Profesionalne Kadry

advertisement
Profesjonalne Kadry - Wykładowcy
Jerzy Skrzypek- dr nauk ekonomicznych. Od 1975 roku wykładowca Akademii Ekonomicznej w Krakowie z zakresu
sporządzania biznes planów oraz autor strategii e- lerningowych i sposobów ich wdrażania. Członek Polskiego Towarzystwa
Symulogicznego, Stowarzyszenia e-learningu akademickiego, kierownik Centrum e-Edukacji Akademii Ekonomicznej w
Krakowie oraz Członek Rady Nadzorczej PSE – OPERATOR S.A. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu
problematyki zarządzania przedsiębiorstwami, wykonawca kilkuset biznesplanów i studiów wykonalności m.in. dla działań
Funduszy Strukturalnych.
Marek Składowski- dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Posiada wysokie kwalifikacje z zakresu
zarządzania spółkami kapitałowymi oraz zarządzania polityką handlową i marketingową, stosowania procedur prawnych i
przepisów dotyczących prawa spółek zdobyte podczas pracy na wysokich stanowiskach w organach spółek prawa
handlowego w sektorze prywatnym i państwowym. Od 1996 roku prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu zarządzania
sprzedażą, marketingu, pisania biznes planów, negocjacji i technik sprzedaży oraz umiejętności komunikacyjnych Posiada
uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa i prowadzi wykłady na Kursach
przygotowujących do egzaminu państwowego dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Jest
także członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.
Jerzy Filonik- absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów MBA w The Graduate School of Business University of
Chicago, Erasmus University Rotterdam, Durham University i Wyższej Szkole Handlu I Finansów Międzynarodowych. Posiada
wieloletnią praktykę w dziedzinie zarządzania zdobytą podczas pracy w Polsce, Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych.
Członek zespołu doradczo- szkoleniowego dla zarządów i rad nadzorczych prywatyzowanych przedsiębiorstw- Price
Waterhouse International Privatisation Group (USA). Absolwent wielu kursów i szkoleń m.in.: Kursy Podyplomowe
Zarządzania i Konsultingu- Danish Technological Institute. Akredytowany konsultant i trener Polish- British Enterprise Project,
specjalizuje się w dziedzinach: rozwoju organizacji, umiejętności menedżerskich i przywódczych, strategii rynkowych i
konkurencji, zarządzania sprzedażą i relacjami z klientami
Małgorzata Klimczyk-Bryk - jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ukończyła studia podyplomowe w
zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi własną firmę szkoleniową, specjalizującą się w szkoleniach
z zakresu marketingu, zarządzania i budowania relacji międzyludzkich. Posiada 14-letnie doświadczenie w organizacji
i prowadzeniu warsztatów, treningów, szkoleń oraz gier menedżerskich dla kadry kierowniczej. Specjalizuje się
w projektach szkoleniowych z zakresu: marketingu, promocji i public relation; zarządzania zasobami ludzkimi,
a szczególnie budowania zespołów, motywacji, przywództwa, coachingu, zarządzania konfliktami i stresem oraz
w zakresie; umiejętności interpersonalnych wykorzystywanych w sprzedaży, negocjacjach, asertywności, różnicach
międzykulturowych w biznesie. Posiada certyfikat w zakresie stosowania neurolingwistycznego programowania
w praktyce. Jest autorem 160 programów szkoleniowych oraz 17 gier menedżerskich oraz licznych artykułów
poświęconych tematyce marketingowej, sprzedaży, komunikacji, public relations i zarządzaniu.
Grażyna Gębala – dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Konsultant Centrum Szkoleniowego Izby
Handlowo- Przemysłowej w Lyonie, wykładowca „visiting profesor” w prestiżowej uczelni Ecole de Management w Lyonie,
wykładowca i doradca w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie im. J. Tischnera, trener w firmach szkoleniowych
(Prestiże w Katowicach , KDK, Warszawa), konsultant firm francuskich na rynku polskim (FD Mecanic, Biscuits Cantreau),
doradca małych i średnich przedsiębiorstw na rynku francuskim, trener kadr w zakresie, rozwoju eksportu, komunikacji i
strategii rozwoju na rynkach międzynarodowych, członek Stowarzyszenia dla Przedsiębiorczości, Górnośląskiej Izby
Handlowej, francuskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Polsce, Polskiej Izby Handlowej we Francji.
Janusz Nesterak – dr nauk ekonomicznych, jest absolwentem Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki Akademii
Ekonomicznej w Krakowie, a obecnie pracuje w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw tejże uczelni.
Pełni również funkcję trenera i współpracownika kilkunastu firm doradczych i szkoleniowych. W okresie 14 lat
swojej pracy naukowo-dydaktycznej opublikował blisko 100 publikacji, głównie z zakresu analizy finansowej oraz
controllingu operacyjnego. Jako konsultant, uczestniczy w opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu do firm systemu
controllingu i nowoczesnych rozwiązań w finansach firm. Posiada doświadczenie praktyczne i jest współautorem
wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych.
Marek Kasperek – dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu - Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
Kierownik Programowy w Polskim Stowarzyszeniu Zaopatrzenia i Logistyki – Zaopatrzenia, Kierownik Programowy
w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym Oddział w Katowicach, Kierownik Programowy w Kolegium
zarządzania AE w Katowicach – zarządzanie projektem i zarządzanie projektem europejskim. Wykładowca w Wyższej Szkole
Zarządzania Ochroną Pracy. Członek Polskiego Stowarzyszenia Logistyki, Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów
Praktyków. Doświadczony trener, wykładowca i doradca. W jego dorobku zawodowym znajduje się wiele
projektów o charakterze doradczym, konsultacyjnym i szkoleniowym.
Katarzyna Wachstiel – Asystent na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Posiada wieloletnie doświadczenie
w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu zarządzania zespołem, zarządzania zasobami ludzkimi, autoprezentacji,
negocjacji, zarządzania czasem, treningów interpersonalnych i menedżerskich, prawa prasowego i autorskiego, promocji
firmy i marketingu
Jolanta Walas jest dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu – Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
Prowadziła szkolenia, warsztaty dla kadr kierowniczych (przedsiębiorstw oraz jednostek administracji publicznej),
członków Rad Nadzorczych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania strategicznego, zarządzania
firmą. W jej dorobku zawodowym znajduje się wiele projektów o charakterze doradczym, konsultacyjnym
i szkoleniowym. Współpracowała z wieloma firmami m.in. Fabryką Maszyn i Lokomotyw Bumar „Fablok” S.A,
Zakładami Koksowniczymi „Przyjaźń”, FOB „Opakomet”, ZPC „Wawel S.A.”, „Polmos S.A” Kraków, ZPT Kraków,
Hutą „Beldom”, KFAP S.A., KZA S.A. Autorka licznych publikacji z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania
zasobami ludzkimi, nowoczesnych narzędzi zarządzania firmą.
Małgorzata Tyrańska - dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, wykładowca Akademii
Ekonomicznej w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu
wykładów, szkoleń i warsztatów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania strategicznego. Autorka
i współautorka publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania strategicznego i operacyjnego.
W jej dorobku zawodowym znajduje się udział w realizacji projektów o charakterze doradczym i konsultacyjnym.
Download