Co to jest proces biznesowy - Instytut Organizacji i Zarządzania

advertisement
Rok akad. 2011/2012lato
ZAGADNIENIA Z WYKŁADU ZARZĄDZANIE PROCESAMI
1
Uwaga będę dodawać zagadnienia i wymagania na zaliczenie po każdym wykładzie.
CZĘŚĆ PIERWSZA
W1 POJĘCIA PODSTAWOWE
1) Co to jest proces?
2) Jaka jest różnica pomiędzy procesem a systemem?
3) Jak wygląda struktura złożonego procesu przedsiębiorstwa? Podać przykład struktury dla
dowolnego procesu organizacji, np. logistycznego, produkcyjnego.
4) Jakie informacje należy podać definiując proces?
5) Umieć podać przykład definiowania procesu i umieć zdefiniować dowolny proces organizacji
(patrz: dodatkowe materiały do wykładu).
6) Czym różni się zasób procesu od wejścia procesu?
7) Co to jest proces biznesowy?
8) Jakie rodzaje procesów można wyróżnić w każdym przedsiębiorstwie? Umieć podać przykłady
procesów z każdego rodzaju.
9) Co to jest łańcuch wartości wg Portera? Jakie procesy obejmuje? Umieć podać przykłady
procesów tworzące łańcuch wartości.
10) Co to jest stanowisko pracy? Jakie rodzaje stanowisk pracy wyróżniane są z punktu widzenia
zarządzania procesami?
W2-W3 EWOLUCJA PODEJŚĆ DO ZARZADZANIA PROCESAMI
11) Jak zarządzano procesami na początku dwudziestego wieku?
12) Jaką rolę odegrał Frideric W. Taylor w rozwoju nauki o zarządzaniu procesami?
13) Jaką rolę odegrał Walter A Shewhart w rozwoju nauki o zarządzaniu procesami?
14) Co to jest karta kontrolna i jak jest wykorzystywana w zarządzaniu procesami?
15) Jaką rolę odegrał Michael Hammer w rozwoju nauki o zarządzaniu procesami?
16) Jaką rolę odegrało wdrożenie ISO 9001:2000 w rozwój nauki o zarządzaniu procesami?
17) Co oznacza skrót BPM?
18) Co oznacza skrót BPMN?
W4-W5 ISTOTA ZARZADZANIA PROCESOWEGO
19) Co to znaczy, że przedsiębiorstwo jest zarządzane procesowo?
20) Jakie są założenia zarządzania procesowego?
21) Jaka jest różnica pomiędzy podejściem klasycznym (funkcjonalnym) do zarządzania
organizacjami a podejściem procesowym?
22) Co oznacza pojęcie „silos funkcjonalny” i zjawisko „silosu funkcjonalnego”?
23) Jakimi własnościami powinny się charakteryzować procesy w przedsiębiorstwach zarządzanych
procesowo? Umieć wyjaśnić każdą własność.
24) Co to znaczy, że procesy są opanowane?
25) Jakie zadania stoją przed właścicielem procesu?
26) Jakie wyróżniane są etapy rozwoju (doskonałości) zarządzania procesowego wg Kleinsorge’a?
Umieć omówić każdy etap. Jakie etap musi osiągnąć organizacja, aby mogła twierdzić, że jest
zarządzana procesowo?
27) Jaka struktura organizacyjna jest najlepsza, aby sprawnie zarządzać organizacjami
zorientowanymi na procesy? Dlaczego?
28) Jakie z punktu widzenia zarządzania procesami są wady i zalety każdej struktury organizacyjnej
(funkcjonalnej, macierzowej, dywizjonalnej, organicznej)? Która jest z nich najlepsza?
29) Jak powinna wyglądać modelowa struktura organizacyjna w organizacjach zarządzanych
procesowo według Hammera? Umieć ją narysować i omówić.
30) Jak zasady należy uwzględnić projektując strukturę organizacyjną organizacji zarządzanej
procesowo?
