Propozycje obszarów tematycznych prac licencjackich na

advertisement
Propozycje obszarów tematycznych prac licencjackich
na specjalności
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
1. Kształtowanie zatrudnienia w firmie (planowanie zatrudnienia, metody, optymalizacja
formy zatrudnienia).
1. Analiza i ocena systemu zarządzania przez kompetencje
2. Analiza i ocena zarządzania kapitałem intelektualnym
3. Analiza i ocena zarządzania zasobami ludzkimi w małej firmie
4. Controlling personalny w zzl
5. Metody zarządzania zespołami pracowniczymi
6. Okresowe oceny pracowników
7. Pozyskiwanie pracowników w nowoczesnych organizacjach
8. Rekrutacja jako element doboru pracowników
9. Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych korporacjach.
10. Sposoby motywowania pracowników oraz ich wpływ na działalność przedsiębiorstwa
11. Szkolenie i doskonalenie pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi
12. Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
13. Zarządzanie zasobami ludzkimi w gospodarce rynkowej
14. Zasoby ludzkie jako główny czynnik sukcesu firmy
15. Zasoby ludzkie w organizacji oraz proces ich formowania i doskonalenia
16. Zarządzanie kompetencjami ludzi.
17. Motywowanie w procesie pracy (modele motywacji, rola motywacji w ZZL, czynniki
i instrumenty kształtujące motywację, budowa systemu motywacji).
18. Systemy wynagrodzeń w firmie (strategie wynagrodzeń, prawne uwarunkowania
wynagrodzeń, struktura wynagrodzeń).
19. Ocena pracy i pracownika (cele, zasady, procedury ocen, kryteria oceny pracowników,
wykorzystanie ocen w procesie kierowania ludźmi).
