Podstawy socjologii

advertisement
PROGRAM KSZTAŁCENIA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012
Przedmiot :Podstawy socjologii
Poziom kształcenia: , studia I stopnia/forma studiów: niestacjonarne,
Kierunek/rok studiów/semestr: Socjologia I rok 1 semestr
Forma zajęć*: wykład
Liczba godzin: 30
Punkty ECTS:
Prowadzący: dr Elżbieta Michałowska
I. WYMAGANIA/PREFERENCJE WSTĘPNE (dotyczy studentów II stopnia): (co student
powinien, znać, umieć, uzupełnić itp.) nie dotyczy
II. EFEKTY KSZTAŁCENIA:
1. Wiedza: Student powinien umieć zdefiniować pojęcia podstawowe w zakresie socjologii, a
także rozumieć ich znaczenie w różnych wymiarach subdyscyplin socjologii,
Powinien
umieć objaśniać mechanizmy powstawania problemów społecznych, kształtowania się
struktury społecznej i jej konsekwencji .. Szczególny nacisk położony jest na osadzenie
kategorii teoretycznych w praktyce życia społecznego, a zwłaszcza w odniesieniu do
współczesnej Polski i problemów analizowanych i opisywanych przez socjologię. Absolwent
kursu powinien rozumieć podstawowe kategorie socjologiczne, umieć je adekwatnie
aplikować do opisu i interpretacji konkretnych zjawisk społecznych, rozumieć istotę i
przebieg procesów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy polskiej.
2. Umiejętności: W wyniku prowadzonych zajęć student powinien umieć analizować
procesy społeczne i ich uwarunkowania, funkcjonowanie rozmaitych instytucji życia
społecznego, wskazać przyczyny zmian społecznych i ich konsekwencji. Powinien, mieć
kompetencje do rozumienia i analizowania zjawisk społecznych.
3. Postawy/Kompetencje: W wyniku prowadzonych zajęć student powinien być świadomy
relacji występujących na jednostka – społeczeństwo, , wykazywać większą wrażliwość
społeczną na otaczające go zjawiska i procesy społeczne.
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA: (szczegółowy program zajęć, z rozpisaniem na tematykę
poszczególnych spotkań)
Socjologia jako odrębna dyscyplina naukowa, jej przedmiot, zakres, człowiek jako istota
społeczna, socjalizacja, osobowość i tożsamość, rola społeczna, cykl życia, socjologiczna
interpretacja kultury, mechanizmy kształtowania więzi społecznej, instytucje organizacje i
kontrola społeczna, dewiacja społeczna, grupy społeczne i inne typy zbiorowości, zmiana
społeczna, zróżnicowanie społeczne – nierówności społeczne, struktura społeczna i jej
przemiany, globalizacja.
IV. KONTROLA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: (sposób – forma zaliczania, przykładowe pytania,
tematy do opisu itp.) egzamin pisemny testowy oraz pisemna rozprawka na wylosowany
temat.
V. AKTUALNA LITERATURA:
Podstawowa:
1. Giddens A. 2005, Socjologia, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk
2. Goodman N. 1997, Wstęp do socjologii, Wydawnictwo Zysk i S-ka
3. Szacka B., 2003, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa
Uzupełniająca:
1. Szczepański J., 1970, Elementarne pojęcia socjologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa
2. Turner J. H. 2003, Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa
3. Sztompka P. 2002, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków
10% zajęć studencki opracowują samodzielnie, zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia
Download