Wstęp i spis treści pracy licencjackiej

advertisement
SPIS TREŚCI
WSTĘP............................................................................................................................................4
ROZDZIAŁ I. POLITYKA PERSONALNA W UJĘCIU TEORETYCZNYM
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi........................................................................................6
1.1.1. Filozofia zarządzania zasobami ludzkimi.............................................................................7
1.1.2. Cele zarządzania zasobami ludzkimi....................................................................................8
1.1.3. Ewolucja zarządzania kapitałem ludzkim.............................................................................9
1.1.4. Zasady prowadzenia polityki personalnej............................................................................13
1.2. Modele polityki personalnej.....................................................................................................14
1.2.1
Model tradycyjny.................................................................................................................14
1.2.2
Model menedżersko – technokratyczny.............................................................................15
1.2.3
Model zasobowo – alokacyjny............................................................................................16
1.3 Czynniki determinujące skuteczne zarządzanie personelem...................................................18
1.3.1
Planowanie zasobów ludzkich.............................................................................................21
1.3.2
Rekrutacja i selekcja............................................................................................................22
1.3.3
Ocenianie pracowników......................................................................................................25
1.3.4
Doskonalenie i rozwój.........................................................................................................25
ROZDZIAŁ II. OPIS BADANEGO ŚRODOWISKA
2.1 Historia firmy DHL Express.....................................................................................................28
2.2 Charakterystyka firmy..............................................................................................................31
2.3 Struktura organizacyjna i zakres działania DHL Express........................................................35
2.4 Kultura organizacyjna firmy.....................................................................................................41
ROZDZIAŁ III ELEMENTY POLITYKI PERSONALNEJ STOSOWANE W FIRMIE DHL
EXPRESS
3.1 Struktura działu HR..................................................................................................................44
3.2 Planowanie zatrudnienia...........................................................................................................48
3.3 Rekrutacja i selekcja ................................................................................................................50
3.4 Ocenianie pracowników..........................................................................................................55
3.5 Szkolenia ...............................................................................................................................59
3.6 Ocena i proponowane zmiany w zakresie polityki personalnej firmy....................................62
Podsumowanie.............................................................................................................................66
Rysunki i tabele
Bibliografia
WSTĘP
Do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa obok środków i przedmiotów pracy
niezbędna jest praca ludzka. Stanowi ona w procesie produkcyjnym siłę roboczą, bez której
nie można prowadzić w przedsiębiorstwie jakiejkolwiek działalności gospodarczej.
Całkiem niedawno czynnik ludzki przesunął się z obrzeży areny organizacji na jej
centralne miejsce. Można stanowczo stwierdzić, że nigdy wcześniej wkład, jaki zasoby
ludzkie mogą wnieść w sukces organizacji, nie był wcześniej przedmiotem tak starannych
badań jak obecnie. Wśród przyczyn tego stanu rzeczy na czołowym miejscu znajdują się
fundamentalne zmiany, które nastąpiły w środowisku gospodarczym firm, i które – jak się
przewiduje – będą nadal zachodziły.
Problem doboru odpowiednich elementów polityki personalnej ma istotne znaczenie
dla prawidłowego rozwoju przedsiębiorstwa. Fakt ten przemawia za ciągłym doskonaleniem
owych elementów, które zapewniają realizację celów firmy przy uwzględnieniu potrzeb
pracownika, gdyż od jego chęci do pracy, gotowości podjęcia ryzyka i ponoszenia
konsekwencji, zależy los firmy.
Wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem mają czynniki sytuacyjne zewnętrzne
i wewnętrzne, jednak w realiach polskiej gospodarki zmianom podlega przeważnie otoczenie
zewnętrzne: polityczne, ekonomiczne, międzynarodowe. W takiej sytuacji przetrwanie
i rozwój przedsiębiorstwa może być zrealizowany głównie przez usprawnienie systemu
zarządzania, a więc zorientowanie na czynniki wewnętrzne. Powinno to dotyczyć całokształtu
tego systemu i wszystkich jego dziedzin funkcjonalnych od zarządzania finansowego poprzez
zarządzanie informacją i operacjami, aż do zarządzania zasobami ludzkimi. Koncentracja na
zarządzaniu personelem umożliwia stworzenie wysoko umotywowanego, a przez to
wydajnego i twórczego zespołu pracowników. Jednak nie jest to łatwe zadanie, ponieważ
każdy człowiek jest jednostką indywidualną i charakterystyczną pod względem odczuwanych
potrzeb, oczekiwań itp. Charakterystycznym dla zarządzania zasobami ludzkimi jest fakt
traktowania personelu jako cennego składnika aktywów, a nie kosztów oraz chęć
inwestowania w rozwój tego zasobu i dążenia do uzyskania maksymalnego efektu z tych
inwestycji.
Głównym
celem
niniejszej
pracy
jest
przedstawienie
metod
i
technik
wykorzystywanych do zarządzania zasobami ludzkimi w firmie DHL Express. Podjęta jest też
próba udowodnienia tezy, iż optymalna działalność organizacji na rynku jest bezpośrednio
uzależniona od poziomu dopasowania polityki personalnej tejże organizacji do jej struktury
oraz szeroko pojętych celów.
Niniejsza praca została napisana na podstawie danych wtórnych (pozyskanych z
danych z firmy, Internetu, czasopism branżowych). Ponadto wykorzystano metody analizy
rynku i obserwacji zjawisk zachodzących w firmie DHL Express.
Praca składa się z trzech rozdziałów:
Rozdział pierwszy o charakterze teoretycznym, wyjaśnia główne pojęcia związane
z tematyką zarządzania zasobami ludzkimi oraz opisuje poszczególne elementy wchodzące
w skład polityki personalnej.
Z kolei w rozdziale drugim, w którym dokonano prezentację firmy DHL Express,
opisano jej strukturę i kulturę organizacyjną oraz wyjaśniono, na czym polega działalność
danego przedsiębiorstwa.
W rozdziale trzecim dokonano analizy czynników polityki personalnej stosowanych w
DHL Express. Podjęto również próbę opisu i dokonania modyfikacji wyżej wymienionych
czynników w celu usprawnienia ich funkcjonowania.
Download