Post_powanie_s_dowo_adminis

advertisement
Postępowanie sądowoadministracyjne wykład IV z dnia 20.I.2013 r.
prof. dr hab. Janusz Niczyporuk
Czynności procesowe
Postępowanie sądowoadministracyjne to regulowany prawem procesowym ciąg czynności
procesowych sądu administracyjnego i innych podmiotów tego postępowania podjętych
w celu rozstrzygnięcia sporu o zgodność z prawem działania bądź zaniechania działania przez
organ wykonujący administrację publiczną.
Czynności procesowe to czynności podjęte przez podmiot postępowania administracyjnego
przez …………………….. w trybie procesowym, których celem jest wywołanie skutków
prawnych w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Elementem konstytutywnym czynności procesowych jest to, że musi być to czynność podjęta
przez podmiot oraz to, że czynność procesowa musi zachować formę przewidzianym prawem
procesowym.
Czynności procesowe można sklasyfikować na podstawie kryterium podmiotu
dokonującego tych czynności na:
1. Czynności procesowe sądu.
2. Czynności procesowe stron
3. Czynności procesowe uczestników postępowania.
Przez czynności sądu należy rozumieć wszelkie czynności sądu lub jego organów
zastępczych, względnie pomocniczych, które według obowiązującej ustawy procesowej mogą
wywrzeć skutki prawne dla procesu.
Czynności procesowe sądu muszą spełniać trzy warunki:
1) Czynności procesowe muszą być dokonane przez sąd rozumieniu przepisów prawa
w składzie przewidzianym prawem lub inny organ sądowy bądź pomocniczy.
2) Czynności procesowe muszą być dokonane w formie uregulowanej prawem
procesowym.
3) Czynności procesowe muszą być podjęte w postępowaniu wobec stron lub
uczestników postępowania.
Wadliwe czynności procesowe obowiązują dopóty dopóki nie zostaną uchylone we
właściwym trybie np. zażalenie.
Czynności procesowe sądu klasyfikowane są na:
1) Czynności przygotowawcze, które mają na celu przygotowanie, rozstrzygnięcia
skargi.
1
2) Czynności orzekania.
Czynności orzekania wiążą sąd i mogą być uchylone tylko w trybie uregulowanym
przepisami prawa.
Czynności procesowe stron i uczestników postępowania
Czynności procesowe zarówno stron jak i uczestników postępowania to wszelkie czynności
podejmowane przez te podmioty w celu wywołania skutku prawnego w procesie a zatem
w zakresie jego powstania, zmiany, zakończenia.
Elementy konstytutywne czynności procesowych stron:
1) Spełnienie wymogów co do treści i formy określonej przez prawo procesowe.
2) Dokonanie czynności procesowej w terminie przewidzianym prawem procesowym,
dotyczy to też uczestników postępowania.
Cechą czynności procesowych stron jest możliwość prawna ich działania przez złożenie
oświadczenia woli.
Granice możliwości odwołania czynności wyznaczają przepisy procesowe.
Czynności procesowe mogą odwołać też uczestnicy postępowania.
Pisma procesowe – w postępowaniu sądowym obejmują wnioski i oświadczenia uczestników
postępowania składane w celu wszczęcia postępowania i jego przebiegu.
Warunki formalne co do treści i pism procesowych
w kontekście art. 46 i 47 ustawy PPSA możemy stwierdzić, że każde pismo procesowe
powinno zawierać:
1) Oznaczenie sądu do którego jest skierowane.
2) Imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników.
3) Oznaczenie rodzaju pisma.
4) Osnowę wniosku lub oświadczenia.
5) Podpis strony albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.
6) Wymienienie załączników.
Jeżeli pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie powinno ponadto zawierać:
- oznaczenie miejsca zamieszkania, w razie jego braku adres do doręczeń lub siedziby stron,
ich przedstawicieli ustawowych oraz pełnomocników oraz przedmiotu sprawy, zaś pisma
dalsze sygnaturę akt.
Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo jeżeli pismo złożył pełnomocnik, który nie złożył
pełnomocnictwa.
2
Strona, która wnosi pełnomocnictwo powinna dołączyć jego odpisy i odpisy załączników
w celu dostarczenia ich stronom, a ponadto jeżeli nie załączono załączników w oryginale po
jednym odpisie.
Odpisami muszą być uwierzytelnione fotokopie lub uwierzytelnione wydruki poczty
elektronicznej.
Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu o którym mowa w art. 176 i 194 ordynacji
podatkowej wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ odpis lub wyciąg
z dokumentów.
Sąd zarząda udzielenia odpisu lub wyciągu jeżeli strona sama uzyskać ich nie może.
Formą pisma procesowego jest forma pisemna, a zatem wyłączona jest forma ustna.
Jedynie przepis szczególny może dopuścić formę ustną np.. udzielenie pełnomocnictwa na
posiedzeniu sądu przez oświadczenie złożone przez stronę i wciągnięte do protokołu.
Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania
warunków formalnych przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia lub poprawienia
w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba, że ustawa
stanowi inaczej.
Jeżeli strona nie uzupełniła lub nie poprawiła pisma w terminie przewodniczący pozostawia
pismo bez rozpoznania.
Na zarządzenie przysługuje zażalenie. Pismo poprawione lub uzupełnione wywołuje skutki
od dnia jego wniesienia.
3
Download