Terapia Metodą Tomatisa polega na poprawie zaburzeń uwagi

advertisement
Terapia Metodą Tomatisa
stymulacja audio-psycho-lingwistyczna
Ludzki narząd słuchu pozwala na komunikowanie się z otoczeniem i to , co
słyszymy, wpływa na kształtowanie się naszego głosu, mowy i języka. Istotne jest również to,
że sposób działania narządu słuchu ma wpływ na przyswajanie sobie umiejętności czytania,
pisania, a nawet na postawę ciała, koordynację ruchów i stany emocjonalne.
Naukowcy uważają, iż ucho ludzkie jest pewnego rodzaju stymulatorem dostarczającym
energii naszemu mózgowi. Słuchanie pewnego rodzaju dźwięków działa pobudzająco na
mózg, przygotowując go do innego rodzaju aktywności.
Znając te współzależności francuski otolaryngolog Alfred Tomatis opracował metodę
usprawniania czynnego słuchania. Umożliwił on osobom, u których stwierdzono zaburzenia
uwagi słuchowej trening prowadzący do poprawy słyszenia. Tomatis uważał, iż szczególnie
korzystne dla naszego organizmu są dźwięki zawierające wysokie częstotliwości. Taką cechę
mają pewne rodzaje muzyki, np. muzyka Mozarta lub chorały gregoriańskie. Są one
wykorzystywane w terapii Metodą Tomatisa.
Źródło zaburzeń uwagi słuchowej może leżeć już we wczesnym dzieciństwie.
Powstaniu tego typu zaburzeń może sprzyjać częste lub przewlekłe zapalnie uszu. Ważną
przyczyną zaburzeń uwagi słuchowej mogą być silne przeżycia emocjonalne ,np. śmierć
rodzica, adopcja, pobyt w szpitalu, opóźniony rozwój mowy, uraz emocjonalny na każdym
etapie rozwoju, atmosfera rodzinna i osiągnięcia szkolne.
Objawy mogące sugerować istnienie u danej osoby zaburzeń uwagi słuchowej to:
 zaburzenia koncentracji uwagi
 nadwrażliwość na dźwięk
 błędna interpretacja pytań
 mylenie podobnie brzmiących słów
 konieczność powtarzania pytań
 monotonny głos
 ubogie słownictwo
 trudności z czytaniem i pisaniem
 niemuzykalność
 słaba koordynacja ruchowa i słabe umiejętności sportowe
 niewyraźne pismo
 mylenie strony lewej i prawej
 męczliwość
 nadaktywność
 tendencje depresyjne
 nadwrażliwość emocjonalna
 brak wiary w siebie
 nieśmiałość
 drażliwość
 wycofywanie się
Zastosowanie Metody Tomatisa:
U dzieci:
- zaburzenia mowy { jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy}
- zaburzenia głosu { np. chrypki dziecięce będące rezultatem nadużywania głosu przez
dziecko}
- dysleksja
- trudności szkolne
- zaburzenia koncentracji
- autyzm
- ADHD
U dorosłych:
- zaburzenia mowy {jąkanie}
- zaburzenia głosu spowodowane niewłaściwym używaniem głosu
- stres
Na czym polega Terapia Metodą Tomatisa
Na podstawie wyników testów opracowywany jest indywidualny program
terapeutyczny ściśle dostosowany do potrzeb dziecka. Dziecko przez specjalne słuchawki
słucha materiału dźwiękowego odpowiednio przetworzonego przez urządzenie zwane
„elektronicznym uchem”- idealny model ludzkiego ucha. Ćwiczy ucho w taki sposób, aby
mogło zacząć pracować bez zakłóceń. Ćwiczenia te odgrywają stymulującą rolę również
wobec centralnego systemu nerwowego, a w szczególności kory mózgowej, które stanowi
centrum procesów myślenia. Stymulacja ucha odbywa się poprzez dźwięki o określonej,
zróżnicowanej częstotliwości.
Trening słuchowy obejmuje trzy programy złożone z 10- dniowych bloków realizowanych
przez dwie godziny dziennie. Po każdym programie konieczne są miesięczne przerwy na
dokonanie się i utrwalenie zmian.
Przed każdym kolejnym programem przeprowadzany jest test uwagi słuchowej w celu
sprawdzenia i oceny postępów oraz wyników terapii.
Stosowanie tej metody powoduje wydłużenie czasu koncentracji, wzmaga
wytrzymałość, wycisza i uspokaja przesadne reakcje.
Wdrażając tę metodę można pomóc podnieść wyniki szkolne, zdobyć umiejętność budowania
szerszych i pełniejszych wypowiedzi, poprawić głos i wymowę.
Terapia wspomaga aktywizację i otwartość na nowe doświadczenia. Możliwe jest
poprawienie motoryki, postawy ciała jak również koordynacji wzrokowo- ruchowej.
Materiał opracowany przez Renatę Plewińską uprawnioną do prowadzenia zajęć Metodą Tomatisa w oparciu o
materiały szkoleniowe Kliniki Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
Download