Jacek WĘGLARCZYK OSIEM ZASAD ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

advertisement
OSIEM ZASAD
ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ
Jacek WĘGLARCZYK
Zasady Zarządzania Jakością
1.
2.
3.
4.
Orientacja na klienta
Przywództwo
Zaangażowanie ludzi
Podejście procesowe
5.
Podejście systemowe
do zarządzania
6.
Ciągłe doskonalenie
7.
Podejmowanie decyzji
na podstawie faktów
8.
Wzajemne korzystne
powiązania z dostawcami
Orientacja na Klienta
Zasada 1
Organizacje są zależne od swoich klientów
i dlatego zaleca się, aby rozumiały obecne
i przyszłe ich potrzeby, aby spełniały wymagania klienta oraz podejmowały starania, aby
wykraczać ponad jego oczekiwania.
SATYSFAKCJA
KLIENTA
WYMAGANIA
KLIENTA
QMS
W systemie …
• badanie i rozumienie potrzeb i oczekiwań klienta
• powiązanie celów organizacji z potrzebami klienta
• pomiary zadowolenia klienta i podejmowanie odpowiednich
działań na bazie wyników badań
• zarządzanie relacjami z klientem
• zapewnienie wyważonego podejścia między zadowoleniem
klientów i innych stron zainteresowanych
Przywództwo
Zasada 2
Przywódcy ustalają jedność celu i kierunku działania
organizacji. Zaleca się, aby tworzyli oni środowisko
wewnętrzne, w którym ludzie mogą w pełni zaangażować
się w osiąganie celów organizacji.
POLITYKA JAKOŚCI
MISJA
Kierunki działania
Cele jakości
W systemie ….
•
•
•
•
rozważenie potrzeb wszystkich stron zainteresowanych
ustanowienie wyraźnej wizji organizacji
określenie celów i zadań do realizacji
tworzenie i utrzymywanie wspólnych wartości na
wszystkich szczeblach organizacji / home order /
• zapewnienie wymaganych zasobów, szkoleń itp.
• utrzymywanie adekwatnej kultury działania
• inspirowanie i uznawanie wkładu ludzi.
Zaangażowanie ludzi
Zasada 3
Ludzie na wszystkich szczeblach są istotą organizacji i ich
całkowite zaangażowanie pozwala na wykorzystanie ich
zdolności dla dobra organizacji.
W systemie …
• wzmacnianie świadomości pracowników, szczególnie
dot. ich roli w organizacji
• podział odpowiedzialności i uprawnień
• wzmacnianie roli samooceny
• aktywne poszukiwanie możliwości rozwoju przez ludzi
• elementy zarządzania wiedzą
Podejście procesowe
Zasada 4:
Pożądany wynik osiąga się z większą efektywnością wówczas,
gdy działania i związane z nimi zasoby zarządzane są jako proces.
Proces
zespół powiązanych ze sobą i wzajemnie oddziałujących
na siebie działań, które przekształcają wejście w wyjście
Podejście procesowe
Takie zaprojektowanie i zarządzanie
procesem, by osiągnąć określone cele
/ a nie, żeby realizować procedury niezależnie od wyników /
Podejście procesowe
Skuteczność procesu
Zdolność do osiągania
pożądanych wyników
Wejście
PROCES
Wyjście
WYRÓB
„wynik procesu”
MOŻLIWOŚĆ MONITOROWANIA
Efektywność procesu
Relacje pomiędzy osiągniętymi wynikami
I POMIARÓW
a wykorzystanymi zasobami
W systemie …
• ustanowienie procesów i operacji niezbędnych do uzyskania
wyniku
• ustanowienie odpowiedzialności za procesy i kluczowe
operacje
• identyfikacja oddziaływań pomiędzy kluczowymi działaniami
i funkcjami w organizacji
• koncentracja na czynnikach poprawiających przebieg procesu
Podejście systemowe
Zasada 5
Identyfikowanie, zrozumienie i zarządzanie wzajemnie
powiązanymi procesami jako systemem przyczynia się
do zwiększenia skuteczności i efektywności organizacji
w osiąganiu celów.
Podejście systemowe zarządzanie relacjami pomiędzy poszczególnymi procesami
Mapa procesów
MARKETING
KLIENT
POLITYKA DOT.
PRODUKTU
ZAMÓWIENIA
POLITYKA
DYSTRYBUCJI
SPRZEDAŻ
PROGNOZA SPRZEDAŻY
ZARZĄDZANIE
ZASOBAMI
ZLECENIE
REALIZACJA
WYROBU
WYRÓB
DYSTRYBUCJA
WYSYŁKA Z MAGAZYNU
SERWIS
KLIENT
WYRÓB
Podejście procesowe i systemowe
PAMIĘTAJ !!