20. Komputerowe wspomaganie administrowania kadrami
21. Wpływ nowoczesnych technologii teleinformatycznych (ICT) na proces ZZL
22. E-rekrutacja; rola nowoczesnych technologii w doborze personelu
23. Inwestowanie w kapitał ludzki w firmie.
24. Rekrutacja i selekcja kadr.
25. Płacowe i pozapłacowe instrumenty motywowania personelu.
26. Planowanie karier jako element polityki personalnej.
27. Nietypowe formy zatrudnienia personelu: leasing, outsourcing, telepraca, itp.
28. Szkolenia i doskonalenie personelu jako element zarządzania karierą.
29. Systemy ocen pracowniczych.
30. Problemy zatrudnienia kobiet.
31. Kobiety – menedżerowie.
32. Zarządzanie pracownikami wiedzy.
33. Zarządzanie zespołami wielokulturowymi.
34. Rola kierownika w efektywnym kierowaniu personelem.
35. Wpływ kierowników na poziom satysfakcji podwładnego w organizacji.
36. Zarządzanie talentami w organizacji.
37. Aktywność zawodowa współczesnych kobiet
38. Formy i metody przeciwdziałania dyskryminacji kobiet na współczesnym rynku pracy
w Polsce
39. Problemy nieetyczne w organizacji
40. Władza, przywództwo i lider – ich wpływ na motywację
41. Władza, przywództwo i lider – zmiana stylu kierowania
42. Nowoczesna tożsamość pracownicza – fakt czy mit
43. Zmiana postrzegania pracy na przestrzeni lat
44. Wpływ stylu kierowania na zarządzanie pracownikami
45. Determinanty współczesnej kariery
46. Kariera na nowoczesnych organizacjach
47. Organizacja innowacyjna i jej pracownicy
48. Zmiany w regulacjach stosunków pracy
49. Zmienne wpływające na kształtowanie wizerunku kierownika w organizacji
50. Kultura organizacyjna i jej rola w zarządzaniu pracownikami
51. Rola kultury organizacyjnej w adaptacji pracowniczej
52. Menedżer przyszłości. Nowe wymagania wobec kadry kierowniczej
53. Nowe umiejętności i role menedżerskie
54. Inwestycje w kapitał ludzki
55. Rola kierowników w doskonaleniu polityki personalnej
56. System motywacji kadry kierowniczej
57. Zarządzanie zespołami wirtualnymi
58. Metody i techniki wirtualizacji zzl
PSYCHOLOGIA BIZNESU
1. Stres w pracy (stres organizacyjny)
2. Psychospołeczne uwarunkowania stylu zarządzania
3. Wypalenie zawodowe
4. Czynniki kształtowania satysfakcji i zaangażowania pracowników
5. Psychospołeczne uwarunkowanie innowacji
6. Przywództwo w organizacji
7. Psychospołeczne uwarunkowania budowania marki
8. Uwarunkowania kariery pracowniczej
9. Rola wartości pracowniczych w zarządzaniu,
10. Mechanizmy budowania współpracyzespołowej
11. Zarządzanie kompetencjami
12. Sytuacyjne i osobowościowe czynniki efektywności pracowników
13. Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu
14. Kreowanie wizerunku firmy
15. Rola i znaczenie negocjacji w ZZL
16. Konflikty i strategie ich rozwiązywania
17. Przywództwo sytuacyjne
18. Budowanie efektywnych zespołów projektowych
19. Psychospołeczne uwarunkowania kierowania zespołem
20. Polityka work-life-balancc
21. Rozwijanie kompetencji pracowniczych
22. System wartości w pracy
23. Pracoholizm a efektywność pracy
24. Stereotypy, przesądy i uprzedzenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi
25. Konflikty interpersonalne w systemie społecznym przedsiębiorstwa
26. Psycho-społeczne uwarunkowania innowacyjności w sektorze MSP
27. Zwolnienia z pracy - Jak etycznie rozstać się z pracownikami
28. Typologia postaw wobec pracy wśród pracowników
Zarządzanie organizacjami
1. Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem
2. Zarządzanie nowoczesną organizacją
3. Nowoczesna struktura organizacyjna i jej wpływ na prawidłowe funkcjonowanie
organizacji
4. Organizacja i kierowanie firmą z sektora…….. (usługową)
5. Specyfika zarządzania małą i średnią firmą
6. Problemy zarządzania rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw
7. Wiedza i kompetencje jako źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
8. Źródła przewagi konkurencyjnej firmy w wybranym sektorze
9. Współczesne strategie kooperacji i konkurencji
10. Standaryzacja usług. Kierunki doskonalenia jakości wyrobów i usług.
11. Outsourcing jako metoda obniżania kosztów przedsiębiorstw
12. Contorlling - metoda usprawniająca zarządzanie w przedsiębiorstwie
13. Zarządzanie pracownikami w małej i średniej firmie
14. Outsourcing jako narzędzie optymalizacji struktury zasobów organizacji
15. Benchmarking jako metoda transferu wiedzy przedsiębiorstwa do jego otoczenia
16. Efekty wykorzystania technologii ICT w przedsiębiorstwie
17. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw
18. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce
19. Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie
20. Rola marketingu w działalności małych i średnich przedsiębiorstw
21. Rola controllingu w zarządzaniu firmą na ………
22. E-biznes – wizja czy rzeczywistość
23. Rola Internetu w zarządzaniu firmą
24. Strategie przedsiębiorstw i restrukturyzacja
25. Zarządzanie projektami w organizacji
26. Zarządzanie sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie
27. Strategie konkurencyjności firm
28. Zarządzanie relacjami firmy z otoczeniem
29. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania organizacją
30. Metody rozwiązywania problemów przedsiębiorstw
31. Specyfika źródeł konkurencyjności przedsiębiorstw
32. Zarządzanie firmą rodzinną
33. Zarządzanie kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie
ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE (AP – szeroko ujęte – tu
dobieramy rodzaj organizacji: szpital, szkoła, Gmina, PUP itp.)
1. Specyfika obsługi klienta w Urzędzie Gminy
2. Zjawiska patologiczne w administracji publicznej
3. Działalność samorządu terytorialnego w ramach działań pomocy społecznej
4. Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji w gminie
5. Miejsce samorządu w polityce bezpieczeństwa publicznego
6. Kontrola i nadzór pracowników w administracji publicznej
7. Zarządzanie kryzysowe w AP
8. Zarządzanie wiedzą w AP
9. Funkcjonowanie samorządu lokalnego w Polsce w sferze polityki społecznej
10. Ocena sposobu zorganizowania i działania Urzędu Miasta i Gminy
11. Pomiar i zarządzanie kapitałem intelektualnym na poziomie regionu –podstawą
formowania strategii rozwoju regionu
12. Korupcja jako zagrożenie dla administracji publicznej państwa
13. Zarządzanie elementami kapitału intelektualnego w administracji publicznej
14. Zarządzanie wiedzą a administracji publicznej
15. Proces wirtualizacji w administracji publicznej
16. Metody i narzędzia zarządzania w administracji publicznej
17. Kodeksy etyczne i etyka w administracji publicznej
18. Administracja publiczna a społeczna odpowiedzialność biznesu
19. Specyfika funkcjonowania i rozwoju organizacji publicznej na przykładzie
podmiotu X
20. Wypalenie zawodowe wśród pracowników administracyjnych
21. Specyfika zarządzania jednostkami kryzysowymi w administracji publicznej
22. Style kierowania w administracji
23. Specyfika zarządzania gminą
24. Źródła konfliktów w zarządzaniu sektorem publicznym
25. Zarządzanie motywacją w kształtowaniu kariery pracowniczej na przykładzie np…..
Gminy
26. Organizacja zespołów pracowniczych w Samorządzie Terytorialnym
27. Efekty wdrażania przedsięwzięć z zakresu e-administracji
28. Metody poprawy funkcjonowania (jakości) kadr w AP
29. Obszar pomocy społecznej
30. System wynagrodzeń w AP
Download