Rok akad. 2011/2012lato
ZAGADNIENIA Z WYKŁADU ZARZĄDZANIE PROCESAMI
2
W5-W6 MODELE ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO
31) Jak wygląda ogólny model zarządzania procesowego?
32) Umieć omówić każdy z modeli zarządzania procesami przedstawionych na wykładzie.
33) Jaki jest związek pomiędzy wdrożeniem systemu zarządzania ISO 9001 a podejściem procesowym
w zarządzaniu?
34) Jakie poziomy efektywności procesu wyróżnili Rummler i Brache?
35) Umieć scharakteryzować zarządzanie na każdym poziomie efektywności.
36) Jakie działania muszą być podjęte w ramach projektowania i zarządzania efektywnością
(wdrażania podejścia procesowego i zarządzania procesami) wg Rummlera i Brache?
37) Jakie działania powinny być podjęte w czasie wdrażania podejścia procesowego.
38) Jak powinien wyglądać model zarządzania stanowiskiem pracy w systemie zarządzania procesami
wg Rummlera i Brache?
39) Co to znaczy, że organizacja zarządza procesami w sposób systemowy?
40) Jakie działania muszą być podjęte przed wdrożeniem podejścia procesowego wg Rummlera i
Brache?
41) Jakie są niezbędne elementy do efektywnego zarządzania organizacją?
42) Jakie główne błędy są popełniane w czasie wdrażania podejścia procesowego według Rummlera i
Brache?
W7- REINŻYNIERING
43) Co oznacza skrót BPR? (po angielsku i po polsku)
44) Jak zdefiniowali Hammer i Champy pojęcie BPR? (Umieć je wyjaśnić)
45) Jakie są założenia stosowane BPR w organizacjach?
46) Jak wygląda doskonalenie procesów w koncepcji BPR?
47) Jakie organizacje decydują się na wdrożenie BPR do organizacji? Dlaczego?
48) Jak dużo czasu wymaga wdrożenie BPR do organizacji?
49) Jaką rolę odgrywają nowe technologie informatyczne (informacyjne) we wdrażaniu koncepcji
zarządzania procesami zgodnych z założeniami TQM i BPR?
50) Jakie są fazy wdrażania BPR?
51) Jakie procesy powinny być w pierwszej kolejności doskonalone w reinżynieringu?
52) PYTANIE WYRZUCONE.
53) Jakie są zasady projektowania procesów w reinżynieringu. Umieć je omówić.
54) Jak zastosowano reinżyniering w IBM Credit Corporation (przykład podany na wykładzie) i jakie
efekty przyniósł organizacji i klientom?
55) Jakie założenie co do funkcjonowania procesów udzielania kredytów zostało odrzucone w czasie
projektowania nowego procesu w IBM Credit Corporation (przykład podany na wykładzie)?
56) Jakie zmiany w zakresie zarządzania całą organizacja zachodzą w organizacjach stosujących
BPR? – umieć je wszystkie wyjaśnić.
57) Jak może wpłynąć zastosowanie technologii informatycznej na zmiany założeń do
funkcjonowania procesów organizacji?
58) Jakie są korzyści wdrażania BPR w organizacji?
59) Jakie są wady i pułapki BPR?
60) Jaki wiele organizacji osiąga sukces we wdrażaniu BPR? Dlaczego tyle?
61) Jakie przesłanki przemawiają za tym, aby zastosować model zarządzania procesami drogą
reinżynieringu?
W8- PORÓWNANIE MODELI WDRAŻANIA PODEJŚCIA PROCESOWEGO
62) Jak można opisać podejście do zarządzania procesami w organizacjach zarządzanych przez jakość
TQM?
63) Jaką rolę odgrywają ludzie w procesie doskonalenia procesów w organizacjach TQM?
Rok akad. 2011/2012lato
ZAGADNIENIA Z WYKŁADU ZARZĄDZANIE PROCESAMI
3
64) Co oznacza modyfikacja procesu? Jakie przesłanki przemawiają za tym, aby zastosować model
zarządzania procesami drogą modyfikacji procesu?
65) Co oznacza przeprojektowanie procesu? Jakie przesłanki przemawiają za tym, aby zastosować
model zarządzania procesami drogą przeprojektowania procesu?
