Pkt_4_3

advertisement
INFORMACJA O KANDYDACIE NA STANOWISKO
- profesora nadzwyczajnego UW na okres 5 lat
Imię i nazwisko: Grażyna Romańczuk-Woroniecka
Data urodzenia: 1964r.
Rok uzyskania:
- stopnia naukowego doktora 1996
- stopnia naukowego doktora habilitowanego 2002
Liczba publikacji:*
- naukowe 48 (20)
- popularno-naukowe 6 (3)
- inne
- przekłady 3 (2)
*w nawiasach podano publikacje po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego
Ważniejsze publikacje w ostatnich trzech latach:
- G. Woroniecka, Wspólnota mieszkaniowa a emancypacja obywatelska, „Przegląd
socjologiczny”, t. LIII/2, 2004, s. 71-86.
- G. Woroniecka, Socjologia polityki a socjologia polityczna, „Zagadnienia
Naukoznawstwa”, Nr 2/2005, s. 259-268.
- G. Woroniecka, Kategoria ‘ethos’ w badaniach nad środowiskiem naukowym,
„Principia”, t. XLV-XLVI, Kraków 2006, s. 171-186.
- G. Woroniecka, Hermeneutyka, hasło w: Encyklopedia socjologii, Suplement, Oficyna
Naukowa, Warszawa 2005, s. 80-83
- G. Woroniecka, Socjologia interpretatywna a socjologia wiedzy, w: M. Chałubiński, A.
Delorme, P. Kisiel (red.) Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, t. 1, Wyd. UMCS,
Lublin 2006, s. 231-239.
- G. Woroniecka (współred. z Januszem Muchą i Marią Nawojczyk), Kultura i
gospodarka. Ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce, Śląskie
Wydawnictwo Naukowe WSZiNS, Tychy 2007.
- G. Woroniecka (red. i wprowadzenie), Co znaczy „mieszkać”. Szkice antropologiczne,
TRIO, Warszawa 2007
Liczba wypromowanych:
- licencjatów
45
- magistrów
7
- doktorów
- liczba doktorantów z otwartym przewodem 1
Liczba recenzji:
- doktorskich
- habilitacyjnych
- profesorskich
3
1
Imiona i nazwiska oraz miejsca pracy osób recenzujących wniosek:
1. Prof. dr hab. Marcin Król
2. Prof. dr hab. Józef Niżnik
Wyniki głosowania
Rady Naukowej
- za
13
- przeciw
- wstrzymało się
Rada Wydziału
za 30
przeciw - 1
wstrzymało się
- 2
Opinia Dziekana Wydziału o głównych osiągnięciach kandydata (naukowych,
dydaktycznych, organizacyjnych i innych):
Dr. hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka, jest od początku pracy na Wydziale
zatrudniona w Katedrze Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej Instytutu Stosowanych Nauk
Społecznych. Prowadzi wykłady z kluczowych przedmiotów z punktu widzenia profilu
dydaktycznego ISNS (przede wszystkim teorie socjologiczne, a także socjologia wiedzy). Zajęcia te są
wysoko oceniane przez studentów. Pod Jej kierunkiem powstało lub powstaje 12 prac magisterskich.
Opiekuje się również dwojgiem doktorantów ze studium doktoranckiego ISNS. Na podkreślenie
zasługuje jej dorobek jako autora licznych i cenionych w środowisku socjologicznym publikacji:
książki autorskiej („Interakcja symboliczna a hermeneutyczna kategoria przed-rozumienia”), dwóch
książek redagowanych, trzech książek współautorskich, które są w druku, a także ok. 15 artykułów.
Pod Jej redakcją powstał również przygotowany do druku obszerny tom czasopisma
Societas/Communitas poświęcony problematyce z zakresu socjologii wiedzy.
Dr. hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka jest również aktywnym uczestnikiem rozmaitych działań o
charakterze organizacyjno-naukowym prowadzonych w Instytucie Stosowanych Nauk Spolecznych i z
prac tych wywiązuje się wzorowo. Znajduje też czas na działalność w Polskim Towarzystwie
Socjologicznym, gdzie pełni rozmaite ważne funkcje z wyboru. W kadencji 2005-2008 pełni funkcję
prodziekana Wydziału ds. finansowych.
Całokształt dokonań dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych dr. hab. Grażyny
Romańczuk-Woronieckiej upoważnia mnie do sformułowania bardzo pozytywnej oceny o Niej jako
pracowniku i przedłożenia wniosku o Jej zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na
okres 5 lat.
Download