Zarządzanie zasobami ludzkimi

advertisement
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie "X"
Spis treści
WSTĘP
Rozdział 1. Teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
1.Istota i funkcje zarządzania potencjałem społecznym organizacji
2.Pojęcie i zakres zarządzania personelem
3.Modele polityki personalnej
4.Podsumowanie
Rozdział 2. Polityka kadrowa i jej wybrane aspekty
1.Planowanie zasobów ludzkich
2.Rekrutacja i selekcja pracowników
3.Motywowanie do pracy
4.Ocena pracownika
5.Polityka wynagrodzeń
6.Rozwój, szkolenie i doskonalenie personelu
7.Podsumowanie
Rozdział 3. Analiza i ocena zarządzania personelem w przedsiębiorstwie "X"
1.Charakterystyka techniczna, ekonomiczna i organizacyjna badanym przedsiębiorstwie
2.System zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie "X"
3.Ocena systemu zarządzania personelem w badanej firmie
WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL
WSTĘP
Personel uważa się za jeden z najważniejszych zasobów jakimi dysponuje firma działająca w
gospodarce rynkowej. Pracownicy, realizując strategię i cele organizacji, mogą stać się źródłem
sukcesów, bądź też stanowić element ograniczający funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jego rozwój.
Wynika stąd konieczność zatrudniania w firmie właściwych ludzi o określonej wiedzy,
uzdolnieniach, postawach.
Wszechstronny system zarządzania zasobami ludzkimi działa za pomocą wielu powiązanych ze
sobą procesów. Ważny staje się wybór odpowiednich metod rekrutacji i selekcji poprzedzony
planowaniem potrzeb personalnych, a także sprawne systemy wynagrodzeń materialnych i
niematerialnych oraz oceny pracowników. Ponadto firma powinna zapewnić możliwości pełnej
samorealizacji i rozwoju personelu.
Zarządzanie zasobami ludzkimi, czy też polityka kadrowa stanowią swoistą filozofię zarządzania
potencjałem ludzkim w firmie. Jej rezultat to opracowanie strategii, której z kolei konsekwencją są
plany strategiczne personelu w postaci różnych działań i metod sprzyjających efektywnemu
funkcjonowaniu organizacji.
Współcześnie zmienia się spojrzenie na rolę i znaczenie funkcji personalnej w firmach. Nowoczesne
służby personalne nie skupiają się wyłącznie na czynnościach administracyjnych, lecz koncentrują
swe działania na wypracowaniu długofalowej polityki o strategicznym znaczeniu. Ludzi postrzega
się jako źródło sukcesu. Od ich kompetencji, przecież, zależą losy organizacji, dlatego staranniej
dobiera się personel poprzez umiejętnie przeprowadzoną rekrutację.
Ważność i różnorodność zagadnień i problemów związanych z człowiekiem jako najcenniejszym
zasobem organizacji stanowiły przesłankę do zajęcia się tą problematyką. Toteż głównym zamysłem
pracy jest wzbogacenie wiedzy na temat polityki personalnej. W pracy starano się przedstawić ten
element zarządzania zarówno z punktu widzenia firmy jak i samego pracownika.
Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów i zakończenia.
W rozdziale pierwszym poruszono zagadnienia ogólne w sferze zarządzania potencjałem ludzkim,
czyli jego pojęcie, istotę i cele oraz strategiczne znaczenie.
W rozdziale drugim scharakteryzowane zostały główne zadania polityki kadrowej jak pozyskiwanie,
dobór, doskonalenie, kontrola, ocena i wynagradzanie czynnika ludzkiego w organizacji .
Rozdział trzeci prezentuje możliwości stosowania różnych modeli gospodarowania kadrami, a także
ukazuje wpływ wybranych stylów i technik zarządzania na politykę personalną firmy „X”.
Pracę oparto na studiach literatury przedmiotu i czasopiśmiennictwa. Wykorzystano literaturę
krajową oraz niektóre publikacje autorów zachodnich, a także bieżące pozycje artykułowe.
Praca jest syntetyczną charakterystyką „X”. Adresowana jest głównie do nowozatrudnionych
pracowników departamentu personalnego „X”, chcących zapoznać się ze strukturą organizacyjną
firmy, jak i aspektami zarządzania pracownikami. Z pracy mogą skorzystać także kierownicy
niższych i wyższych szczebli innych departamentów. Każdy z w/w adresatów po przeczytaniu pracy
powinien uzyskać pełny obraz działalności „X” pod względem planowania, rekrutacji, selekcji, ocen
oraz motywacji zasobów ludzkich.
×
Download