Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

advertisement
PODYPLOMOWE STUDIA
ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
Czas trwania i tryb studiów:
Studia trwają 2 semestry, 200 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się co 2
tygodnie w zjazdach sobotnio-niedzielnych i prowadzone są w formie: wykładów
specjalistycznych, ćwiczeń, konwersatoriów oraz warsztatów.
Uczestnicy studiów:
Studia adresowane są głównie do kadry kierowniczej wszystkich szczebli i funkcji
w przedsiębiorstwach, osób kierujących mniejszymi bądź większymi zespołami
pracowniczymi, absolwentów wyższych uczelni pragnących w nowoczesny sposób
gospodarować kadrami, absolwentów studiów humanistycznych, których wiedza
i umiejętności nie wystarczają do pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach, a dzięki
studiom podyplomowym z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi zdobędą przygotowanie
w tym zakresie.
Cel studiów:
Celem studiów jest doskonalenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych
jego uczestników z zakresu szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi.
W ramach prowadzonych zajęć słuchacze będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami
tworzenia i funkcjonowania nowoczesnych systemów kadrowych, a także rozwijania swoich
umiejętności interpersonalnych niezbędnych w konstruowaniu i wdrażaniu efektywnej
polityki kadrowej przedsiębiorstw. Słuchacze zdobędą specjalistyczną wiedzę na temat
zarządzania zasobami ludzkimi, a także praktyczne umiejętności interdyscyplinarne
niezbędne w pracy zawodowej w działach kadr. Dowiedzą się w czym tkwi istota
skutecznego kierowania ludźmi, w jaki sposób pozyskiwać pracowników, jak dobierać
metody efektywnej motywacji, organizować profesjonalne szkolenia pracownicze, utrwalać
pożądane postawy wobec pracy, a także jak kontrolować funkcję personalną oraz jak
doskonalić zarządzanie zasobami ludzkimi. Zajęcia mają w dużej mierze charakter
praktyczny, równolegle z wykładami prowadzone są zajęcia warsztatowe oraz treningi
interpersonalne.
Ramowy program studiów:
Organizacja i zarządzanie





społeczna odpowiedzialność biznesu
etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi
standardy i kodeksy etyczne, kodeks etyczny WSH jako praktyczny przykład
niepewność w biznesie i jej konsekwencje dla zarządzania
decyzje w warunkach ryzyka i niepewności
1






metody zarządzania ryzykiem personalnym
zarządzanie zmianami i innowacjami
nowe formy organizacji (organizacje sieciowe, struktury dywizjonalne, macierzowe
i projektowe)
zarządzanie personelem w zmienionym kontekście pracy
systemy IT w zarządzaniu ludźmi
obsługa pracowników i administracja kadrowa
Elementy prawa pracy









źródła prawa pracy, podmioty stosunku pracy
zasady zatrudniania pracowników w świetle znowelizowanego kodeksu pracy
współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych
i zbiorowych
zbiorowe prawo pracy
przepisy dotyczące czasu pracy i urlopów
spory pracownicze indywidualne i zbiorowe
odejście pracownika z organizacji
wykroczenia przeciwko prawom pracownika
problemy etyczne w pracy (mobbing, molestowanie seksualne, dyskryminacja)
Rekrutacja i selekcja pracowników













planowanie zatrudnienia
pojęcie i metody analizy pracy
praktyczne wykorzystanie opisu pracy
etapy procesu rekrutacji
wewnętrzne i zewnętrzne źródła rekrutacji
tradycyjne i nowoczesne metody doboru pracowników
redagowanie komunikatów rekrutacyjnych
przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
rodzaje wywiadów i tworzenie pytań
psychologia w rekrutacji – testy i zadania
efektywna rekrutacja
alternatywne formy zatrudniania pracowników na współczesnym rynku pracy
mentoring i coaching jako współczesne metody adaptacji pracowników
Rola menedżera w zarządzaniu








rola i zadania kierownictwa
umiejętności i kwalifikacje lidera, wymagania stawiane menedżerom jutra,
formalizacja organizacji i działań kierowniczych
władza a autorytet menedżera
techniki skutecznego kierowania ludźmi, istota doskonalenia menedżerskiego
cechy przywódców efektywnych, nowe formy przywództwa
podejmowanie decyzji a wydawanie poleceń
jak dobierać kadrę kierowniczą?
2


organizowanie pracy własnej menedżera
metody zarządzania oraz techniki pracy kierowniczej
Motywowanie i wynagradzanie pracowników











co to jest motywacja i automotywacja?
wczesne teorie motywacji (Woodworth, Carr, Hull)
motywacyjne teorie treści (McGregor, Herzberg, Maslow, McClelland)
teorie procesu i ich praktyczne aspekty (Vroom, Lawler, Porter, Adams)
„kontrakt psychologiczny” w organizacji
kij i marchewka, czyli kary i nagrody w organizacji
wynagradzanie pracowników jako materialna nagroda
rodzaje i formy wynagrodzeń
wpływ automotywacji na efektywność personelu
projektowanie systemu wynagrodzeń w firmie
płaca minimalna a płaca sprawiedliwa
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi






co to jest strategia?
strategia jako wzorzec
strategie emergentne i planowane
strategiczne zzl a RBV
strategia firmy a strategia personalna – podejście uniwersalistyczne, konfiguracyjne
i perspektywa zgodności
modele strategicznej polityki personalnej (rozwój, pozyskiwanie, kontraktowanie,
alians)
Współczesne kierunki zarządzania kapitałem ludzkim










ewolucja funkcji personalnej
koncepcja zzl jako nowa filozofia zarządzania ludźmi
czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na zzl
rola HR w procesach fuzji i przejęć
outsourcing i leasing pracowniczy
downsizing – szansa czy zagrożenie?
power and empowerment – władza i uprawomocnianie
artyści i rzemieślnicy, czyli przywódcy i menedżerowie
trendy zmian treści roli menedżerskiej
konflikt ról w organizacji
Rozwój pracowników i projektowanie procesów szkoleniowych



analiza potrzeb szkoleniowych – źródła i techniki
proces planowania szkoleń
etapy organizowania szkoleń
3




rodzaje i ewaluacja szkoleń
ścieżki karier pracowników i plany sukcesji
praktyczne umiejętności trenera
obszary doradztwa personalnego (rodzaje usług doradczych, rynek usług doradczych)
Systemy oceny pracy










miejsce ocen pracowniczych w systemie zzl, pojęcie oceniania
ewolucja trendów w ocenianiu (ujęcie szacujące i rozwojowe)
ocena bieżąca a ocena okresowa
system okresowego oceniania pracowniczego w firmie – ujęcie modelowe
cele i zasady oceniania
problem oceny kadry menedżerskiej
kryteria i metody ocen okresowych (BARS, assessment center, ocena 360o, MBO)
wprowadzanie systemu ocen okresowych do firmy
praktyczne wykorzystanie oceny pracowniczej
etyczne aspekty oceny
Kultura organizacji i zarządzanie zmianą








pojęcie, struktura, typy i funkcje kultury w organizacji
kultura organizacyjna jako determinanta rozwoju organizacji – kultury silne i słabe
architektura kultury organizacyjnej – model Scheina
wpływ kultury narodowej i regionalnej na kulturę organizacji
międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi – goście i gospodarze
zarządzanie zmianą – model Lewina
jak przezwyciężać opór wobec zmian?
agenci zmian w organizacji
Psychologiczne aspekty zarządzania ludźmi





psychologiczna teoria decyzji
percepcja i poznanie społeczne
osobowość i różnice indywidualne
emocje, jak radzić sobie ze stresem?
uprzedzenia i stereotypy – jak je przełamać?
Kapitał ludzki jak składnik kapitału intelektualnego firmy






aktywa wymierne i niewymierne
rola wiedzy w społeczeństwie informacyjnym
wiedza jako kluczowy zasób organizacji
wykorzystywanie i kreacja wiedzy
organizacja ucząca się i organizacja inteligentna
metody pomiaru kapitału intelektualnego
Rynek pracy i polityka społeczna
4







ochrona pracy i BHP
promocja zdrowia w miejscu pracy
dynamika rynku pracy w Polsce
analiza porównawcza polskiego i unijnego rynku pracy pod względem dynamiki
zatrudnienia i barier prawnych
Polacy w Unii – warunki zatrudnienia i poszukiwanie pracy
polityka społeczna i przeciwdziałanie bezrobociu w Polsce
problemy związane z migracjami ludności w celach zarobkowych
Skuteczne negocjacje








przygotowanie do negocjacji
zasady prowadzenia negocjacji
strategie negocjacyjne
komunikacja w negocjacjach
taktyki negocjacyjne (perswazja, ustępstwa, obietnice, groźby)
pułapki w negocjacjach
zakres negocjacji w sprawach pracowniczych
rola związków zawodowych w negocjacjach pracowniczych
Kierowanie konfliktem w organizacji







tradycyjne i współczesne poglądy na konflikt w organizacji
konstruktywny konflikt
pojęcie grupy
dynamika grupy i decyzji grupowych
fazy konfliktu grupowego
jak reagować na konflikt?
skutki konfliktu
Komunikacja interpersonalna







rola i znaczenie komunikowania się
komunikacja werbalna i niewerbalna
bariery w komunikowaniu się
konstruktywna krytyka
zachowania asertywne
wystąpienia publiczne i narady
treningi integracyjne
Wiarygodna firma, czyli jak zbudować pozytywny wizerunek organizacji



Podstawowe definicje i pojęcia Public Relations oraz Public Relations wewnętrznego
jako formy komunikacji społecznej
Miejsce PR w systemie działań marketingowych przedsiębiorstw, instytucji i
organizacji
Grupy otoczenia PR i ich identyfikacja
5


Wewnętrzna działalność Public Relations w procesie komunikacji marketingowej i
społecznej
Działania przygotowawcze i procedura projektowania kampanii wewnętrznych PR
Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa, instytucji i organizacji na rynku oraz ich
wizualnej tożsamości jako nieodłączny element kształtowania poczucia wspólnoty
6
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards