Uchwała nr 4 Zarzadu ZZ HUTNIK

advertisement
UCHWAŁA
NR. 4/2016 ZARZĄDU
HUTNIK Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników ArcelorMittal Poland S.A
Dąbrowa Górnicza 22.01.2016 r.
Zarząd Związku Zawodowego HUTNIK Pracowników ArcelorMittal Poland S.A w celu
sprawnego przeprowadzenia V Sprawozdawczo – Wyborczego Zebranie Delegatów Związku
postanawia :
1. Powołać Komisję Wyborczą w składzie :
Kazimierz
Gwóźdź
- Przewodniczący
Krzysztof
Kopała
- Członek.
Paweł
Mazurek
- Członek.
2. Komisja Wyborcza funkcjonuje w oparciu o Statut Związku i Ordynację Wyborczą
przyjętą Uchwałą Nr. 3 Zarządu Związku na posiedzeniu w dniu 22.01.2016r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za przyjęciem Uchwały głosowało
……………………………… Członków Zarządu.
Przeciw przyjęciu Uchwały głosowało …………………………….. Członków Zarządu.
Wstrzymało się od głosu
……………………………… Członków Zarządu.
Podpisy Członków Komisji Skrutacyjnej :
Download