NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE KADRAMI Informacja Temin

advertisement
NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE KADRAMI
Informacja
Temin rozpoczęcia studiów: październik 2017 r.
Szczegółowych informacji udziela:
Dziekanat Wydziału Humanistyczno- Ekonomicznego PWSZ w Suwałkach,
tel. (87) 562 84 28, oraz
Kierownik studiów podyplomowych: dr Aneta Ejsmont, tel. 502 266 672
Dokumenty należy składać do 25 września 2017 r. na Wydziale Humanistyczno-Ekonomicznym,
ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki, p. 207 (II piętro)
Adresaci studiów:
Adresatami są przedstawiciele kadry kierowniczej firm wszystkich szczebli zasiadający zarówno w sektorze
prywatnym, jak również w instytucjach publicznych, w tym również członkowie rad nadzorczych spółek
państwowych oraz prywatnych a także pracownicy zatrudnieni w różnych instytucjach oraz
przedsiębiorstwach. Studia skierowane są do przedstawicieli kadry kierowniczej wszystkich szczebli, którzy
chcą zdobyć nowe kwalifikacje, upoważniające do prowadzenia bądź udoskonalenia działalności
gospodarczej prowadzonej dotychczas w sektorze prywatnym, jak również biorąc pod uwagę fakt, iż
niniejsze przedsięwzięcie skierowane jest również do przedstawicieli kadry kierowniczej zasiadających w
instytucjach publicznych, niniejsze studia będą także miały na celu podniesienie kwalifikacji w zakresie
trafności podejmowanych decyzji mających strategiczne znaczenie dla rozwoju określonej instytucji.
Studia kierowane są do:
- kierowników różnych szczebli zarządzania,
- pracowników urzędów pracy,
- pracowników firm doradczych,
- służb HR,
- osób zamierzających rozpocząć karierę menedżerską
Cel studiów:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach będzie realizować
studia podyplomowe dotyczące tematyki poświęconej nowoczesnemu zarządzaniu kadrami. Niniejsze
studia są w pełni odpłatne. Czesne za dwa semestry ustalone jest w kwocie 3 000 zł brutto. Optymalna
grupa słuchaczy liczy 30 osób, minimalna- 15 osób. Celem studiów jest ukształtowanie wysokich
kompetencji interpersonalnych, jako zasadniczego składnika kwalifikacji współczesnego menedżera i
pracownika. W związku z tym program studium został tak opracowany, aby umożliwić słuchaczom zdobycie
niezbędnej wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej, w zakresie nowoczesnego podejścia do
zarządzania kadrami. Osiągnięcie wysokiego poziomu kompetencji słuchaczy zapewnią profesjonalnie
prowadzone wykłady oraz zajęcia praktyczne.
Sylwetka absolwenta
Osoba posiadająca podstawową wiedzę i umiejętności z dziedziny nauk ekonomicznych a także nauk
medycznych (w tym: ekonomia, finanse i nauki o zarządzaniu oraz nauki o zdrowiu), prawa pracy i prawa
gospodarczego, a także komunikacji interpersonalnej i doradztwa zawodowego, które pozwalają jej na
prowadzenie własnej działalności gospodarczej bądź też pozwalają na zajmowanie stanowisk
kierowniczych oraz typowo pracowniczych w instytucjach publicznych i podmiotach gospodarczych
prywatnych. Osoba chcąca doskonalić swoją wiedzę z zakresu efektywnego podejmowania decyzji i
umiejętności z tym związanych w sposób ciągły.
Informacje dodatkowe
Studia podyplomowe w zakresie nowoczesnego zarządzania kadrami organizowane są przez
Wydział Humanistyczno- Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F.
Szczepanika w Suwałkach. Studia realizowane będą w trybie niestacjonarnym, w ramach dwudniowych
zjazdów (sobota, niedziela).
Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w formie:
Biorąc pod uwagę założenia programowo- metodyczne, program studiów podyplomowych- Nowoczesne
zarządzanie kadrami obejmuje bloki tematyczne stanowiące przedmioty prowadzone w ramach niniejszych
studiów. Każdy blok tematyczny składa się z dwóch dni zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia będą
odbywać się w soboty oraz niedziele. Po zakończeniu studiów podyplomowych Nowoczesne zarządzanie
kadrami uczestnik otrzyma dyplom wystawiony przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. prof.
Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.
Bloki tematyczne
Współczesne trendy zarządzania kadrami
Modele i struktura zarządzania kadrami
Strategiczne zarządzanie kadrami
Kierowanie ludźmi
Przywództwo w pracy menedżera
Psychologia organizacji
Socjologia organizacji
Techniki i narzędzia zarządzania organizacją
Zarządzanie kadrami w korporacjach międzynarodowych
Planowanie decyzji kadrowych
Dobór kadr
Kadry i płace z wykorzystaniem technik komputerowych
System oceniania pracowników
System wynagradzania pracowników
Metody i techniki rozwoju kadr
Prawo pracy i etyka w zarządzaniu kadrami
Podstawy ekonomii
Kapitał ludzki w programach unijnych
Seminarium dyplomowe
Procedura rekrutacji słuchaczy
Zakwalifikowanie na studia uwarunkowane jest:
- złożeniem kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów
magisterskich, licencjackich bądź inżynierskich,
- zawarciem umowy o warunkach odpłatności za studia.
Warunki uruchomienia studiów:
- minimalna liczba słuchaczy warunkująca uruchomienie studiów – 15 osób
- o przyjęciu na studia będzie decydowała kolejność wpływających podań o przyjęcie na studia.
Czas trwania studiów
Studia trwają dwa semestry od października 2017 roku.
Podstawa ukończenia studiów:
- obecność na zajęciach,
- pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń z ćwiczeń objętych planem studiów,
- zaświadczenie o ukończeniu praktyki zawodowej,
- przedstawienie i obrona pracy dyplomowej.
Odpłatność za studia
Całkowity koszt studiów za dwa semestry – 3 000 zł
I semestr – 1 500 zł
II semestr – 1 500 zł
Opłata rekrutacyjna - 100 zł
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards