Nowoczesne

advertisement




Globalizacja działalności gospodarczej;
Wzrost konkurencji – wykonujemy tylko to w
czym jesteśmy najlepsi;
Łatwy dostęp do informacji i szybka dyfuzja
wiedzy;
Nowe metody produkcji, komunikacji;




Mniej rolników – stają się robotnikami;
Mniej robotników – więcej pracowników
umysłowych. Rozwój firm IT,
konsultingowych, finansowych;
Możliwość pracy 24/7 dzięki różnym strefom
czasowym;
Przewaga konkurencyjna krajów oparta na
innowacyjności i przedsiębiorczości, a nie
dostępie do surowców





Dezintegracja dużych przedsiębiorstw,
integracja między przedsiębiorstwami;
Organizacje jednocześnie się zwiększają i
zmniejszają;
Regiony w kierunku integracji, państwa w
kierunku dezintegracji;
Zanik standaryzacji, synchronizacji,
centralizacji;
Indywidualizacja produktu.





Szybsze zmiany technologii od zmian
społecznych;
Nowy typ rodziny;
Nowe instytucje społeczne (Facebook, portale
randkowe);
Zmiana systemu edukacyjnego;
Nowy kodeks zachowań społecznych;



Osłabienie więzi społecznych;
Ograniczenie realnych relacji;
Indywidualizm;







Cywilizacyjne zagrożenie środowiska
naturalnego;
Megatrendy ludnościowe;
Dystans Północ – Południe
Terroryzm, przestępczość, choroby
cywilizacyjne;
Bezrobocie;
Negatywne skutki Internetu: agresja, gry,
pornografia, marnotrawienie czasu,
iluzoryczne kontakty;
Energia.





Coraz częściej połączenie pracy i nauki;
Trwa całe życie;
Wymaga się od przedsiębiorców – stają się
elementem systemu edukacyjnego – finansuje
doktorat
Nowe zdalne sposoby;
Homeschooling;




Przyszłość należy do tych, co potrafią
programować;
Pracodawca – pracownicy - szczególnie
młodzi chcą aktywnie uczestniczyć w życiu
organizacji,
Negocjacje związki zawodowe – pracodawca –
rzadziej dochodzi do strajków,
Pracownicy z różnych kultur – rozumiejący
różne kultury.



Formy pracy – praca związana z czasem a nie
miejscem, własna działalność gospodarcza,
partnerskie stosunki z pracodawcą;
Liczba zatrudnionych nie oddaje faktycznej
wielkości organizacji;
Mieszane struktury – łączenie organizacji
biurokratycznej z nowoczesnymi formami.
Funkcje
kluczowe
finanse,
B&R
Dywizje mają dużą niezależność, ale w centrali
zapadają decyzje o ich rozwijaniu / zamykaniu
(3M)
Elastycz
na siła
robocza
Kluczo
wi
praco
wnicy
Pracow
nicy
kontrak
towi
Czasem czwarty liść – wykonywanie pracy przez
klienta
https://prezi.com/ywaommd5sx9f/organizacja-ostrukturze-koniczyny/





Struktura = funkcja,
Lokalizacja dowolna (Indie), nadal lokalne
taryfy;
Dwutorowe działanie: ustalone odpowiedzi na
FAQ oraz informacja automatyczna;
Odpowiedzi pojawiają się na ekranie;
Duża hala z boksami (przedzielone 1,2 m
ścianką);




Duża możliwość kontroli pracowników –
automatyczne sprawdzanie 20 parametrów;
Przykład fabryki (masowej produkcji) w
białych kołnierzykach;
Dokładne opisanie elementu pracy
film



Układ strategicznego współdziałania, w
ramach którego realizowany jest plan
strategiczny;
Oparcie na potencjale strategicznych
partnerów;
Wysoki poziom zaufania;



Know – how (grupy partnerskie, klastry,
zazębiające się zarządy);
Strukturę (konsorcja, franchising);
Własność (joint venture, capital venture) –
działalność innowacyjna, badawczo
rozwojowa.


Setki małych wytwórców odzieży i tysięcy
działających pod wspólnym szyldem punktów
sprzedaży. Wspólne centrum dystrybucyjne,
system informacji i kontroli.
Dostarcza fachowe porady techniczne,
większość urządzeń, prowadzi marketing,
czasem wspomaga kapitałowo.
Źródło: Mikuła, Pietruszka-Oryl




Działa w przestrzeni wirtualnej;
Niektóre funkcje dokonywane nie przez ludzi
ale przez systemy informacyjno –
komunikacyjne (wirtualne zakupy);
Działa tylko, gdy pojawi się zachęcający
projekt;
Czasowa struktura, która może się zmieniać
(wirtualna współpraca)




Elastyczność działania;
Szybkość;
Obniżanie nakładów inwestycyjnych;
Trudności w egzekwowaniu należności.





Kreuje swoją przyszłość;
Ciągłe uczenie się wszystkich członków
organizacji;
Tworzenie i rozpowszechnianie wiedzy;
Kreowanie innowacji;
Ciągłe adaptowanie do zmian;





Odrzucenie tradycyjnych struktur;
Zdolność wynajdowania nowych pól
aktywności;
Wolność wypowiedzi;
Ciągłe uczenie się;
Partnerskie układy z kontrahentami.






Nowe role zarządzające;
Równoważenie interesów wszystkich
podmiotów powiązanych z funkcjonowaniem
organizacji;
Poszerzenie nadzoru właścicielskiego;
Rada nadzorcza – kontakt spółki z
otoczeniem, a nie tylko kontrola Zarządu;
Rada może mediować między właścicielami a
zarządem;
Rada też angażuje się w realizację misji i
celów organizacji.
Download