(*rodki bud*etowe i pozabud*etowe * na poziomie UE, krajowym i

advertisement
Zewnętrzne źródła finansowania
projektów o charakterze
międzynarodowym
Pracownia Projektów Europejskich
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczyciel
Comenius
http://www.comenius.org.pl/
Comenius to program adresowany
głównie do osób i instytucji
zaangażowanych w edukację od
przedszkoli po szkoły średnie.
Skierowany jest także do pracowników
stowarzyszeń, instytucji pozarządowych
oraz lokalnych i regionalnych władz
oświatowych.
Akcje w ramach Comeniusa
1.
Partnerskie Projekty Szkół;
2.
Partnerskie Projekty Regio;
3.
Asystentura Comeniusa
4.
Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej;
5.
Wyjazdy Indywidualne Uczniów;
6.
Wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe;
http://www.comenius.org.pl/
Partnerskie Projekty Szkół




Projekty partnerskie to współpraca dwóch lub więcej
szkół z różnych krajów, która skutkuje przede wszystkim
wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem.
Istotnym elementem projektu są wyjazdy uczniów i
nauczycieli do szkół partnerskich.
Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru
edukacji poprzez promowanie współpracy
międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i kadra
nauczycielska z różnych państw członkowskich.
Termin składania wniosków upływa 21 lutego 2013 roku.
http://www.comenius.org.pl/akcje/partnerskie-projekty-szkol
Partnerskie Projekty Comenius Regio


Celem programu jest wzmacnianie europejskiego
wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy
między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w
Europie.
Partnerstwa w ramach programu Comenius Regio dają
możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany
najlepszych praktyk, rozwijania struktur
współpracy międzynarodowej.
http://www.comenius.org.pl/akcje/partnerskieprojekty-regio
Partnerskie Projekty Comenius Regio

W ramach projektu możliwe są między innymi:







Spotkania robocze wszystkich partnerów
Wymiana pracowników
Staże
Konferencje, seminaria, warsztaty
Kampanie informacyjne
Publikacja i upowszechnianie materiałów
Językowe przygotowanie personelu uczestniczącego w
projekcie
Asystentura Comeniusa


Celem akcji jest umożliwienie przyszłym nauczycielom nabycia
pierwszych doświadczeń pedagogicznych
w szkołach europejskich - praktyka pedagogicznozawodowa trwająca od 13 do 45 tygodni.
Akcja skierowana jest nie tylko do przyszłych pedagogów, lecz
także do szkół i przedszkoli, które chciałyby przyjąć asystenta z
zagranicy.
http://www.comenius.org.pl/akcje/asystenturacomeniusa
Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej


Celem programu jest podnoszenie kwalifikacji kadry
oświatowej poprzez dofinansowanie wyjazdów do
krajów europejskich (od 5 dni do 6 tygodni).
Beneficjenci mogą brać udział w kursach
szkoleniowych, konferencjach lub seminariach
oraz praktykach typu job-shadowing.
http://www.comenius.org.pl/akcje/mobilnoscszkolnej-kadry-edukacyjnej
Wizyty przygotowawcze i seminaria
kontaktowe





Akcja ta umożliwia nauczycielom, przedstawicielom samorządu
terytorialnego i kuratoriów oświaty spotkanie się z partnerami z
zagranicy w celu opracowania wspólnego projektu.
Z dofinansowania na wizytę przygotowawczą lub seminarium
kontaktowe może skorzystać każda szkoła/instytucja uprawniona
do udziału w Programie LLP – Comenius, która planuje
opracowanie i realizację projektu w ramach poniższych akcji:
Partnerskie Projekty Szkół Comeniusa
Partnerskie Projekty Comenius Regio
Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa
http://www.comenius.org.pl/akcje/wizyty-przygotowawczei-seminaria-kontaktowe
Leonardo da Vinci
http://www.leonardo.org.pl/
Leonardo da Vinci
 Celem
programu jest promowanie
mobilności pracowników na europejskim
rynku pracy oraz podnoszenie jakości
i innowacyjności kształcenia i szkolenia
zawodowego.
http://www.leonardo.org.pl/
Akcje w ramach programu Leonardo
da Vinci
1.
2.
3.
4.
Projekty mobilności;
Projekty partnerskie;
Transfer innowacji TOI;
Wizyty przygotowawcze i seminaria
kontaktowe;
Projekty mobilności



Polegają na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla
uczniów, pracowników, absolwentów i bezrobotnych,
a także szkoleniowców.
Celem wyjazdów jest szkolenie i zdobywanie
praktycznego doświadczenia zawodowego (praktyki i
staże zagraniczne) bądź poznawanie ciekawych rozwiązań,
metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia
zawodowego (wymiany doświadczeń).
Założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii
z praktyką, a co za tym idzie - wzmacnianie więzi między
światem edukacji i pracy.
http://www.leonardo.org.pl/akcje/projekty-mobilnosci
Projekty partnerskie LdV





