Zarządzanie kreatywne

advertisement
Gdzie znajdziesz pracę?
Czego nauczysz się studiując
Zarządzanie kreatywne?
Jako absolwent kierunku Zarządzanie
Kreatywne możesz znaleźć pracę na
stanowiskach menedżerskich różnych
szczebli, we wszystkich strukturach
organizacyjnych przedsiębiorstw
w zakresie: zarządzania zasobami
ludzkimi, wartością i własnością firmy,
projektami, ryzykiem, kapitałem
niematerialnym, stresem i konfliktami,
relacjami z klientem a także czasem
i wiedzą.
Czeka Cię także perspektywa kariery
w firmach zajmujących się reklamą i Public
Relations, środkach masowego przekazu,
w administracji publicznej, samorządowej,
sektorze NGO, w obszarze e-biznesu a także
w ramach własnej działalności gospodarczej.
W ramach
nowego Programu
Erasmus będziesz miał
możliwość realizacji
płatnych praktyk
zawodowych
w przedsiębiorstwach
partnerskich
w kilkunastu
krajach w Europie.
• Rozpoznawania, diagnozowania
i kreatywnego rozwiązywania
problemów zarządzania zasobami
ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi
i informacyjnymi
• Twórczego myślenia i działania,
związanego z koniecznością
dostosowywania się do zmiennych
warunków otoczenia
• Wykorzystania narzędzi psychologicznych
w procesach zarządzania zasobami
ludzkimi i kierowania ludźmi
• Rozwiniesz umiejętności osobiste
takie, jak: elastyczność, otwartość na
uczenie się i stały rozwój, samodzielność,
rozumienie własnych mocnych stron
i ograniczeń, umiejętność pracy
pod presją czasu, pracy w zespole,
zaangażowanie
• Organizacji pracy i efektywnego
zarządzania czasem (zarządzanie sobą)
• Dobrej znajomości przynajmniej jednego
języka obcego
• Zarządzania procesami projektowymi
oraz kierowania pracami zespołu
• Projektowania i wprowadzania zmian
w organizacji
• Zarządzania procesami biznesowymi
i informacją w organizacji
• Prognozowania i symulacji w zarządzaniu
przedsiębiorstwem
• Obsługi systemów systemów ERP
nowy
Zarządzanie
kreatywne
kierunek
Studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
Specjalizacje:
Zarządzanie MSP –Small Business Management
Po jej ukończeniu będziesz posiadał kompetencje menedżerskie w zakresie zarządzania
współczesną firmą, w tym również firmą rodzinną, na rynku krajowym i europejskim, poparte
wiedzą z zakresu psychologii i znajomością narzędzi informatycznych wspomagających proces
zarządzania.
E-biznes
Jako absolwent tej specjalizacji będziesz przygotowany do objęcia stanowisk menedżerskich
i stanowisk specjalistów w firmach oferujących e-usługi i e-produkty oraz w firmach, których
główna działalność odbywa się w sieci.
Informatyczne systemy zarządzania przedsiębiorstwem
Program specjalizacji stworzony został dla przyszłych specjalistów dysponujących
interdyscyplinarnym wykształceniem menedżersko-informatycznym. Będziesz przygotowany
do pracy na stanowiskach m.in.: specjalisty ds. informatycznych systemów zarządzania,
konsultanta ds. wdrażania systemów informatycznych, specjalisty ds. utrzymania aplikacji.
wsnhid.pl
To pierwsze studia
Atuty kierunku:
Dlaczego warto?
I stopnia z zakresu
• Program nauczania oparty na ścisłej
Zarządzanie kreatywne to praktyczne,
współpracy z uznanymi praktykami,
podmiotami specjalizującymi się
w zakresie doskonalenia procesu
zarządzania, w tym z Austriackim
Instytutem Doradztwa Gospodarczego
(WIFI) będącym największą instytucją
edukacji menedżerskiej oraz zawodowej
w Austrii oraz znaczącym dostawcą usług
szkoleniowych w Europie.
• Studia, po których czeka Cię pełna
wyzwań praca, a Ty staniesz się
pracownikiem poszukiwanym przez
pracodawców Przemysł kreatywny
opiera się o osoby, które pracują przede
wszystkim koncepcyjnie, a nie odtwórczo;
takie, które w codziennej pracy
opracowują nowatorskie rozwiązania
i nie boją się eksperymentować. To
przestrzeń, gdzie najcenniejszym
kapitałem jest pomysłowość, talent
i intelekt.
