licencjat magisterka analiza i ocena wdrozonego w banku x systemu

advertisement
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Analiza i ocena wdrożonego w Banku X Systemu Zarządzania przez Kompetencje
Spis treści
Wstęp
Rozdział 1. Charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi
1.1. Istota zarządzania
1.2. Istota zarządzania kapitałem ludzkim
1.3. Istota kompetencji w zarządzaniu kapitałem ludzkim.
1.4. Metodyka prowadzonych badań
Rozdział 2. Teoretyczne zagadnienia kompetencji
2.1. Narzędzia i metody zarządzania przez kompetencje
2.2. Budowa modelu kompetencji
2.3. Kompetencje jako rozwój kapitału ludzkiego............31
2.4. Kompetencje jako źródło przewagi konkurencyjnej
Rozdział 3. Struktura Banku x
3.1. Historia Banku
3.2. Struktura organizacyjna
Rozdział 4. Ocena systemu zarządzania przez kompetencje
4.1. System zarządzania przez kompetencje w opinii kadry kierowniczej i pracowników
szeregowych
Podsumowanie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów
Spis załączników
Wstęp
Jednym z najważniejszych atutów skutecznego działania jest zaangażowany i produktywny
personel, tzn. taki, który łatwo adoptuje się do zmian, jest wysoko wykwalifikowany, posiada silną
motywację, wyraża gotowość do podjęcia nauki (podnoszenia kwalifikacji zawodowych), potrafi
pracować zespołowo. Stanowi on wówczas strategiczną wartość organizacji, a zarządzanie jest nim
jest tak samo ważne jak gospodarowanie środkami finansowymi. Tym, co wyróżnia silna
organizację spośród innych to wysoko umotywowani, zaangażowani i kompetentni menedżerowie i
pracownicy.
W pracy starano się udowodnić, że poprawnie zaprojektowany i wdrożony system zarządzania
kompetencjami może być szansą zintegrowania poszczególnych dziedzin zarządzania zasobami
ludzkimi.
System zarządzania przez kompetencje przede wszystkim precyzuje rolę i miejsce pracowników w
organizacji. Dzięki planowaniu ścieżek karier i poszukiwaniu kompetencji przyczynia się do
zatrzymania najlepszej kadry lub pozyskania nowych talentów. Zarządzanie przez kompetencje to
inwestycja, której rezultaty widać bardzo szybko. Z czasem ujawniają się także korzyści dotyczące
procesu rekrutacji nowych kandydatów. Im sprawniejsza będzie komunikacja procesu ze strony
bezpośrednich przełożonych, tym szybciej pracownicy zaakceptują nowe podejście.
Celem pracy jest analiza i ocena wdrożonego w Banku X Systemu Zarządzania przez Kompetencje.
W pracy skoncentrowano się głównie na określeniu reakcji pracowników na stosowane przez Bank
X działania z dziedziny zarządzania personelem, a szczególnie zarządzania personelem poprzez
kompetencje.
Teza pracy brzmi: poprawnie wdrożony System Zarządzania przez Kompetencje w Banku X
stymuluje prawidłowo rozwój kompetencji pracowników.
Zarządzanie przez kompetencje to element składowy strategii zarządzania zasobami ludzkimi.
Elementarnym założeniem tej praktyki jest świadomość znaczenia ludzkich kompetencji w
osiąganiu założonych przez organizację celów.
Na potrzeby niniejszej pracy ustalono następującą hipotezę: poprawnie zaprojektowany i wdrożony
System Zarządzania Kompetencjami może być szansą zintegrowania poszczególnych dziedzin
zarządzania zasobami ludzkimi, a zarazem prawdopodobne jest podejmowanie wszystkich decyzji
dotyczących polityki personalnej na podstawie jednoznacznie określonych zasad przyjętych modeli
kompetencji w danej organizacji.
Ustalono również dodatkowe pytania badawcze:
1. czy wdrożony system ma wpływ na rozwój i szkolenia pracowników oraz ich awans zawodowy i
status materialny?
2. czy ocena poziomu kompetencji przez pracowników i kadrę zależy od wykształcania,
zajmowanego stanowiska oraz stażu pracy?
Główną metodą badawczą wykorzystaną w pracy było badanie ankietowe, w którym zastosowano
sondaż diagnostyczny, zwany metodą ankietową. Posłużono się również metodą analizy materiałów
i dokumentów wykorzystując dane źródłowe zamieszczone w czasopismach oraz wewnętrzne
materiały i dokumenty opracowane przesz poszczególne jednostki organizacyjne Banku X.
Badaniem objęto grupę 22 pracowników Banku w tym 19 pracowników szeregowych oraz 3
pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
Struktura pracy składa się z czterech rozdziałów.
W rozdziale pierwszym zostały opisane teoretyczne zagadnienia dotyczące zarządzania zasobami
ludzkimi. Zaprezentowano w nim także metodykę badań, a w niej charakterystykę obszaru badań
oraz ich procedurę.
W rozdziale drugim zawarto teoretyczne zagadnienia kompetencji. Przestawiono budowę systemu
zarządzania, narzędzia oraz metody wspomagające zarządzanie kompetencjami. Opisano w nim
także znaczenie kompetencji - jako rozwój kapitału ludzkiego i jako źródło przewagi
konkurencyjnej na rynku.
Rozdział trzeci w całości został poświęcony strukturze Banku X. Wykorzystane zostały tu
wewnętrzne materiały Banku (regulamin, statut), a także dane źródłowe zamieszczone w
magazynach pracowników Banku „......”.
W ostatnim, czwartym rozdziale zaprezentowano wyniki oceny wdrożenia modelu kompetencji
przez kadrę kierowniczą i pracowników szeregowych w oparciu o sporządzoną ankietę.
W posumowaniu ustosunkowano się do zadań wskazanych we wstępie pracy, zweryfikowano
postawioną hipotezę w oparciu o uzyskane wyniki badań, a także odniesiono się do tezy pracy oraz
założonego celu pracy.
×
Download