inforamcje o publikacjach - Dolnośląska Izba Gospodarcza

advertisement
Publikacje wydane w ramach realizacji projektu: „Wsparcie dla rozwoju i adaptacji na Dolnym Śląsku” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013 (nr umowy UDA-POKL.08.01.02-02-065/08-00).
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu we współpracy z Dolnośląską Izbą Gospodarczą zrealizowała badania naukowe oraz opracowała sześć publikacji,
aby wspomóc dolnośląskich przedsiębiorców w dostosowywaniu się do zachodzących zmian w otoczeniu i przejścia od gospodarki opartej na pracy i kapitale do
modelu gospodarki opartej na wiedzy. W badaniach skoncentrowano się na takich zagadnieniach jak: diagnoza kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstwa,
trendy rozwojowe i prognozy strategiczne, zmiany w zarządzaniu kapitałem ludzkim i organizacją oraz zapotrzebowanie na kompetencje i umiejętności. Poniżej
prezentujemy pierwsze trzy wydane publikacje.
Pierwsza publikacja pt.”Uwarunkowania sukcesów kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy”, prezentuje rozważania na temat czynników, które
mogą wesprzeć osiąganie sukcesów przez menedżerów, w współczesnej rzeczywistości gospodarczej. W drugiej książce, pt. „Zmiany w zarządzaniu zasobami
ludzkimi”, skoncentrowano się na najważniejszym z zasobów każdej organizacji, pracownikach. Problematyka pracy, to m.in. zarządzanie talentami jako
czynnik wzrostu konkurencyjności, zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w kierunku zarządzania różnorodnością czy skuteczne przewidywanie i
zarządzanie zmianą. W trzecim opracowaniu, pt. „Uwarunkowania rozwoju Dolnego Śląska w perspektywie roku 2020”, główny nacisk położony został na
prognozy i plany strategiczne dotyczące czynników wspierających rozwój oraz budowę konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki takich jak: wiedza, edukacja,
kapitał ludzki, rynek pracy, przedsiębiorczość, konkurencyjność, technologie, innowacje, infrastrukturę, inwestycje i zrównoważony rozwój.
Dolnośląska
Izba Gospodarcza
W ramach projektu odbędzie się Konferencja
upowszechniająca wyniki projektu pt.
„Zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na
Dolnym Śląsku”, Wrocław, 25 lutego 2011.
Więcej informacji o projekcie i konferencji na
www.projekt.handlowa.eu
Publikacje w wersji elektronicznej do pobrania
BEZPŁATNIE ze strony: www.projekt.handlowa.eu
Download