Informacja o wyniku naboru na st. pośrednika pracy

advertisement
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Pośrednika pracy
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W SUWAŁKACH
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
zostali wybrani:
1. Jacek Malesiński zamieszkały w Suwałkach
2. Dorota Jagusiak zamieszkała w Suwałkach
3. Małgorzata Maziewska zamieszkała w Suwałkach
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Poza spełnieniem wszystkich wymogów formalnych, w trakcie rozmowy
kwalifikacyjnej, osoby te wykazały się wysokim poziomem wiedzy, dobrą
znajomością ustaw wymienionych w ogłoszeniu o naborze i zdobyły najwyższą
liczbę punktów.
Przewodnicząca Komisji
Z-ca Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy
w Suwałkach
mgr Krystyna Jankowska
Jednocześnie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach informuje, iż w
trakcie trwania konkursu powstała pilna potrzeba zatrudnienia większej ilości
pracowników na w/w stanowisko. Z uwagi na to, iż było 13 kandydatów
spełniających formalne wymogi i kryteria określone w ogłoszeniu o naborze,
zostały wybrane i zatrudnione trzy osoby.
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Suwałkach
mgr inż. Teresa Dzienuć
Suwałki, dnia 12.05.2008r.
Download