66) Jakie są zalety wdrażania podejścia procesowego zgodnie z koncepcją TQM?
67) Jakie różnice istnieją w podejściu do projektowania procesów w koncepcji TQM w porównaniu z
koncepcją BPR?
68) Jaki model wdrażania podejścia procesowego jest najbardziej korzystny dla organizacji? Umieć
wyjaśnić.
W9- TECHNIKI OPISU STRUKTURY PROCESÓW
69) Jakie techniki wizualizacji procesów są stosowane w organizacjach wdrażających podejście
procesowe?
70) Jakie są zalety zastosowania graficznych technik przedstawiania procesu?
71) Jak jest różnica pomiędzy diagramem przebiegu procesu a mapą procesu?
72) Jakie znaki graficzne są stosowane w technice diagramu przebiegu procesu?
73) Co ma obrazować symbol rombu w technice diagramu przebiegu procesu. Umieć poprawnie
zastosować do dowolnego problemu.
74) Jakie informacje można odczytać z mapy procesu?
75) Umieć wymienić i scharakteryzować klasyczne techniki wizualizacji procesów.
76) Od jakiego działania należy rozpocząć projektowanie nowego (modyfikowanie) procesu zgodnie z
normą PN-EN ISO 9004-4: 1996?
77) Jakie są zasady mapowania nowego procesu według M. Hammera i Champy’ego?
78) Jakie są przesłanki przemawiające za uszczegółowianiem mapy procesów?
79) Od czego zależy poziom mapowania (na potrzeby doskonalenia) procesów?
80) Czy istnieje optymalny poziom mapowania procesów?
81) Jakie informacje powinna zawierać procedura procesu?
82) Jakie graficzne techniki można zastosować do zobrazowania procesów produkcyjnych, a nie
można zastosować np. do procesów usługowych? Umieć wyjaśnić dlaczego.
W10 – POMIAR PROCESÓW
83) Po organizacje mierzą procesy?
84) Jakie korzyści odnosi organizacja zarządzana procesowo z wdrożenia systemu pomiaru procesu
do organizacji?
85) Jaka jest procedura ustalania mierników procesów?
86) Jakimi własnościami powinny odznaczać się mierniki pomiaru procesów? Umieć każdą
własność omówić.
87) Jakie rodzaje mierników stosowane są do oceny procesów?
88) Umieć podać przykład każdego rodzaju miernika (mierniki efektywności, skuteczności,
produktywności, wydajności”) dla zadanego procesu np. sprzedaży, produkcji.
89) Jaki rodzaj miernika jest uważany za podstawowy w procesie doskonalenia procesów?
90) Dlaczego mierniki finansowe są krytykowane z punktu widzenia zastosowania w zarzadzaniu
procesami?
91) Jakie są związki pomiędzy pomiarem procesów a wdrożeniem systemu zarządzania procesami?
Wyjaśnić.
92) Jakie mogą pojawić się niebezpieczeństwa przyjęcia nieodpowiedniego systemu pomiaru
procesów? Umieć podać przykłady.
W10a –METODY MONITOROWANIA PROCESÓW
93) Jakie metody są stosowane do monitorowania procesów?
Rok akad. 2011/2012lato
ZAGADNIENIA Z WYKŁADU ZARZĄDZANIE PROCESAMI
4
94) Na czym polega metoda „Monitorowania przebiegu procesu”?
95) Co to jest SPC? (umieć podać polską i angielską nazwę oraz zdefiniować pojęcie).
96) Po co organizacje stosują SPC?
97) Jakie narzędzia statystyczne wykorzystuje metoda SPC? Umieć je scharakteryzować.
98) Co to jest zakłócenie losowe i zakłócenie specjalne?
99) Co to jest charakterystyka procesu? Umieć podać charakterystyki dla dowolnego procesu.
100) Czy SPC mogą stosować przedsiębiorstwa usługowe? Dlaczego tak/nie?
101) Do czego służy karta średniej i rozstępów, tzw. karta XśrR?
