Wprowadzenie do socjologii

advertisement
PROGRAM KSZTAŁCENIA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013
Przedmiot: Wprowadzenie do socjologii
Poziom kształcenia: studia I stopnia/forma studiów: stacjonarne
Kierunek/rok studiów/semestr: Praca socjalna /I rok/semestr 1
Forma zajęć*: wykład
Liczba godzin: 30 godz.
Punkty ECTS:
Prowadzący: prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj
1. WYMAGANIA/PREFERENCJE WSTĘPNE (dotyczy studentów II stopnia): (co student powinien,
znać, umieć, uzupełnić itp.)
II. EFEKTY KSZTAŁCENIA:
1. Wiedza:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zdefiniować podstawowe,
kluczowe pojęcia odnoszące się zarówno do socjologicznej koncepcji osobowości człowieka jak i do
zjawisk oraz procesów społecznych zachodzących w skali mikro, mezo i makrospołecznej,
ujmowanych zarówno z perspektywy jednostek jak i zbiorowości społecznych. Znać specyfikę więzi
społecznej i dezorganizacji społecznej oraz ich najważniejszych elementów składowych. Powinien
także umieć objaśniać mechanizmy wpływu zaufania, kapitału społecznego i współczesnej kultury na
przebieg życia społecznego i ekonomicznego. Powinien umieć opisać świat społeczny jako specyficzny
układ zbiorowości społecznych. Powinien także umieć scharakteryzować związki i zależności
zachodzące w strukturze społecznej oraz między poszczególnymi wymiarami procesów globalizacji.
Powinien umieć wskazać przyczyny i przebieg wybranych procesów społecznych – konfliktu
społecznego i adaptacji społeczno- kulturowej
2. Umiejętności:
W wyniku przeprowadzonych wykładów student powinien posiadać umiejętność rozumienia
złożoności życia społecznego; umieć samodzielnie analizować i interpretować związki i zależności
zachodzące we współczesnym społeczeństwie oraz prognozować zarówno przyczyny jak i kierunki
zmian. Powinien umieć wykorzystać wiedzę z zakresu socjologii do analizy procesów zachodzących w
skali mikro i makroekonomicznej oraz do rozwiązywania trudnych problemów w procesie
decyzyjnym.
3. Postawy/Kompetencje:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące kompetencje:
Potrafi zastosować perspektywę socjologiczną do rozwiązywania trudnych sytuacji o charakterze
interakcyjnym, mających miejsce w działaniach na poziomie pracy socjalnej czy w działaniach w
ramach innej instytucji. Potrafi dostrzec związek między systemem aksjonormatywnym danego
społeczeństwa a funkcjonowaniem instytucji pomocowych i wykorzystać go do zwiększania
potencjału zaufania i kapitału społecznego na poziomie instytucjonalnym.
II TREŚCI KSZTAŁCENIA: (szczegółowy program zajęć, z rozpisaniem na tematykę poszczególnych
spotkań)
1.Socjologia jako dyscyplina naukowa- jej specyfika.
2. Socjologiczna koncepcja osobowości człowieka
3.Znaczenie inteligencji emocjonalnej i pełnionych ról społecznych.
4. Socjalizacja i proces internalizacji podstawowych wartości i norm życia społecznego
5. Istota więzi społecznej i jej podstawowe elementy- instytucje, sankcje i kontrola społeczna.
6. Rola zaufania i kapitału społecznego w procesie tworzenia i podtrzymywania więzi społecznejwymiar instytucjonalny.
1
7. Rozpad więzi społecznej- procesy dezorganizacji. Społeczny a psychologiczny wymiar
dezorganizacji
8. Kultura i jej wpływ na życie społeczne. Kultura masowa a rozwój technologii informatycznych. Rola
współczesnych mediów w procesie kształtowania opinii publicznej
9. Podstawowe rodzaje zbiorowości społecznych. Rola i znaczenie grup społecznych
10.Procesy konformizowania postaw i zachowań jednostki
11. Struktura społeczna, zróżnicowanie i nierówności społeczne; podstawowe tendencje i kryteria
oceny
12. Podstawowe schematy analizy struktury społecznej; kierunki zmian w strukturze społeczeństwa
polskiego
14. Świat społeczny a procesy globalizacji. Etapy i podstawowe sposoby ujmowania globalizacji.
Tożsamość społeczna Europejczyków i Polaków w globalnym świecie- jej różne wymiary.
15. Przegląd ważniejszych zjawisk i procesów społecznych: adaptacji społecznej lub/i konfliktu
społecznego. Analiza przyczyn i przebiegu.
IV. KONTROLA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: (sposób – forma zaliczania, przykładowe pytania, tematy do
opisu itp.)
Egzamin pisemny - opisowy
V. AKTUALNA LITERATURA:
Podstawowa:
1. D. Walczak-Duraj, Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010
Uzupełniająca:
1. A. Giddens, Socjologia, Anthony Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2011
2. P. Sztompka, M. Kucia, Socjologia. Lektury, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005
2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards