Nazwa przedmiotu

advertisement
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kod przedmiotu:
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Nazwa kierunku:
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
Rok / semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Forma zajęć
wykład
Wymiar zajęć
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
inne
(wpisać jakie)
seminarium
30
Koordynator przedmiotu / modułu
Prowadzący zajęcia
Dr Arkadiusz Kołodziej
Dr Arkadiusz Kołodziej
Cel przedmiotu / modułu
Zapoznanie studentów z rolą, praktykami, możliwościami i trudnościami
nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi.
Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych pojęć socjologicznych; wiedza obejmująca zakres
tematyczny przedmiotu: Socjologia organizacji
Odniesienie do
Odniesienie do
EFEKTY KSZTAŁCENIA
efektów dla
efektów dla
programu
obszaru
K_W06
01 Zna techniki i metody skutecznego zarządzania zasobami
Wiedza
ludzkimi (gospodarowania kapitałem ludzkim)
02 Zna współczesne teorie gospodarowania kapitałem ludzkim
K_W09
03 Potrafi dobrać metody i techniki do badania zasobów ludzkich
K_U01
i zarządzania kapitałem ludzkim
04 Wykorzystuje wiedzę socjologiczną związaną z
Umiejętności
K_U06
zarządzaniem zasobami ludzkimi
05 Stosuje zasadę efektywności w rozwiązywaniu różnych
K_U10
problemów z zakresu gospodarowania kapitałem ludzkim
06 Ma kompetencje komunikacyjne. Potrafi przekazywać
K_K03
wiedzę, motywować innych, prowadzić grupę zadaniową .
Kompetencje
07 Jest przygotowany do tworzenia (współtworzenia) organizacji
społeczne
i instytucji publicznych w zakresie zarządzania kapitałem
K_K04
ludzkim
TREŚCI PROGRAMOWE
Liczba godzin
Forma zajęć – ćwiczenia
I. Zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji – zarządzanie strategiczne; zmiana podejścia do
4
zarządzania zasobami ludzkimi a zmiany w otoczeniu organizacji, model zasobów ludzkich i model
kapitału ludzkiego, strategia personalna a strategia firmy. Nowe formy zatrudnienia i przyszłość rynku
pracy.
II. System kompetencji zawodowych jako podstawa skutecznego gospodarowania kapitałem
4
ludzkim; kompetencje zawodowe; pomiar kompetencji zawodowych; karta opisu stanowiska pracy;
wartościowanie stanowiska pracy.
III. System ocen pracowniczych; wprowadzenie systemu ocen; metody oceny pracowników; błędy
4
oceniania.
IV. Sztuka motywowania pracowników; wynagrodzenie i systemy premiowania; rozwój pracowników
4
(identyfikacja potrzeb szkoleniowych); pozapłacowe czynniki motywowania; ścieżki karier.
V. Rekrutacja, selekcja i adaptacja nowych pracowników; pozyskanie kandydatów; wywiad
4
rekrutacyjny – metoda STAR; Assessment Center.
VI. Kultura organizacyjna; znaczenie kultury organizacyjnej, rodzaje kultury organizacyjnej; badania
kultury organizacyjnej; zarządzanie różnorodnością; opracowywanie i wdrażanie systemu wartości w
firmie – kodeksy zasad pracowników.
4
VII. Podstawy coachingu i inne formy wspierania pracowników; koncepcje uczenia się, prowadzenie
coachingu – etapy coachingu; studium przypadku. Doradztwo, mentoring, zarządzanie bezpośrednie a
coaching.
VIII. Zasady współpracy w grupie zadaniowej: jak pracować razem aby osiągnąć wspólny cel;
podstawowe problemy pracy w grupie zadaniowej; zasady formułowania konstruktywnej krytyki.
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia
4
2


prezentacja multimedialna
trening istotnych (w kontekście pełnienia funkcji związanych z HR) kompetencji
zawodowych
 praca w grupach
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
K_W06
Realizacja projektów indywidualnych i grupowych w trakcie trwania K_W09
semestru
K_U01
K_U06
K_U10
K_K03
K_K04
Przygotowanie projektów i prezentacja ich wyników
Literatura podstawowa
Red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Red. Tomasz Rostkowski, Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin,
Warszawa 2004.
Michael Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Literatura uzupełniająca
Sara Thorpe, Jackie Clifford, Podręcznik coachingu, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań
2004.
Margaret Dale, Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna Ekonomiczna,
Kraków 2004.
Małgorzata Sidor-Rządkowska, Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników,
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Małgorzata Sidor-Rządkowska, Kompetencyjne systemy ocen pracowników, Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2006.
Frans Poels, Wartościowanie stanowisk pracy i strategie wynagrodzeń, Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2002.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
Liczba godzin
30
4
Download