przedmiot-zarzadzania-opracowanie

advertisement
Co jest przedmiotem zarządzania? Można zarządzać zasobami:
rzeczowymi, materiałowymi
ludzkimi, intelektualnymi
informacyjnymi
finansowymi
Te poszczególne zasoby występują w fazie zaopatrzenia, w fazie podstawowej (produkcyjnej,
usługowej) i w fazie zbytu towarów i usług.
Zarządzanie zasobami, w ramach określonych funkcji organizacyjnych, realizuje się przez tzw.
funkcje zarządzania. Po przeczytaniu literatury można wnioskować, że brak jest jednolitości, co do
tego, jakie funkcje składają się na zarządzanie. Przy czym funkcja w tym przypadku oznacza zbiory
rozłącznych czynności pogrupowanych w określony sposób.
Wielu autorów jednak dochodzi do wniosku, że do podstawowych funkcji zarządzania należą cztery
następujące funkcje:
planowanie
organizowanie motywowanie kontrola
Istota i znaczenie zarządzania-opracowanie
Płaszczyzny zarządzania organizacją
Zarządzanie ćwiczenia cz.1
Zakres pojęcia „zarządzanie zasobami ludzkimi”
Wykład - Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych- opracowanie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download