zastosowanie systemów biometrycznych

advertisement
Piotr Witczak - audyt bezpieczenstwa informacji, systemów IT
zastosowanie systemów biometrycznych
Autor: Krzysztof Płonka
24.05.2007.
Zmieniony 30.07.2010.
Biometria znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędna jest identyfikacja konkretnych osób, a
nie cech odnoszących się jedynie pośrednio do danej osoby (np. hasło identyfikuje osobę, ale nie jest to
jej fizyczna cecha i jeżeli inny użytkownik poda to hasło to zostanie zidentyfikowany jako zaufana osoba)
Największą zaletą wykorzystania technik biometrycznych, oprócz zapewnienia wysokiego poziomu
bezpieczeństwa, jest wygoda dla użytkownika, który nie musi pamiętać żadnych haseł czy nosić ze sobą i
pilnować kart identyfikacyjnych lub tokenów. Wystarczy, że dana osoba znajdzie się w polu działania
czytnika i w krótkim czasie zostaje zidentyfikowana.
Obecnie biometria wykorzystywana bywa głównie jako kontrola dostępu do chronionych pomieszczeń lub
urządzeń. Inne zastosowania to rozpoznawanie mowy ciągłej i pisma ręcznego. Trwają także prace nad
wykorzystaniem urządzeń biometrycznych w obiektach użyteczności publicznej (wyszukiwanie wybranych
osób). W przyszłości należy przewidywać duży wzrost praktycznych zastosowań biometrii, bowiem jest to
praktycznie jedyna możliwość identyfikacji człowieka.
autor: Krzysztof Płonka
www.bezpieczenstwo.naszastrona.pl
cechy biometryczne w identyfikacji osób
Identyfikacja osób odbywa się poprzez ich fizyczne cechy. Nie każda cecha nadaje się jednak równie
dobrze do przeprowadzenia identyfikacji i dlatego dąży się do wykorzystania jak najbardziej
niepowtarzalnych oraz niezmiennych cech. Chodzi o to, aby mieć pewność, iż dane cechy odpowiadają
konkretnej osobie i że jest bardzo małe prawdopodobieństwo znalezienia innej osoby o identycznych
cechach.
Najpopularniejsze obecnie systemy biometryczne wykorzystują następujące cechy fizyczne osób:
* wzór tęczówki oka - Tęczówka oka uznawana jest obecnie za najdoskonalszy identyfikator człowieka.
Zostaje ona ostatecznie ukształtowana w pierwszych latach życia i pozostaje dalej w niezmienionej
postaci (pomijając uszkodzenia mechaniczne i poważne choroby). Jej dodatkową zaletą jest fakt, że jest
chroniona przez inne narządy przed ewentualnymi uszkodzeniami. Potwierdzeniem posiadania przez nią
wielu indywidualnych cech jest fakt, iż do tej pory nie znaleziono dwóch identycznych tęczówek. Systemy
biometryczne dokonujące identyfikacji na podstawie tęczówki oka porównując badaną tęczówkę z
zapamiętanym wcześniej wzorcem. Zdjęcie tęczówki wykonywane jest w wysokiej rozdzielczości i na jego
podstawie określane są cechy charakterystyczne każdej tęczówki. Okulary i soczewki kontaktowe nie
przeszkadzają podczas przeprowadzania identyfikacji.
* linie papilarne - Linie papilarne znajdujące się na palcach znajdują zastosowanie w roli identyfikatora
człowieka już od dawnych lat, jednak szersze zastosowanie znalazły dopiero w dobie informatyzacji. Jak
do tej pory nie znaleziono dwóch identycznych wzorców linii papilarnych co uzasadnia wykorzystanie ich
w roli identyfikatora. Największą wadą jest to, że linie papilarne nie mają osłony przed ewentualnym ich
uszkodzeniem. Drobne rany zostają zregenerowane, ale poważniejsze mogą spowodować powstanie
trwałych zmian we wzorze. Do odczytania służą czytniki linii papilarnych, do których przykłada się palec.
System biometryczny porównuje sprawdzane linie z zapamiętanym wcześniej wzorcem. Weryfikacja
następuje w samym czytniku lub na serwerze z bazą danych zapamiętanych wzorców.
* geometria twarzy - Twarz każdego człowieka posiada cechy charakterystyczne, które mogą być
wykorzystane do identyfikacji. Elementem pobierającym próbki jest aparat lub kamera, a z uzyskanego w
ten sposób obrazu tworzony jest wzór matematyczny opisujący geometrię badanej twarzy. Dąży się do
tego, aby w procesie tworzenia wzorca wybrać cechy niezmienne (np. wielkość oczu) tak, aby móc go
wykorzystywać w zmieniających się warunkach (np. zmiana uczesania).
* geometria dłoni - Dłoń ludzka posiada wiele indywidualnych cech. Mierzyć można długość, szerokość
i grubość palców, odległość między kostkami czy kształt przebiegu żył. Podczas pomiarów dłoń umieszcza
się w specjalnym czytniku, gdzie analizie podlegają 4 palce (bez kciuka). Nowoczesne systemy
http://www.witczak.priv.pl
Kreator PDF
Utworzono 18 July, 2017, 16:32
Piotr Witczak - audyt bezpieczenstwa informacji, systemów IT
biometryczne wykorzystujące geometrię dłoni uwzględniają także jej zmiany spowodowane upływem
czasu (np. starzenie się).
* weryfikacja głosu - Weryfikacja głosu polega na nagraniu przez sprawdzaną osobę próbki jej głosu,
wyszczególnieniu w niej cech charakterystycznych oraz porównaniu ich z wcześniej wprowadzonym
wzorcem. Na opis charakterystycznych cech głosu składa się m. im. brzmienie oraz szybkość wymawiania
wyrazów czy sposób stawiania akcentu. Identyfikacja z wykorzystaniem głosu jest najczęściej
uzupełniana innymi metodami identyfikacji (np. badaniem geometrii twarzy).
Inne cechy są również wykorzystywane jednak ze względu na ich zmienność (np. zmiana wagi) nie
znajdują one praktycznego zastosowania. W celu zwiększenia niezawodności identyfikacji można łączyć
różne techniki, np. sprawdzać jednocześnie wzór tęczówki oka, geometrię twarzy oraz weryfikować głos
czy mierzyć puls i badać geometrię dłoni.
Dobry system biometryczny powinien umożliwiać zarówno bezbłędną jak i najbardziej neutralną dla
sprawdzanej osoby identyfikację, najlepiej bezkontaktową i działającą niepostrzeżenie.
autor: Krzysztof Płonka
www.bezpieczenstwo.naszastrona.pl
http://www.witczak.priv.pl
Kreator PDF
Utworzono 18 July, 2017, 16:32
Download