kurs szkoleniowy dla lekarzy i logopedów

advertisement
WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA LEKARZY
I LOGOPEDÓW/ TERAPEUTÓW GŁOSU
„Terapia dysfonii zawodowych u nauczycieli ”
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Klinika Audiologii i Foniatrii
PROGRAM WARSZTATÓW
„Terapia dysfonii zawodowych u nauczycieli”
I dzień (czwartek)
Wykłady:
1200 – 1245
Wstęp -„Choroby zawodowe głosu w Polsce – aktualne dane” (45 min.)
1245 – 1330
„Anatomia czynnościowa traktu głosowego a warunki prawidłowej emisji głosu” (45 min)
30
30
13 – 14
Przerwa na obiad
30
15
14 – 15
„Diagnostyka chorób narządu głosu o podłożu zawodowym” (45 min)
1530 – 1615
„Terapia dysfonii zawodowych w świetle standardów europejskich” (45 min)
Ćwiczenia I cykl (2x 45 min)
30
00
16 – 18
„ Ćwiczenia z wideostroboskopii i analizy akustycznej”
„Rehabilitacja głosu – praca z pacjentem”
II Dzień 2009 (piątek)
Wykłady:
900 – 945
45
9 – 11
15
1130-1300
„Metody terapii bezpośredniej głosu” (45 min.)
„Postępowanie fizjoterapeutyczne i osteopatyczne w chorobach zawodowych narządu głosu”
(2x45 min)
Ćwiczenia II cykl (2x45 min)
„Ocena funkcjonalna i terapia pacjenta zaburzeniami głosu z punktu widzenia
fizjoterapeuty”
„Rehabilitacja głosu”
00
13 -14
00
00
45
Obiad
Wykład
14 -14
1500-1630
„Wybrane elementy psychoterapii w leczeniu zaburzeń głosu” (45 min)
Ćwiczenia III cykl (1x1,5h)
„Rehabilitacja głosu – praca w grupach”
„Elementy psychoterapii – praca w grupach”
30
16 -18
00
Ćwiczenia III cykl (1x1,5h)
„Rehabilitacja głosu – praca w grupach”
„Elementy psychoterapii – praca w grupach”
III dzień 2009 (sobota)
Wykład
00
9
45
–9
„Zasady radzenia sobie ze stresem zawodowym” (45min)
945 – 1115
Ćwiczenia III cykl (1x1,5h)
„Rehabilitacja głosu – praca w grupach”
„Elementy psychoterapii – praca w grupach”
11
15
- 12
15
1215 – 1245
Seminarium
Zakończenie kursu
OPIS ĆWICZEŃ
I cykl ćwiczeń - I dzień
Ćwiczenia w grupach (2 grupy x 10 osób) 2 x 45 min
1.
Ćwiczenia wideostroboskopii i analizy akustycznej głosu.
- metody badania funkcji traktu głosowego
- prezentacja przypadków chorób zawodowych narządu głosu
- prezentacja dysfonii czynnościowych u osób zawodowo posługujących się głosem
2.
Prezentacja pacjentów z dysfoniami oraz wybranych metod oddechowych w rehabilitacji
głosu.
Praca z pacjentem:
-
wyćwiczenie prawidłowego toru oddechowego
nauka ekonomicznego zużycia powietrza
wyćwiczenie podparcia oddechowego
ćwiczenia kształtujące właściwe nawyki oddechowe podczas mówienia
II cykl ćwiczeń - II dzień
Ćwiczenia w grupach (2 grupy x 10 osób) 2 x 45min
1. Ocena funkcjonalna i terapia pacjenta z zaburzeniami głosu z punktu widzenia
fizjoterapeuty. Zajęcia praktyczne.
- ocena postawy ciała, dysfunkcji oraz zaburzeń narządu ruchu mających wpływ na
zaburzenia emisji głosu,
- ocena oraz normalizacja funkcji mięśni, powięzi w obrębie tułowia, kończyn górnych,
dolnych, szyi i głowy (terapia pośrednia),
- ocena oraz manualna normalizacja czynności struktur anatomicznych bezpośrednio
związanych z emisją głosu (terapia bezpośrednia),
- propozycje ćwiczeń w programie autoterapii pacjenta z zaburzeniami głosu.
2. Rehabilitacja głosu.
Praca z pacjentem
-
ocena emisji głosu
dobór i zaproponowanie odpowiedniego zestawu ćwiczeń
instruktaż dotyczący sposobu wykonywania poszczególnych ćwiczeń
zalecenia dla pacjenta do samodzielnej pracy w domu
III cykl ćwiczeń – II / III dzień
Praca w grupach (3 grupy x 7 osób) 3 x 1,5 h
2
Rehabilitacja głosu
1. a. Ćwiczenia relaksacyjne
 metody i sposoby uzyskiwania stanu fizycznego i psychicznego odprężenia
 prezentacja wybranych technik relaksacyjnych, redukujących napięcie fizyczne i psychiczne u
pacjentów:
- relaksacja wg Jacobsona
- muzykoterapia jako środek terapeutyczny
- relaksacja z „uśmiechem”
b. Ćwiczenia fonacyjne


wyrobienie miękkiego nastawienia głosowego
ustawienie średniego położenia głosu odpowiednio do płci i wieku
c. Technika Lax-vox



ćwiczenia obniżające krtań
nauka rozluźniania mięśni krtani i gardła
ćwiczenia prowadzące do powiększenia przestrzeni gardła  zwiększanie jam rezonacyjnych
2. a. technika Alexandra
 czucie prioprioreceptywne
 pozycja „aktywnego wypoczynku”
 wydobycie dźwięku
b. Nauka uczynniania rezonatorów– „Głos ruchem”




rozgrzewka oddechowo-fonacyjna
uczynnianie rezonatorów dolnych
uczynnianie rezonatorów górnych
korelacja pracy rezonatorów
c. Ćwiczenia prawidłowej emisji i artykulacji
 nauka ustawiania dźwięku
 ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy
 wyćwiczenie szerokiej artykulacji
d. Koordynacja oddechowo-fonacyjno-artykulacyjna





znoszenie przydechów
utrzymywanie tempa i płynności wypowiedzi (od samogłosek do tekstów)
ćwiczenia natężenia głosu z zachowaniem tempa i wyrazistości wypowiedzi
w różnych warunkach akustycznych
wyrobienie nawyku autokorekty emisji głosu (trening słuchowy)
3. Elementy psychoterapii.
a. Warunki dobrej relacji terapeuta-pacjent z perspektywy osoby pomagającej i korzystającej z
pomocy (w obszarze komunikacji werbalnej i niewerbalnej)
b. Przykładowe obszary trudności intrapsychicznych i interpersonalnych pacjentów w oparciu o
osobiste doświadczenia uczestników
c. Pierwszy kontakt terapeuta-pacjent zastosowaniem elementów techniki ,,5 kroków Enrighta”
d. Rozpoznanie osobistych zasobów i ograniczeń w pracy z ludźmi, planowanie obszarów rozwoju
e. Konstruktywne i niekonstruktywne sposoby radzenia sobie ze skutkami wypalenia zawodowego
f. Rola pozytywnego obrazu siebie i postawy asertywnej w profilaktyce stresu zawodowego
3
Download