• Ponad 70% zajęć to kursy praktyczne
multidyscyplinarne studia, które
są odpowiedzią na obserwowane
w ostatnich latach zmiany w gospodarce
światowej i polskiej, a co za tym idzie
w podejściu do procesów zarządzania
w przedsiębiorstwach. Studia te zostały
zaprojektowane na podstawie badań
długofalowych potrzeb rynku pracy,
trendów w nauczaniu nowoczesnego
zarządzania w Polsce i za granicą oraz
na podstawie oczekiwań obecnych
i potencjalnych studentów oraz
absolwentów Wyższej Szkoły Nauk
Humanistycznych i Dziennikarstwa.
zarządzania w Polsce,
które opierają się
na trzech filarach:
zarządzaniu,
psychologii
i znajomości narzędzi
informatycznych.
Dzięki temu
uzyskasz unikalne
kompetencje
z różnych dziedzin
koniecznych
do efektywnego
zarządzania.
uczące kreatywności i nowego podejścia
do problemów zarządzania.
• Zajęcia prowadzone w małych grupach
warsztatowych pozwalających
na indywidualny kontakt studenta
z wykładowcą.
Anton Aufner
Sławomir Kreczmański
Piotr Musiał
Austriacki Instytut Doradztwa Gospodarczego (WIFI),
Prezes Zarządu WSK „PZL-Krosno” S.A.
Właściciel i główny konsultant
Prezes Zarządu,
Właściciel firmy IQ Mart Sp. z o.o.,
w firmie Deneb Consulting
Uczono mnie, że zarządzanie jest kompilacją nauk
Absolwenci szkół wyższych posiadają dużą wiedzą
Partner strategiczny Kierunku Zarządzanie kreatywne
Otoczenie organizacji bardzo szybko się
zmienia, co wymaga ciągłego poszukiwania
innowacyjnych rozwiązań i stosowania nowych
instrumentów zarządzania. Przykładem takiego
narzędzia przygotowanego w Austrii przez WIFI
i prezentowanego na studiach jest analiza potencjału,
stanowiąca istotne wsparcie w procesie zarządzania
zasobami ludzkimi. Narzędzie to może być także
bardzo pomocne wszystkim ubiegającym się
o pierwszą pracę, pracownikom, którzy są gotowi do
zmiany miejsca pracy, jak również osobom szukającym
pomysłu na własny biznes. Analiza potencjału
powstaje w oparciu o testy psychologiczne - tworzenie
profilu osobowościowego, zdolności i kompetencji
społecznych, analizę kwalifikacji i oczekiwań. Stanowi
ono uniwersalne narzędzie zarówno dla pracownika,
jak i pracodawcy, które odpowiada na współczesne
wyzwania stojące przed zarządzaniem.
WIFI (Austriacki Instytut Doradztwa Gospodarczego) jest największą organizacją szkoleniowo-doradczą w Austrii
oraz znaczącym dostawcą usług szkoleniowych w Europie. W roku 2013 WIFI przeszkoliło ponad 365 000 osób
w ramach 31 400 kursów oraz warsztatów specjalistycznych, współpracując z 12 000 trenerów. Promując
nowoczesne rozwiązania w zakresie wsparcia pracowników i biznesu WIFI obecna jest na rynku szkoleniowym
również w krajach rozwijających się: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Polsce, Rumunii,
Republice Czeskiej i Słowacji, a także na Węgrzech i w Turcji.
ekonomicznych, humanistycznych i inżynieryjnych.
I po 20 latach pracy zawodowej zdecydowanie
potwierdzam, że kompetencje z każdego
z tych obszarów są niezbędne w codziennym
funkcjonowaniu menedżera. Spotkałem wielu ludzi,
którzy byli bardzo dobrymi ekonomistami, inżynierami
bądź humanistami, ale jako menedżerowie
najlepiej sprawdzali się ci, którzy mieli przynajmniej
podstawową wiedzę w każdym z wymienionych
obszarów. Gdybym teraz miał jeszcze raz wybierać
szkołę to szukałbym takiej, która dawałaby mi szansę
zarówno poznać ekonomikę przedsiębiorstwa,
zrozumieć zagadnienia organizacyjne, nauczyć
się efektywnie korzystać z systemów zarządzania
informacją i przede wszystkim nabyć kompetencji
pracy w zespole, pracy z ludźmi i wśród ludzi. Bo
firma to ludzie.
teoretyczną, ale często brakuje im umiejętności
praktycznych, potrzebnych w pracy menedżera.
Przedsiębiorstwa szukają absolwentów zarządzania,
którzy nie tylko znają koncepcje zarządzania, co
jest oczywiście ważne, ale posiadają konkretne
umiejętności praktyczne - w tym również
informatyczne. Znajomość informatycznych
systemów wspierania zarządzania ERP jest często
poszukiwaną kompetencją i daje przewagę nad
innymi kandydatami na stanowiska menedżerskie,
dlatego tak ważne jest aby uczenie ich było częścią
studiów z nowoczesnego zarządzania.
Download