praca wybrane aspekty zarzdzania zasobami ludzkimi na

advertisement
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Polskiego Towarzystwa
Finansowego S.A.
SPIS TREŚCI
Wykaz ważniejszych skrótów.....3
Wstęp.......5
Rozdział I
Teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi...7
1.1. Pojęcie, istota i cele zarządzania potencjałem społecznym w organizacji....7
1.2. Zakres i funkcje zarządzania personelem....13
1.3. Cechy przedsiębiorstwa.......19
1.4. Cele zarządzania polityką personalną ...26
Rozdział II
Polityka kadrowa i jej wybrane aspekty.....32
2.1. Planowanie zasobów ludzkich....32
2.2. Rekrutacja i selekcja.....41
2.3. Motywowanie do pracy.......48
2.4. Ocena pracownika......57
2.5. Rozwój, szkolenia i doskonalenie personelu....65
Rozdział III
Analiza i ocena zarządzania personelem w PTF S.A.....73
3.1. Charakterystyka techniczna, ekonomiczna i organizacyjna Spółki.....73
3.2. System zarządzania zasobami ludzkimi w PTF.....87
3.3. Ocena systemu zarządzania personelem w PTF.....107
Zakończenie.............108
Spis tabel i rysunków.......109
Wstęp
Zarządzanie przedsiębiorstwem polega na wykorzystaniu wszystkich zasobów, którymi ono
dysponuje, w celu osiągania przyjętej strategii. Do zasobów tych należą klienci, pieniądze, maszyny
i urządzenia, materiały, energia, metody pracy, czas oraz zatrudnieni pracownicy. Właśnie
pracowników uważa się za jeden z dwóch najważniejszych zasobów, jakimi dysponuje firma
działająca w gospodarce rynkowej. Tym drugim zasobem są pieniądze. O stopniu ich wykorzystania
decydują jednak ludzie. Dlatego też tym, czym wyróżnia się silna firma spośród innych, są
kompetentni menedżerowie, handlowcy, inżynierowie i pracownicy obsługi z ich zdolnościami,
wiedzą, umiejętnościami praktycznymi oraz motywacją do pracy. Dyrekcje firm poszukujących
menedżerów zdają sobie sprawę, że obsadzenie stanowisk właściwymi ludźmi to priorytetowy
obszar działalności firmy, skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi ma poważny wpływ na wyniki
przedsiębiorstwa. Niewłaściwe planowanie zasobów ludzkich może spowodować spiętrzenia naboru
przeplatające się z okresowymi zwolnieniami, co jest bardzo kosztowne z punktu widzenia wypłat
zasiłków dla bezrobotnych. W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci nastąpił gwałtowny wzrost
znaczenia zasobów ludzkich, co wynika z uznania, że zasoby ludzkie są cennym środkiem poprawy
wydajności i z uświadomienia sobie kosztów związanych z niewłaściwym gospodarowaniem nimi.
Odróżniają się one od pozostałych zasobów organizacji przede wszystkim tym, że mogą się stać
zawodnym składnikiem firmy, szczególnie wtedy, gdy próbuje się nieprofesjonalnie rozwiązywać
sprawy personalne. Charakterystycznym wyróżnikiem zarządzania zasobami ludzkimi jest fakt, iż
odpowiedzialność za personel spada na kierownictwo. Opracowaniem zasad, celów i sterowaniem
zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) zajmuje się kierownictwo najwyższego szczebla, natomiast
za realizację i rezultaty całkowicie odpowiadają kierownicy szczebla niższego.
Jednym z podstawowych warunków powodzenia każdej organizacji jest
pozyskanie odpowiedniej liczby pracowników o właściwych kwalifikacjach. Pożądanymi cechami
przyszłych pracowników są również odpowiednie predyspozycje i umiejętności oraz pewne
pozytywne cechy charakteru niezbędne we współżyciu społecznym i w wykonywanym zawodzie.
Od prawidłowego doboru pracowników na stanowiska pracy zależy, jakim potencjałem ludzkim
dysponuje przedsiębiorstwo, jakie będą możliwości jego doskonalenia i rozwoju, poprawa
efektywności pracy oraz współdziałania z ludźmi. Najlepszy na dane stanowisko w praktyce jednak
nie zawsze znaczy obiektywnie najlepszy. Najlepszy to sformułowanie oznaczające osobę
najbardziej pasującą do organizacji i odpowiednią do realizacji jej strategii. Zatrudnienie takiej
osoby, to także kwestia wyboru pracownika, który będzie dobrze się czuł w danej organizacji i
chętnie dla niej pracował. Pracownicy, którzy znają kulturę, strategię oraz plany firmy, w której
zdecydowali się podjąć pracę trudniej się z nią rozstają. Pozostają w firmie, ponieważ utożsamiają
się z jej celami. Efektem tego jest wyższa motywacja i produktywność pracowników oraz
zadowolenie z pracy, w której czują się spełnieni.
Celem pracy jest zaprezentowanie ugruntowanej wiedzy związanej z zarządzaniem zasobami
ludzkimi, które zajmuje współcześnie centralne miejsce we wszystkich organizacjach, niezależnie
od ich rodzaju i wielkości, a jakość zarządzania zasobami ludzkimi oddziałuje na sprawność
osiągania celów w pozostałych dziedzinach działalności instytucji. Praca stanowi próbę przybliżenia
zasad i metod stosowanych w rekrutacji i selekcji, jako składników zarządzania zasobami ludzkimi.
Praca obejmuje trzy rozdziały.
Pierwszy rozdział pracy poświęcony jest istocie i celom zarządzania potencjałem społecznym
organizacji, funkcją zarządzania personelem jak również celom zarządzania polityką personalną.
Drugi rozdział jest próbą umiejscowienia rekrutacji i selekcji kandydatów na pracowników w
zarządzaniu zasobami ludzkimi, omawia etapy doboru kadr, motywowanie do pracy, ocena
pracownika, rozwój, szkolenia i doskonalenie personelu wraz ze sposobami docierania do
potencjalnych kandydatów.
Trzeci rozdział dotyczy analizy i oceny zarządzania personelem w badanym przedsiębiorstwie.
Przedstawiono charakterystykę techniczną, ekonomiczną i organizacyjną Polskiego Towarzystwa
Finansowego S.A. oraz system zarządzania zasobami ludzkimi.
Pracę kończy podsumowanie i bibliografia. Metodę jaką zastosowano w pracy to analiza i ocena
zarządzania personelem badanego przedsiębiorstwa.
Praca niniejsza została napisana w oparciu o dostępne źródła naukowe, prasowe, dane z Internetu
oraz badania i materiały wewnętrzne uzyskane z firmy PTF S.A.
×
Download