Protokół ze spotkania zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w

advertisement
Protokół ze spotkania zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego
w Dzielnicy Ochota
Data: 21 kwietnia 2016 ., godz. 17.30
Miejsce spotkania: Urząd Dzielnicy Warszawa - Ochota
W spotkaniu uczestniczyli :
Członkowie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego :
1.Zbigniew Duszewski
2.Dorota Brodowska
3.Katarzyna Dzięciołowska
4.Anna Grabowska
5.Bożena Firaza-Sztrajbel
6.Agata Konopka
7.Tomasz Matujewicz
8.Marek Krukowski
9.Sylwia Mróz
10.Maria Misiewicz
11.Hanna Osiadacz
12.Agnieszka Rurka
13.Marek Obojski
14.Danuta Walicka-Jesiotr
15.Anna Zbytniewska
W spotkaniu udział wzięły również osoby nie będące członkami zespołu.
Przebieg spotkania :
Weryfikacja przez zespół projektów pod względem oóglnodostępnosci :
1) projekty ocenione pozytywnie przez odziały i jednostki miasta :
W trakcie posiedzenia wypracowano stanowisko i rekomendacje do następujących projektów:
a)projekt nr 8 / Program do diagnozy i terapii logopedycznej w przedszkolu
1
"Logopedia"
Zespół zakwalifikował projekt jako projekt inwestycyjny .
Głosowało : 6 osób za / 6 osób przeciw/ 0 wstrzymało się od głosu
Decyzją Przewodniczącej projekt został zakwalifikowany do obrad jako projekt inwestycyjny
Proponowany zakres zmian:
Rozszerzenie ogólnodostępności w taki sposób, żeby projekt spełniał przyjęte przez Zespół
kryteria ogólnodostępności projektu miękkiego. Powyższe kryteria brzmią:„Projekty takie mają
być ogólnodostępne do całości prowadzonych działań dla wszystkich mieszkańców,
zlokalizowane mają być w przestrzeni publicznej, która ma być dostępna dla jak największej
liczby mieszkańców.”
Głosowało : 13 osób za / 0 osób przeciw/ 0 wstrzymało się od głosu
Uzasadnienie rekomendacji:
Z projektu skorzystają głównie wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkola. Dzieci spoza
przedszkola będą mogły korzystać z zajęć tylko dwa razy w tygodniu przez godzinę.
b)projekt nr 324 / Dziecko i sztuka - kontynuacja
Proponowany zakres zmian:
szerokie promowanie projektu oraz rozszerzenie ogólnodostępności o grupy dzieci
uczęszczających do innych przedszkoli.
Głosowało : 13 osób za / 0 osób przeciw/ 1 wstrzymało się od głosu
Uzasadnienie:
Projekt dopuszcza udział w zajęciach dzieci z przedszkola, w którym byłby realizowany oraz
dzieci spoza środowiska przedszkolnego. Dostęp do zajęć dla dzieci z innych przedszkoli
podniesie ogólnodostępność projektu
c) projekt nr 604 / Z OCHOTĄ NA BOISKO
Proponowany zakres zmian: Doprecyzowanie projektu przez dodanie słów w opisie kryterium
ogólnodostępności : „otwarty 7 dni w tygodniu, przez cały czas eksploatacji boiska”. Powyższe
kryteria brzmią: „Bezpłatne udostępnienie obiektu wszystkim mieszkańcom przez cały czas
eksploatacji obiektu, co najmniej 30 godz. w tygodniu w godz. 8-22 z uwzględnieniem
weekendów.”
Głosowało : 14 osób za / 0 osób przeciw/ 0 wstrzymało się od głosu
Uzasadnienie:
W obecnej treści projekt nie spełnia kryteriów ogólnodostępności przyjętych przez Zespół dla
projektów inwestycyjnych.
2
d) projekt nr 724 / Kreatywny Przedszkolak - projekt rozwijania twórczości dziecięcej w
Przedszkolu nr 225
Proponowany zakres zmian: Projekt powinien spełniać kryterium projektu miękkiego . Udział
wszystkich chętnych dzieci (z opiekunem) z Ochoty w całości działań wynikających z projektu.
Powyższe kryteria brzmią:„Projekty takie mają być ogólnodostępne do całości prowadzonych
działań dla wszystkich mieszkańców, zlokalizowane mają być w przestrzeni publicznej, która ma
być dostępna dla jak największej liczby mieszkańców.”
