Uchwała Nr XXVII/185/2009 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26

advertisement
Uchwała Nr XXVII/185/2009
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie przystąpienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie do realizacji projektu
konkursowego pn. „Pomóż swoją pracą innym” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 9 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 3 ust. 1, art. 9 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) w związku z komunikatem Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 26 października 2007r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji
zatwierdzającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki (M.P. Nr 82. Poz. 877) – uchwala się, co
następuje:
§1
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki postanawia się przystąpić do
realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
pod nazwą „Pomóż swoją pracą innym” obejmujący dofinansowanie do zatrudnienia
pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie realizujących działania na rzecz
bezrobotnych pozostających w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie zwanego w
dalszej części Projektem.
§2
1. Przyjmuje się następujący zakres działań objętych projektem:
- promocja projektu
- zatrudnienie pracowników w ramach upowszechniania pośrednictwa pracy i poradnictwa
zawodowego
- szkolenia
- zarządzanie projektem
2. Projekt będzie realizowany w latach 2009-2010.
§3
Realizację projektu uzależnia się od uzyskania wsparcia finansowego w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład własny do realizacji projektu wynosić będzie
15% ogólnej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
Przewodniczący Rady Powiatu
Witold Okumski
Download