Polityka personalna w praktyce

advertisement
PROGRAM KSZTAŁCENIA NA ROK AKADEMICKI 2011-2012
Przedmiot: Polityka personalna w praktyce
Poziom kształcenia: studia I stopnia, niestacjonarne
Kierunek/rok studiów/semestr: socjologia, II i III rok, 3 i 5 semestr
Forma zajęć: wykład do wyboru
Liczba godzin: 30
Punkty ECTS:
Prowadzący: dr Dominika Byczkowska
I. WYMAGANIA/PREFERENCJE WSTĘPNE (dotyczy studentów II stopnia): (co
student powinien, znać, umieć, uzupełnić itp.)
II. EFEKTY KSZTAŁCENIA:
1. Wiedza:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:
1.1. Nazwać i zdefiniować poszczególne metody i techniki doboru, motywowania, szkolenia,
oceny pracowników.
1.2. Objaśnić mechanizmy wpływu efektywnej polityki personalnej na działanie organizacji na
rynku.
1.3. Scharakteryzować związki pomiędzy zarządzaniem kadrami a zaangażowaniem i
efektywnością pracowników.
2. Umiejętności:
W wyniku przeprowadzonych wykładów student powinien umieć
2.1. Samodzielnie analizować proste stanowisko pracy, umieć stworzyć do niego profil
kompetencyjny i ogłoszenie o pracę.
2.2. Wykorzystać wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi do analizy potrzeb zarówno
organizacji, jak i poszczególnych pracowników w zakresie rozwoju kadr.
2.3. Dokonywać prostych prognoz rozwoju kariery pracowników.
2.4. Posiada umiejętności rozumienia i analizowania procesów komunikacji w organizacji i
takiego ich rozwoju, aby sprzyjały one rozwojowi organizacji.
3. Postawy/Kompetencje:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące kompetencje:
3.1. Potrafi pracować w grupie realizując złożone zadanie z zakresu polityki personalnej (np.
analiza stanowiska pracy, dobór metod rekrutacji i wprowadzenie pracownika do pracy na tym
stanowisku).
3.2. Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów polityki personalnej z zakresu motywowania,
oceniania i szkolenia pracowników.
3.3. Jest świadomy znaczenia polityki personalnej dla rozwoju organizacji i rozwoju zasobów
ludzkich.
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA: (szczegółowy program zajęć, z rozpisaniem na tematykę
poszczególnych spotkań)
1.
2.
3.
4.
5.
Analiza pracy.
Metody i techniki rekrutacji pracowników.
Wprowadzanie pracownika do pracy.
Przeprowadzanie oceny pracowników.
Płacowe i pozapłacowe metody motywowania pracowników. Wynagradzanie
pracowników.
6. Rozwój kadr i zarządzanie karierą pracowników.
7. Szkolenie pracowników.
8. Komunikacja z pracownikiem i elementy wewnętrznego Public Relations.
9. Redukcja personelu- zwalnianie pracowników.
10. Etyczne i prawne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi.
IV. KONTROLA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: egzamin praktyczny. Pisemny egzamin, podczas
którego student ma zadanie rozwiązać określone kwestie polityki personalnej.
V. AKTUALNA LITERATURA:
Podstawowa:
1. Aleksy Pocztowski „Zarządzanie zasobami ludzkimi” Warszawa 2003.
2. Tomasz Witkowski (red.) „Nowoczesne Metody doboru i oceny personelu” Kraków 1998.
3. Adam Szałkowski (red.) „Wprowadzenie do zarządzania personelem” Kraków 2000.
Uzupełniająca:
1. Maria Kopertyńska „Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka” Warszawa 2008.
2. Tadeusz Listwan „Zarządzanie Kadrami” Warszawa 2006.
3. Jacenta Łucewicz „Socjologiczne spojrzenie na organizację” Wrocław 1997.
Download