treści programowe

advertisement
PRZEDMIOTY DO WYBORU - treści programowe
Ekonomika menedżerska
II rok
III semestr
TECHNIKI SPRZEDAŻY
Akwizycja - typologia form sprzedaży. Narzędzia wpływu społecznego; Reguły wywierania wpływu;
Bezpośrednie; Pośrednie; Komunikacja niewerbalna. Mówieniu, o słuchaniu; Profesjonalne
prezentacje: prowadzenie, zasada 4 P, pomoce wizualne, 10 złotych zasad, Pokonywanie zastrzeżeń.
Przygotowanie prezentacji - ćwiczenie w Power Point. Oferta handlowa. Przygotowanie oferty
handlowej - ćwiczenie. Oferta i prezentacja - ćwiczenie. Etyka sprzedawcy.
ELEMENTY DEMOGRAFII
Obszar badań demograficznych – podstawowe pojęcia i przedmiot demografii ; Źródła i zakres
informacji – powszechne spisy ludności, ewidencja bieżąca i sprawozdawczość oraz metody
szacunkowe; Konstrukcja podstawowych mierników stosowanych w analizach – omówienie
sposobów budowy współczynników demograficznych oraz ich standaryzacji; Liczba i rozkład
ludności – rozwój liczebny i rozmieszczenie ludności w Polsce po 1945 roku, jego przyczyny i skutki
dla teraźniejszości; Struktura ludności – analiza danych demograficznych i ich interpretacja według
płci, wieku i stanu (podstawowe wskaźniki); Struktura ludności – analiza danych demograficznych i
ich interpretacja według cech społeczno-zawodowych i wykształcenia (podstawowe wskaźniki); Ruch
naturalny ludności – analiza demograficzna dotycząca małżeństw, rozwodów i separacji (podstawowe
wskaźniki); Ruch naturalny ludności – analiza demograficzna dotycząca urodzeń i zgonów –
podstawowe wskaźniki oraz ogólne zasady budowy tablic płodności oraz tablic trwania życia
(wymieralności); Miary reprodukcji ludności - analiza z uwzględnieniem współczynników: przyrostu
naturalnego, dynamiki demograficznej i płodności całkowitej (dzietności); Ruch wędrówkowy
ludności – metody mierzenia ruchów migracyjnych oraz analiza wędrówek zewnętrznych i
wewnętrznych ludności; Potencjał demograficzny regionu i jego analiza na przykładzie województwa
warmińsko-mazurskiego (lub innego do wyboru); Podstawowe metody pomiaru i oceny rozwoju
regionalnego – na przykładzie wskaźnika centralności Christallera; Zastosowanie wskaźnika rozwoju
społecznego HDI (Human Development Indeks); Lokalizacja działalności gospodarczej a czynnik
ludzki; Zasoby ludzkie, a możliwości konkurowania regionalnego
ORGANIZACJA TRANSPORTU DROGOWEGO
Pojęcie transportu i usługi transportowej. Rola i funkcje transportu w gospodarce i życiu społecznym
kraju. Regulacje prawne w transporcie drogowym. Działalność Inspekcji Transportu Drogowego.
Gospodarowanie w przedsiębiorstwie transportowym. Kierowca w przedsiębiorstwie transportowym,
wymagania dot. kierowców, czas pracy kierowcy. Rynek usług transportu samochodowego. Popyt i
podaż usług transportowych. Konkurencja w transporcie. Koszty w przedsiębiorstwie transportowym.
Ceny usług transportowych. Marketing usług transportowych. Systemy usprawniające działalność
przedsiębiorstwa transportowego. Wskaźniki techniczno- eksploatacyjne w transporcie
samochodowym. Integracja polskiego systemu transportowego z systemami transportowymi w Unii
Europejskiej.
