedsiębiorstwie procesom
dojrzałość
Cztery grupy firm wg Boston Consulting Group:
1)
2)
3)
4)
wertykalna organizacja funkcjonalna
organizacja funkcjonalna z wyodrębnionymi procesami
organizacja procesowa z zachowanym układem funkcjonalnym
horyzontalna organizacja procesowa
Od struktury funkcjonalnej do struktury
procesowo – projektowej
Utrwalenie orientacji
procesowej w systemie
zarządzania zasobami
ludzkimi
N.Potoczek (2016), Zarządzanie zasobami
ludzkimi w organizacji zorientowanej
procesowo, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN
Czy transparentność procesowa
jest warunkiem
sine qua non Firmy Idei?
Firma Idea – godna podziwu, wzbudzająca zaufanie, odpowiedzialna i społecznie
zaangażowana firma. Przedsiębiorstwo, które ma ambicje zmieniać świat,
uczciwie i świadomie wytwarzać prawdziwe wartości. Tworzy miejsca pracy,
dające poczucie sensu jej wykonywania
FIRMA PROCESOWA
OPORTUNISTYCZNA
FIRMA PROCESOWA
RELACYJNA
Modelowanie i optymalizowanie procesów
dokonywane jest przez wąską grupę
wyspecjalizowanych procesowców
Modelowanie i optymalizowane procesów odbywa się
w zespołach procesowych we współpracy
z wszystkimi interesariuszami
Właściciele procesów delegują swoje uprawnienia
pracownikom - realizatorom procesów, właściciel
procesu odpowiada za efekty pracy
Zespoły procesowe są uprawamacniane, biorą
odpowiedzialność za efekty pracy
Od pracowników oczekuje się znajomości przebiegów
procesów, w których uczestniczą
Od pracowników oczekuje się znajomości procesów,
w których uczestniczą oraz zrozumienia architektury
procesowej organizacji
Koszty w procesach analizowane są przez analityków
biznesowych, wyniki nie są udostępniane
realizatorom procesów
Zespoły procesowe monitorują koszty i na tej
podstawie dokonują optymalizacji procesów
Wynagrodzenia pracowników powiązane z końcowym
wynikiem finansowym firmy
Wynagrodzenia pracowników powiązane z końcowym
wynikiem finansowym firmy oraz wynikami
uzyskiwanymi w procesach
Dziękuję za uwagę
[email protected]
Download