2013-2014 ZZL 1. prezentacja

advertisement
Wprowadzenie teoretyczne
Elementy funkcji personalnej.
 Systemy zarządzania kadrami.
 Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne
zarządzania zasobami ludzkimi.

Elementy funkcji personalnej
- planowanie potrzeb kadrowych
- dobór pracowników
- doskonalenie i rozwój pracowników
- ocena pracowników
- motywowanie do pracy
Przez zarządzanie kadrami będziemy rozumieć zbiór
działań i decyzji związanych z ludźmi, ukierunkowanych na
osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb (rozwój)
pracowników.
Przedmiotem zainteresowania funkcji personalnej w tym
ujęciu są ludzie jako podmioty sprawcze w dążeniu do celów
indywidualnych i organizacyjnych, a więc pracownicy pod względem
liczebności ich cech jakościowych, ich zaangażowanie w działalność
organizacji, osiągane wyniki oraz uwarunkowanie tych zmiennych.
Systemy zarządzania kadrami
tradycyjny lub paternalistyczny
 zawodowy
 menadżersko-strategiczny
 strategiczny

Systemy zarządzania kadrami

System tradycyjny lub paternalistyczny:
człowiek postrzegany jako wykonawca zadań,
ważne jest pozyskiwanie ludzi o określonej
liczbie, cech fizycznych oraz zapewnienie
podstawowych warunków funkcjonowania,
czyli działanie w obszarze kadrowym
dotyczące czynności administracyjnych:
- przyjmowanie pracowników
- zwalnianie
- wydawanie stosownych zaświadczeń
- świadczenie na szerszą skalę spraw
socjalnych.
Systemy zarządzania kadrami

System zawodowy: związany jest z
obstawianiem komórek personalnych
bardziej wyspecjalizowanym zespołem.
Oprócz działalności administracyjnej
zajmowały się opracowaniem systemów
kadrowych przez:
- system oceny pracowników
- zasady tworzenia rezerwy kadrowej
Systemy zarządzania kadrami

System menadżersko-strategiczny:
funkcja personalna przeszła do poziomu
strategii, komórki personalne wspomagają
menadżerów (kierowników) w
zarządzaniu kadrami poprzez
wypracowanie określonych procedur,
programów i systemów.
System zarządzania kadrami

System strategiczny: obejmuje decyzje
odnoszące się do pracowników, które
długofalowo ukierunkowują działania w
sferze personalnej i mają zasadnicze
znaczenie dla prowadzenia organizacji.
a) Współcześnie ujęcie, funkcji personalnej,
polega na traktowaniu jej jako obszaru
zarządzania.
b) Działania w sferze personalnej należą do
podstawowych obowiązków kadry
kierowniczej.
Czynniki zewnętrzne
zarządzania zasobami
ludzkimi

Czynniki zewnętrzne: otoczenie najbliższe i
dalszego powiązania z gospodarką danego kraju
oraz procesami rynkowymi, finansowymi i
społecznymi zachodzącymi w globalnym świecie.






A) globalizacja
B) konkurencja
C) technologia
D) rynek pracy (popyt, podaż, cena)
E) czynniki demograficzne
F) czynniki polityczno-prawne (kodeks pracy)
Czynniki wewnętrzne
zarządzania zasobami ludzkimi

Czynniki wewnętrzne: to wszystko co
dzieje się wewnątrz organizacji.







A) filozofia firmy
B) cele i strategie
C) plany
D) etapy rozwoju firmy
E) jej wielkość i branża
F) kultura firmy
G) załoga
Download