Projekty partnerskie LdV to wielostronne projekty
umożliwiające organizacjom z różnych krajów współpracę,
dotyczącą kształcenia i szkolenia zawodowego.
Głównym zamierzeniem tych projektów jest ułatwienie
partnerom wymiany doświadczeń i rozszerzania współpracy na
poziomie europejskim.
W toku realizacji projektu odbywają się wzajemne wizyty
partnerów, będące okazją do bezpośrednich spotkań
ekspertów i wzajemnego uczenia się (tzw. peer learning).
Pomiędzy spotkaniami każdy partner prowadzi w swoim kraju
działania lokalne związane z projektem.
Termin składania wniosków : 21 lutego 2013 r.
http://leonardo.org.pl/index.php/ida/53/
Transfer innowacji TOI



To projekty współpracy wielostronnej polegające na
przenoszeniu na nowy grunt innowacyjnych rozwiązań
i produktów w celu podniesienia jakości kształcenia
i szkolenia zawodowego.
W toku międzynarodowej współpracy partnerzy adaptują
sprawdzone za granicą pomysły pod kątem merytorycznym,
językowym, kulturowym i prawnym oraz wdrażają je w
kolejnych krajach, sektorach lub dla nowych grup odbiorców.
Termin składania wniosków 31 stycznia 2013 r.
http://leonardo.org.pl/index.php/ida/64/
Wizyty przygotowawcze i seminaria
kontaktowe


Narodowa Agencja dofinansowuje krótkie wizyty
przygotowawcze umożliwiające spotkanie z
potencjalnymi partnerami projektu i doprecyzowanie
przyszłej współpracy.
Seminaria kontaktowe natomiast umożliwiają
nawiązanie kontaktów z instytucjami z zagranicy oraz
uzyskanie praktycznych informacji na temat wnioskowania
i realizacji projektów
http://www.leonardo.org.pl/akcje/wizytyprzygotowawcze-iseminaria-kontaktowe
Grundtvig
http://www.grundtvig.org.pl/
Program Grundtvig

Program Grundtvig dotyczy ogólnej niezawodowej edukacji
osób dorosłych i skierowany jest do organizacji działających
w obszarze szeroko rozumianej edukacji dorosłych, ich
słuchaczy i pracowników (Uniwersytety Trzeciego Wieku,
Centra Kształcenia Ustawicznego, szkoły dla dorosłych, domy
kultury, biblioteki, muzea, fundacje, władze lokalne i regionalne,
organizacje szkolące osoby dorosłe) .
http://www.grundtvig.org.pl/
Akcje w ramach Programu Grundtvig
1.
2.
3.
Projekty Partnerskie Grundtviga
Warsztaty Grundtviga
Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych (VIS)
http://www.grundtvig.org.pl/
Projekty Partnerskie Grundtviga


Są to projekty, których głównym zamierzeniem jest wymiana
doświadczeń i rozszerzenie współpracy pomiędzy
organizacjami zajmującymi się niezawodową edukacją
dorosłych, które są mniej doświadczone we współpracy
europejskiej i które chcą uwzględnić wymiar europejski w
swojej działalności edukacyjnej.
Projekty partnerskie są zorientowane raczej na proces
niż na wypracowanie innowacyjnego produktu – w
odróżnieniu od Projektów Wielostronnych realizowanych w
ramach akcji scentralizowanych, których efektem muszą być
innowacyjne produkty końcowe.
http://www.grundtvig.org.pl/projekty-partnerskie
Warsztaty Grundtviga







Skład partnerski: warsztaty organizuje się dla 10-20 słuchaczy
z minimum 3 krajów innych niż kraj organizatora, maksymalnie 1/3 uczestników
może być z tego samego kraju.
Czas trwania warsztatu: 5-10 dni.
Europejski katalog warsztatów: po zakończeniu procesu selekcji przez
Narodowe Agencje, Komisja Europejska publikuje katalog dostępnych w danym
roku warsztatów dla dorosłych słuchaczy z Europy.
Możliwe dofinansowanie:
Zależne od liczby słuchaczy, długości trwania warsztatu i kraju organizatora.
Dofinansowanie w postaci zryczałtowanych stawek na koszty organizacyjne
i również zryczałtowanych wg kraju organizatora na koszty podróży
i utrzymania uczestników.
Wkład własny nie jest wymagany !!!
http://www.grundtvig.org.pl/warsztaty-grundtviga
Wizyty i wymiana kadry dla edukacji
dorosłych



Na wizyty mogą wyjeżdżać osoby indywidualne lub, w uzasadnionych
przypadkach, małe grupy.
Wizyty mogą być jednostronne lub mogą być realizowane jako element
wymiany pomiędzy organizacjami.
Działania w ramach wizyty, na którą zostanie przyznane dofinansowanie,
muszą być związane z działalnością zawodową wnioskodawcy w dowolnym
aspekcie edukacji dorosłych. Przykładowo mogą one dotyczyć:



badania aspektów edukacji i uczenia się dorosłych w kraju goszczącym,
uczestnictwa w mniej formalnych typach szkoleń kadry dla edukacji dorosłych,
takich jak „job-shadowing” (obserwacja) np. w organizacjach edukacji dorosłych,
uczestnictwa w konferencji lub seminarium,
http://www.grundtvig.org.pl/wizyty-i-wymiana-kadry
Dziękuję za uwagę
www.scdn.pl
Download