Głosowało : 14 osób za / 0 osób przeciw/ 0 wstrzymało się od głosu
Uzasadnienie: W obecnej treści projekt nie spełnia kryteriów ogólnodostępności przyjętych
przez Zespół dla projektów miękkich.
e) projekt nr 834 / Bo zabawa to podstawa – nowy plac zabaw
Proponowany zakres zmian:
Projekt spełni kryterium ogólnodostepności jeśli plac zabaw będzie udostępniony min. 30 godz.
w tygodniu w godz. 8-22 z uwzględnieniem weekendów. Powyższe kryteria brzmią:„Bezpłatne
udostępnienie obiektu wszystkim mieszkańcom przez cały czas eksploatacji obiektu, co najmniej
30 godz. w tygodniu w godz. 8-22 z uwzględnieniem weekendów.”
Głosowało : 14 osób za / 0 osób przeciw/ 0 wstrzymało się od głosu
Uzasadnienie:
W obecnej treści projekt nie spełnia kryteriów ogólnodostępności przyjętych przez Zespół.
f) projekt 1965 /Ciepło pod kontrolą!
Zespół uznał ,że w obecnej formie projekt nie spełnia ogólnodostępności .
Głosowało : 6 osób za / 9 osób przeciw/ 0 wstrzymało się od głosu
Przeprowadzono głosowanie nad możliwością wypracowania rekomendacji do projektu .
Głosowało : 7 osób za / 7 osób przeciw/ 0 wstrzymało się od głosu . Decyzją przewodniczącej zespół ma wypracować
rekomendację do projektu.
Proponowany zakres zmian: Zmiana obiektów w projekcie - w których zostałby założony
monitoring -ze szkół na ogólnie dostępne obiekty użyteczności publicznej np. takie jak urząd itp.
Głosowało : 8 osób za / 4 osób przeciw/ 2 wstrzymało się od głosu
Uzasadnienie:
Projekt zakłada monitoring w budynkach szkół, które nie są ogólnodostępnymi obiektami.
g) projekt nr 2418 / Urządzimy w Piętnastce salę ćwiczeń jak złoto, każdy tu ćwiczyć będzie z
3
Ochotą
Treść opinii: Projekt nie gwarantuje ogólnodostępności przez cały czas eksploatacji, tj. w
kolejnych latach użytkowania sali.
Głosowało : 10 osób za / 3 osób przeciw/ 1 wstrzymało się od głosu
Ustalono ,że pozostałe obiekty pozytywnie zweryfikowane przez odziały i jednostki miasta
spełniają warunki ogólnodostępności.
Głosowało : 12 osób za / 0 osób przeciw/ 2 wstrzymało się od głosu
Przewodnicząca przekazała głos Pani Sylwi Mróz nad dalszym przebiegiem spotkania.
2) Weryfikacja projektów ocenionych negatywnie przez odziały i jdenostki miasta :
a) projekt nr 1793 /UDAR MÓZGU? DEMENCJA? O CO CHODZI, JAK Z TYM ?YĆ? NIE BOIMY SIĘ!
SZKOLIMY SIĘ
Zespół podjął decyzję o przekazaniu projektu do ponownej weryfikacji przez Urząd .
Wyjaśnienie dlaczego projekt nie należy do zadać przypisanych do realizacji dzielnicy i w
związku z tym podanie podstawy prawnej .
Głosowało : 12 osób za / 1 osób przeciw/ 0 wstrzymało się od głosu
b) projekt nr 1798/ GRA PLANSZOWA/ZESTAW-INTEGRACJA, ĆWICZENIE PAMIĘCI, FUNKCJI
POZNAWCZYCH, WSPARCIE RODZIN, W KTÓRYCH WYSTĄPIŁ UDAR MÓZGU/DEMENCJA
Zespół podjął decyzję o przekazaniu projektu do ponownej weryfikacji przez Urząd . Wyjaśnienie
dlaczego projekt nie należy do zadać przypisanych do realizacji dzielnicy i w związku z tym
podanie podstawy prawnej .
Głosowało : 12 osób za / 1 osób przeciw/ 0 wstrzymało się od głosu
Zespół zakończył obrady.
Protokół sporządziła Agnieszka Rrurka
4
Download