KORESPONDENCJA HANDLOWA
Zasady tworzenia korespondencji handlowej w firmie. Założenia do opracowania treści pisma;
Zapytania i oferty: zapytanie, oferta, negocjowanie oferty. Pisma związane ze składaniem
zamówienia: zamówienie, potwierdzenie zamówienia. anulowanie zamówienia. Korespondencja
związana z realizacją zamówienia: zawiadomienia, potwierdzenia. Zawiadomienie o wysłaniu towaru.;
Wystawienie faktury VAT. Korespondencja związana z zapłatą za towar (monity): wezwanie do
uregulowania płatności, ostateczne wezwanie do zapłaty, upomnienia; Korespondencja związana z
reklamacją (reklamacja: jakościowa i ilościowa).
PRZEDMIOTY DO WYBORU - treści programowe
Ekonomika menedżerska
II rok
IV semestr
ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
Identyfikacja koncepcji zarządzania publicznego, geneza i prekursorzy. Kierunek administracyjny
w zarządzaniu. Zasoby publiczne jako przedmiot zarządzania publicznego. Struktura celów zarządzania
publicznego. Zarządzanie strategiczne w zarządzaniu publicznym; Budżet zadaniowy jako narzędzie
procesowego zarządzania finansami publicznymi. Programowanie budżetowe w zarządzaniu publicznym;
Strategiczna karta wyników w zarządzaniu publicznym; Organizacja i funkcjonowanie urzędu administracji
publicznej. Decyzja jako akt administracyjny i narzędzie zarządzania. Nowoczesne metody zarządzania
w sektorze publicznym. Strategie i formy współpracy pomiędzy jednostkami sektora publicznego. Czynniki
konkurencyjności terytorium i marketing terytorialny. Standardy zarządzania zasobami informacji publicznej.
Informatyzacja procesów zarządzania w sektorze publicznym.
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
Formy prowadzenia rachunkowości w małych i średnich przedsiębiorstwach. Obsługa komputerowej księgi
przychodów i rozchodów. Ewidencja operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie na podstawie księgi
przychodów i rozchodów. Obsługa programu kadrowo – płacowego - prowadzenie dokumentacji
dla zatrudnionych pracowników. Lista płac i wypłaty wynagrodzeń. Program magazynowo – sprzedażowy.
Ewidencja operacji magazynowo – sprzedażowych.
PRAWO OCHRONY KONSUMENTA
Umowa sprzedaży; Charakter prawny umowy sprzedaży; Przedmiot i podmiot umowy; Rodzaje sprzedaży;
Termin zapłaty ceny przy sprzedaży handlowej; Forma umowy; Prawa i obowiązki stron ( obowiązki
sprzedawcy i kupującego ); Rękojmia z tytułu wad rzeczy sprzedanej; Gwarancja jakości. Uprawnienia
z tytułu gwarancji; Umowa sprzedaży konsumenckiej; Wyłączenie przepisów o rękojmi i gwarancji
do umowy sprzedaży konsumenckiej; Przesłanki stosowania przepisów ustawy o sprzedaży konsumenckiej
( wyłączenie ustawy, szczególne rodzaje sprzedaży); Odpowiedzialność z tytułu niezgodności umowy
konsumenckiego z umową; Tryb dochodzenia uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową; Pojęcie
gwarancji komercjalnej ( tzw. europejskiej )
MARKETING W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH
Istota, cele i klasyfikacja organizacji pozarządowych; Kształtowanie myślenia marketingowego w zarządzaniu
organizacjami pozarządowymi; Modelowe ujęcie doskonale funkcjonującej organizacji niedochodowej.
Analiza czynników warunkujących zachowania darczyńcy. Czynniki determinujące sukces przedsięwzięć
marketingowych w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi. Wykorzystanie marketingu 7P w tworzeniu
oferty rynkowej. PR jako instrument marketingu w promocji i kreowaniu wizerunku organizacji non-profit.
Identyfikacja segmentów, różnicowanie i pozycjonowanie oferty rynkowej; Techniki gromadzenia funduszy
na działalność (fundraising). Projektowanie Systemu Informacji Marketingowej; Definiowanie i rozwój oferty
marketingowej. Wykorzystanie Intranetu i Ekstranetu w komunikacji z Interesariuszami. Wykorzystanie
instrumentów marketingowych do pozyskiwania darczyńców.; Środki i techniki promocji oferty rynkowej;
Audyt działalności marketingowej.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards