Dr Małgorzata Budzanowska

advertisement
PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ
DO PRAC LICENCJACKICH
Kierunek ZARZĄDZANIE
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
stacjonarne na rok akademicki 2015/16
Przykładowe zakresy tematyczne:
Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka







Budowanie lojalności konsumenta (np. Instrumenty budowania lojalności na przykładach,
uwarunkowania lojalności)
Marketing elektroniczny (np. działania promocyjne w Internecie, wykorzystanie blogów i
wirtualnych społeczności w Marketingu)
Młodzi konsumenci jako specyficzny segment rynku (np. strategie marketingowe na
rynku młodego konsumenta, oddziaływanie reklamy na młodych konsumentów,
specyfika młodzieży bądź dzieci jako konsumentów)
PR, CSR i Marketing odpowiedzialny społecznie (np. Instrumenty i uwarunkowania CSR,
działania marketingowe organizacji non-profit, reklama społeczna)
Różnice kulturowe w działaniach marketingowych (np. uwarunkowania kulturowe działań
promocyjnych na wybranych przykładach)
Strategie reklamowe i komunikacyjne przedsiębiorstw/organizacji (np. strategie promocji
na wybranych przykładach, oddziaływanie działań promocyjnych (reklamy) na odbiorców,
psychologiczne aspekty oddziaływania reklamy, niekonwencjonalne instrumenty
komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem)
Zarządzanie marką (np. strategia produktu/marki na dowolnych przykładach,
kształtowanie wizerunku przedsiębiorstw)
Dr inż. Justyna Maria Bugaj
W ramach grup zagadnień podanych niżej można zgłaszać swoje propozycje. Wszystkie prace powinny składać
się z części teoretycznej (wykazanie się znajomością tematu) i praktycznej (umiejętność wykorzystania teorii, np.
analiza przypadku, propozycja rozwiązania problemu itp. ).
Problematyka:
Zarządzanie
-
projektowanie organizacji,
-
diagnoza małych i średnich przedsiębiorstw – analizy przypadków,
biznes plan przedsięwzięcia,
zarządzanie marketingowe firmą,
cykl życia organizacji,
etapy umiędzynarodowienia organizacji,
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
funkcje i struktury ZZL,
podmioty ZZL i podział ról między nimi,
kształtowanie kompetencji,
rekrutacja i dobór kadr,
budowa zespołów,
racjonalizacja i restrukturyzacja zatrudnienia,
motywowanie a motywacja w organizacji,
formuły tworzenia pakietów wynagrodzeń (dodatki, premie),
partycypacja pracownicza,
znaczenie i formy rozwoju zawodowego,
zarządzanie własnym rozwojem
strategie ZZL,
wyzwania kulturowe,
dylematy etyczne związane z ZZL
Międzynarodowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
powstanie i rozwój międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi,
strategie międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi,
rekrutacja w przedsiębiorstwach międzynarodowych,
ekspatriacja i repatriacja pracowników,
komunikowanie się w organizacjach międzynarodowych,
specyfika wynagradzania w organizacjach międzynarodowych,
kształtowanie rozwoju zawodowego pracowników w firmach międzynarodowych,
kształtowanie międzynarodowych karier zawodowych przez pracowników,
rodzaje i źródła konfliktów w firmach międzynarodowych,
zarządzanie kapitałem ludzkim w UE,
rola kultury organizacyjnej w międzynarodowych przedsiębiorstwach.
Dr Janina Klima














Analiza strategii marketingowych na przykładach wybranych przedsiębiorstw.
Ekologiczne aspekty wykorzystania marketingu (ekomarketing, produkt ekologiczny).
Wykorzystanie promocji do budowania pozycji firmy na rynku.
Promocja polski (różne aspekty – turystyka, kultura, itp.)
Public relations jako element budowania wizerunku firmy.
Strategia wprowadzania nowego produktu na rynek.
Marketing polityczny (kampanie prezydenckie).
Marketing międzynarodowy i globalny.
Marketing internetowy.
Wykorzystanie badań marketingowych w strategii firmy.
Opakowanie w strategii przedsiębiorstwa.
Znaczenie marki w budowaniu pozycji firmy.
Badanie efektywności działań promocyjnych.
Sprzedaż bezpośrednia na wybranych przykładach.
Dr Aneta Lipińska

E-biznes, w tym handel elektroniczny i marketing elektroniczny.