Orientacja
na klienta
Ciągłe
doskonalenie
MIERNIKI JAKOŚCI PROCESU
wg normy ISO 9000 : 2000
•
SKUTECZNOŚĆ (ang. effectiveness - 3.2.14) stopień, w jakim planowane działania są zrealizowane i planowane wyniki osiągnięte
•
EFEKTYWNOŚĆ (ang. efficiency - 3.2.15) relacja między osiągniętymi wynikami a wykorzystanymi zasobami
W systemie …
• struktura procesowa całej organizacji z uwzględnieniem
celów biznesowych
• stworzenie prostej sieci zależności
• redukcja barier hierarchicznych na rzecz współpracy
poziomej
• realna ocena ograniczeń zasobowych
Ciągłe doskonalenie
Zasada 6
Zaleca się, aby ciągłe doskonalenie funkcjonowania całej organizacji
stanowiło stały cel organizacji.
DZIAŁAJ
SPRAWDŹ
PLANUJ
WYKONAJ
Ciągłe doskonalenie
Odpowiedzialność
kierownictwa
Klient
Klient
Zarządzanie
zasobami
Pomiary,
analizy
i doskonalenie
Satysfakcja
Wymagania
Wyrób
Realizacja
produktu
Wejście
Wyjście
W systemie …
•
•
•
•
podejście spójne dla całej organizacji
wzmacnianie integralności wewnętrznej i zewnętrznej
szkolenia dot. doskonalenia
ustanowienie celów strategicznych, wymagających wyjścia
ponad aktualny poziom
Podejmowanie decyzji opartych na faktach
Zasada 7
Skuteczne decyzje opierają się na analizie danych i informacji.
ZAPISY
W systemie …
• dane i informacje muszą być wiarygodne
• dostęp do danych dla tych, którzy ich potrzebują
• użycie odpowiedniej metodyki analizy danych
Współpraca z dostawcami oparta na
wzajemnych korzyściach
Zasada 8
Organizacja i jej dostawcy są wzajemnie zależni, a wzajemnie
korzystne powiązania zwiększają zdolność obu stron
do tworzenia wartości.
PROCES
KLIENT
KLIENT
DOSTAWCA
W systemie …
•
•
•
•
Przewaga korzyści strategicznych nad krótkoterminowymi
Tworzenie wspólnego banku danych
Określenie kluczowych dostawców
Wspólne działania korygujące i doskonalące
Strony zainteresowane oczekują korzyści
• Klienci
• Pracownicy
• Właściciele
• Społeczeństwo
•
Realizacji wyrobów
– zgodnych z ich oczekiwaniami i potrzebami
– dostępnych we właściwym czasie i przy
uzasadnionych kosztach, niska cena
– ciągle doskonalonych, niezawodnych
•
Poprawy warunków pracy, zdrowia,
bezpieczeństwa, wizerunku własnej osoby
w oczach kierownictwa
Zwiększenia zadowolenia z pracy
Pewności zatrudnienia w przyszłości
•
•
•
•
•
•
Lepszej alokacji zasobów, zysk
Lepszego zarządzania monitorowanymi procesami
Lepszego zarządzanie ryzykiem i .. przyszłością
Wzrostu prestiżu i poprawy wizerunku w oczach
klientów
•
Spełnienia wymagań wynikających z prawa
i przepisów
Poprawy zdrowia
Redukcji negatywnego wpływu na środowisko
Poprawy bezpieczeństwa
•
•
•
8 ZASAD ~ LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH
ISO 9004 : 2000
„ Pomyślne zastosowanie przez organizację ośmiu zasad zarządzania
przyniesie stronom zainteresowanym takie korzyści, jak wzrost
zysków finansowych, tworzenie wartości i wzrost stabilności ”
Lista pytań kontrolnych :
1.
W jaki sposób uwzględniono w procesie wymagania klienta ?
2.
3.
Czy w procesie widoczne jest przywództwo ?
W jaki sposób zaangażowano personel do planowania procesu, jego nadzoru
i doskonalenia ?
4.
Czy zastosowano „podejście procesowe” w osiąganiu celów ?
5.
Czy zastosowano systemowe podejście do zarządzania w celu zwiększenia
skuteczności i efektywności w osiąganiu celów ?
6.
Czy decyzje podejmuje się w oparciu o fakty ?
7.
Czy w ramach procesu są ciągle doskonalone działania w celu zwiększenia
efektywności i skuteczności ?
8.
Czy współpraca z dostawcami oparta jest o wzajemne korzyści ?
Dziękuję
za uwagę
Download