102) Co to jest górna/dolna granica kontrolna na karcie XśrR?
103) Jak można zinterpretować wyniki na karcie średniej i rozstępów, w przypadku gdy punkty na
wykresie średniej przekraczają górną/ dolna granicę kontrolną?
104) Czy można zinterpretować wyniki na karcie średniej i rozstępów, gdy punkty na wykresie
średniej mieszczą się pomiędzy górną/ dolną granicę kontrolną.
105) Co to jest DPMO?
106) Kto w przedsiębiorstwie wypełnia kartę średniej i rozstępów, tzw. kartę XśrR?
107) Jakie wskaźniki oceny procesu może stosować organizacją, która ma wdrożoną metodę SPC?
108) Co to jest Cp i Cpk? Do czego służą?
109) Jakie korzyści odnosi organizacja ze stosowania SPC?
110) Jakie trudności może napotkać przedsiębiorstwo w czasie wdrażania SPC?
W10b – INNE METODY POMIARU I OCENY PROCESÓW
111) Jakie kryteria przyjmują organizacje zarządzane procesowo stosujące metodę samooceny
organizacji? (chodzi o kryteria oceny procesów w PNJ).
112) Jakie są zalety wdrożenie BSC (zrównoważonej[strategicznej] karty wyników) do
przedsiębiorstwa zarządzanego procesowo?
113) Jak przebiega zarządzanie procesami w organizacji posiadającej wdrożoną metodę BSC?
114) Na czym polega metoda ABC kosztów (rachunek kosztów działań)?
115) Jakie korzyści odnosi organizacja zarządzana procesowo ze stosowania ABC kosztów?
W11a- BENCHMARKING
116) Co oznacza określenie benchmarking procesów?
117) Co oznacza określenie „benchmark”, „firma benchmarkingowa”?
118) Dlaczego organizacje wdrażające podejście procesowe powinny stosować benchmarking
procesów?
119) Jakie elementy są brane pod uwagę w ocenie procesów metodą benchmarkingu?
120) Jakie są etapy metody benchmarkingu (koło benchmarkingu)?
121) Jakie źródła informacji wykorzystywane są w czasie stosowania benchmarkingu?
122) Co oznacza określenie: firma benchmarkingowa?
123) Jakie zasady muszą być przestrzegane przez organizacje korzystające z usług firm
benchmarkingowych?
124) Jakie trudności może napotkać firma wdrażająca benchmarking procesów?
125) Jakie są zalety stosowania benchmarkingu procesu przez przedsiębiorstwa?
W12b-OUTSOURCING
126) Co oznacza określenie outsourcing?
127) Jakie są cele stosowania outsourcingu w organizacjach zarządzanych procesowo?
128) Jakie procesy są przedmiotem outsourcingu? Dlaczego?
129) Jakie są główne różnice w zarządzaniu procesem podzlecanym, a procesem
outsourcingowanym? (przykład porównania usługi transportowej podzlecanej i kontraktowanej).
130) Jakie są korzyści (zalety) wdrażania outsourcingu w organizacjach zrządzanych procesowo?
Rok akad. 2011/2012lato
ZAGADNIENIA Z WYKŁADU ZARZĄDZANIE PROCESAMI
5
131) Jakie problemy w zakresie zarządzania procesami mogą się pojawiać w organizacjach
stosujących outsourcing?
132) Jakie kryteria są brane pod uwagę przy wyborze organizacji outsourcingowej?
W13-STRATEGIE ROZWOJU ORGANIZACJI OPARTE NA PROCESACH
Na czym polegają strategie rozwoju organizacji opartych na procesach:
133) Intensyfikacja (ang. „ Intensyfication”)
134) Rozszerzenie (ang. „ Extention”)
135) Powiększenie (ang. „ Augmentation”)
136) Konwersja (ang. „ Conversion”)
137) Innowacja (ang. „ Innovation”)
138) Dywersyfikacja (ang. „ Diversification”)
139) Umieć podać przykłady podejmowanych działań zgodnych z każdą w/w strategią (własne
przykłady!).
Download