Instrumenty związane z rozwojem WEB 2.0, tj. media społecznościowe, portale korporacyjne, itp. w
zarządzaniu firmą.
Nowe formy organizacyjne – STARTUP, organizacja ucząca się, organizacja wirtualna, itp.
Komunikacja z e-klinetem.
Modele biznesowe w środowisku sieciowym.
Wykorzystanie inteligencji zbiorowej (np. Crowdsourcing) w zarządzaniu organizacją.
Wykorzystanie technologii informacyjnych ( w tym Internetu) w przedsiębiorstwach.
Wdrażanie systemów informatycznych w firmach.
Wpływ technologii informacyjnych na gospodarkę, rynki i organizacje gospodarcze.
Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym.
Zarządzanie informacją i wiedzą w przedsiębiorstwach.
Dr Aleksander Marcinkowski











Diagnozowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa
Kultura organizacyjna w procesie zarządzania zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach wielokulturowych
Znormalizowane systemy zarządzania (ISO) jako instrument kształtowania kultury
organizacyjnej
Konflikty interpersonalne w systemie społecznym przedsiębiorstwa
Public relations w przedsiębiorstwie
Diagnozowanie strategii i systemów motywacyjnych w przedsiębiorstwie
Rynek pracy jako kontekst strategii personalnej przedsiębiorstwa
Społeczno-kulturowe uwarunkowania innowacyjności w sektorze MSP
Style życia jako wyznacznik zachowań konsumenckich
Etnocentryzm w decyzjach konsumentów
Dr Marta Tutko



















Systemy zarządzania jakością
Podejście procesowe w organizacjach
Metody i narzędzia zarządzania jakością
Koncepcja Total Quality Management
Modele doskonałości organizacji
Badanie satysfakcji pracowników w organizacji
Badanie satysfakcji klientów
Narzędzia oceny i doskonalenia zarządzania jakością
Benchmarking jako instrument doskonalenia organizacji
Outsourcing w działalności organizacji
Zarządzanie wiedzą w organizacjach
Ocena pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi
Zarządzanie w organizacjach pozarządowych
Zarządzanie w instytucjach naukowych
Zarządzanie jakością w szkołach wyższych
Zarządzanie zasobami ludzkimi w szkołach wyższych
Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego
Europejski Obszar Badawczy
Benchmarking w szkołach wyższych


Kształtowanie wizerunku szkół wyższych
Współpraca przedsiębiorstw z instytucjami naukowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu
Dr Anna Dyląg
1) stres, wypalenie, zaangażowanie zawodowe
2) wartości w zarządzaniu, współpraca, praca zespołowa
3) psychospołeczne czynniki innowacyjności - źródła i bariery
4) kompetencje osobiste w zarządzaniu - efektywność indywidualna i organizacyjna
5) tematy ustalane indywidualnie - propozycje seminarzystów
Wymagania: 3 rozdziały, max 60 stron opracowania, konieczna część empiryczna (badania własne, studium
przypadku, analiza danych zastanych, inne)
UWAGA !
Zapisy do grupy seminaryjnej prowadzone są wyłącznie w systemie USOS – jest to jedyna
możliwość zapisania się na seminarium.
OBOWIĄZUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
Seminarium zostanie uruchomione przy zapisie minimum 8 osób.
Wyżej wymienione tematy stanowią jedynie przykłady problematyki seminarium, mile widziane własne
propozycje uczestników.
Download